× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 6 จันทบุรี 6–8 พ.ค.65

ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 6 จันทบุรี 6–8 พ.ค.65 - HealthServ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ในงานมีคลินิกกัญชาพร้อมบริการ และพิเศษมาก พบหน้าหงา คาราวาน และไก่แมลงสาบ

article image1 - HealthServ
 
สรรพสาระที่จะได้ชมในงานปีนี้
 • หมอพื้นบ้านกับกัญชาทางการแพทย์ อ.เดชา ศิริภัทร
 • การอภิปราย "กัญชา...ยาสามัญประจำบ้าน?"
 • รู้ทัน ข้อกฎหมาย ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กัญชา
 • แนวทางการทำตลาดกัญชาเพื่อคนตัวเล็ก
 • ภูมิปัญญา กัญชา วิถีสุขภาพ สำหรับประชาชน
 • ประสบการณ์การใช้กัญชาในผู้ป่วยมะเร็ง
 • การแปรรูปผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา
 • นิทรรศการมหกรรมกัญชา กัญชง
 • คลีนิคกัญชาทางการแพทย์

 

คลินิกกัญชาทางการแพทย์

วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2565
1. คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน จำนวน 2 ห้องตรวจ
2. คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย จำนวน 3 ห้องตรวจ
เวลาเปิดบริการ 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น.
ผู้ประสานงาน ภก.ภาณุ ศรีวรรัตน์ โทร 081 - 8064720

 
 
article image2 - HealthServ
 

ตารางกิจกรรม/สาธิต/บรรยายประจำวัน

 
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
 
10.00 - 11.00 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 6 ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "อนาคตเศรษฐกิจเพื่อคนไทย หลังปลดล็อคกัญชา" โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 
13.00 - 14.30 น. การเสวนาวิชาการ หัวข้อ "สถานการณ์กัญชา กัญชง โอกาสทางธุรกิจในทางการแพทย์"
โดย
 • ภญ.พรสุรีย์ ศรีสว่าง กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • นพ.ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
 • นางมาลา สร้อยสำโรง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการกัญซาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • นายพรชัย สินเจริญโภไคย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ผู้ดำเนินการเสวนา
14.30 - 16.30 น. การบรรยาย "กัญชารักษาโรค" โดย อาจารย์เดชา ศิริภัทร ผู้อำนวยการมูลนิธิข้าวขวัญ
 
16.30 - 18.30 น. การแสดงดนตรี หงา คาราวาน
 
ลานกิจกรรม/สาธิต/ฝึกปฏิบัติการ ฐาน "ปลูก - แปรรูปเบื้องต้น"
 
13.30 - 14:30 น. การฝึกปฏิบัติการ "นวัตกรรมการปลูกกัญชา"

14.30 - 16.00 น. การฝึกปฏิบัติการ "การแปรรูปกัญชา และทำให้แห้ง"
 
 
 
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 
 
9.00 - 1200 น. การอภิปราย "กัญชา...ยาสามัญประจำบ้าน?
 • โดยนายพรชัย ชูเลิศ มูลนิธิข้าวขวัญ
 • นายจักรกฤต บรรเจิดกิจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชผักสมุนไพรวังทรายพูน
 • นายวรวุฒิ ธัมพิพิธ บริษัท ๓๘ สปอร์ จำกัด
 • นายบัญญพนต์ นิยมนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ผู้ดำเนินการอภิปราย
 • นางพนมพร ห่วงมาก ข้าราชการบำนาญ ผู้ดำเนินการอภิปราย

13.00 - 14.00 น. การบรรยาย "รู้ทัน ข้อกฎหมาย ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กัญชาได้ง่ายและรวดเร็ว"
โดย ภก.ปิยะ ฉิ่นมณีวงศ์ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

14.00 - 15.00 น. การบรรยาย "แนวทางการทำตลาดกัญชาเพื่อคนตัวเล็ก"
โดย นายวรวุฒิ อุ่นใจ อดีตประธานสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศไทย
 
15.00 - 16.00 น. การบรรยาย "ประสบการณ์ปลูกกัญซา ต้นทุนต่ำ ผลผลิตสูง"
โดย นายปวรรณ ศรีจันทร์งาม วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบ้านพระ
 
16.00 - 16.30 น. ซักถามและสรุปประเด็นการประชุม
 
 
ลานกิจกรรม/สาธิต/ฝึกปฏิบัติการ ฐาน "สกัด-ผลิต"
 
9.00 - 10.30 น. การฝึกปฏิบัติการ "ขนมแสนอร่อย ทาร์ตกัญชา"

10.30 - 12.00 น. การฝึกปฏิบัติการ "การสกัดกัญชา เพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์"

13.00-14.30 น. การฝึกปฏิบัติการ "การแปรรปผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา"

14.30-16.00 น. การฝึกปฏิบัติการ "การปรุงอาหาร ตำรับครัวยิ้ม"
 
 
 
 
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565
 
09.00-10.00 น. การบรรยาย "ภูมิปัญญา กัญชา วิถีสุขภาพ สำหรับประชาชน"
โดย ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 
10.00-11.00 น. การบรรยาย "ประสบการณ์การใช้กัญชาในผู้ป่วยมะเร็ง"
โดย นพ.สมยศ กิตติมั่นคง ผู้เขียนหนังสือกัญชาคือยารักษามะเร็ง

11.00-12.00 น. การบรรยาย แนวทางการใช้ยากัญชาในผู้ป่วยประคับประคอง
โดย พญ.วลีรัตน์ ไกรโกศล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

13.00-16.00 น. การเสวนาวิชาการ หัวข้อ "กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ใช้อย่างไรให้ได้ผลและปลอดภัย"
 • โดย อาจารย์เพ็ญศรี สงวนทรัพย์ แพทย์แผนไทยดีเด่นภาคตะวันออก
 • อาจารย์ต้อง ขุนเทพ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกจันทบุรี
 • นางสาวทิพย์วรรณ ซิ้มสำอางค์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • ภก.พินิต ชินสร้อย หัวหน้ากลุ่มงานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • นายธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรจังหวัดจันทบุรี ผู้ดำเนินการเสวนา
 
ลานกิจกรรม/สาธิต/ฝึกปฏิบัติการ ฐาน "การใช้"
 
09.00 -10.30 น. การฝึกปฏิบัติการ "นวัตกรรมการสกัดกัญซง และการประยกต์ใช้"

10.30-12.00 น. การฝึกปฏิบัติการ "การปรุงยากัญชา เพื่อรักษาตนเอง"

13.00-14.00 น. การฝึกปฏิบัติการ "เทคนโลยีการจัดการ การปลูก Seed- to-sale"
 
 
 
 
สถาบันกัญชาทางการแพทย์ 
2 พฤษภาคม 2565
 
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)