× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การขอประวัติการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

การขอประวัติการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี HealthServ.net
การขอประวัติการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี HealthServ.net

การขอประวัติการรักษาพยาบาลเพื่อการเบิกประกันสังคม ดำเนินคดี เบิกประกันชีวิต เคลมประกันฯ
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ติดต่อกรอกแบบฟอร์มใบคําร้อง ที่งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารตึก 9 ชั้น มีค่าธรรมเนียม 300 บาท และค่าบริการอื่นๆ เพิ่ม
การยื่นสามารถยื่นขอได้ทั้ง 1) ผู้ป่วยมายื่นประวัติด้วยตนเอง หรือ 2) ญาติสายตรงของผู้ป่วย ครอบครัวหรือคู่สมรส 3) กรณีไม่ใช่ญาติสายตรงของผู้ป่วยมายื่นขอประวัติ เช่น ตัวแทนประกัน/บริษัทประกันชีวิต

การขอประวัติการรักษาพยาบาลเพื่อการเบิกประกันสังคม ดำเนินคดี เบิกประกันชีวิต เคลมประกันฯ

ติดต่อที่งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารตึก 9 ชั้น
 
 
ขั้นตอนวิธีการขอประวัติการรักษาพยาบาล

1. กรอกแบบฟอร์มใบคําร้องการขอสําเนาประวัติการรักษาพยาบาล

2. ชําระค่าธรรมเนียม 300 บาท (สําหรับ เบิกประกัน เคลมประกันชีวิตเท่านั้น)
- รายงานสรุปประวัติการรักษา/ใบเคลม 200 บาท
- ค่าดําเนินการจัดส่งประวัติการรักษา 100 บาท
* กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ แนบเช็คหรือเงินสด 300 บาท
 
3. เอกสารประกอบการยื่นคําร้อง
 
  • ผู้ป่วยมายื่นประวัติด้วยตนเอง พร้อมยืนยันตัวตน เช่น บัตรประชาชน บัตรประจําตัวผู้ป่วย
  • ญาติสายตรงของผู้ป่วยมายื่นขอประวัติ(ได้แก่ บิดา,มารดา,คู่สมรสและบุตร) มีหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์สายตรง เช่น สูติบัตร บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส (กรณีเป็นคู่สมรส)
  • กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต มีเอกสารยืนยัน เช่น ใบมรณะบัตร
  • กรณีไม่ใช่ญาติสายตรงของผู้ป่วยมายื่นขอประวัติ เช่น ตัวแทนประกัน/บริษัทประกันชีวิต
    - สําเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วยและของผู้ยื่นคําร้อง
    - หนังสือมอบอํานาจจากผู้ป่วย 1 ฉบับ
    - หนังสือแจ้งความจํานงขอประวัติถึงผู้อํานวยการโรงพยาบาล

 
 
หมายเหตุ :
ไม่อนุญาตให้สําเนาประวัติการตรวจรักษาทั้งหมดได้ เช่น OPD และ IPD อนุญาตให้ได้เฉพาะผลการตรวจวินิจฉัยของผู้ป่วย เช่น LAB , X- RAY , CT SCAN , PATHOLOGY เป็นต้น

 
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
36 ม.1 ต.หนองไผ่ ถ.มิตรภาพ (อุดร-ขอนแก่น) อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330
โทร. 042-207375-80
การขอประวัติการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

36 ม.1 ต.หนองไผ่ ถ.มิตรภาพ (อุดร-ขอนแก่น) อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330
โทร. 042-207375-80
Fax: 042-207384
บริการของโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง