× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การขอประวัติการรักษาและการเคลมประกัน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

การขอประวัติการรักษาและการเคลมประกัน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี HealthServ.net
การขอประวัติการรักษาและการเคลมประกัน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี HealthServ.net

การขอประวัติการรักษาและการเคลมประกัน ดูแลโดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ โทรศัพท์: 1415 ต่อ 3333 วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.

งานที่ให้บริการ การขอประวัติการรักษาและการเคลมประกัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
 

ขอบเขตการให้บริการ
 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ 
1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ที่อยู่: ชั้น 3 อาคารมหิตลาธิเบศร
โทรศัพท์: 1415 ต่อ 3333

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.

 

ข้อกำหนดการให้บริการ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
 

1. การขอประวัติการรักษา
 

กรณี บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ดำเนินการ
 
1) สูติบัตร/บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้ป่วย ฉบับจริง
2) บัตรประชาชนบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ฉบับจริง
3) ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ฉบับจริง

 
กรณีมอบอำนาจ
 
1) สูติบัตร/บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้ป่วย ฉบับจริง
2) ใบมอบอำนาจจากบิดา/มารดา
3) บัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ฉบับจริง

ค่าธรรมเนียม
- ไม่มีค่าธรรมเนียม
- กรณีการถ่ายเอกสารประวัติการรักษา มีค่าถ่ายเอกสาร ใบละ 1 บาท (เอกชน)


กรณีตัวแทนบริษัทประกัน ดำเนินการ

 
1) จดหมายจากบริษัทประกัน
2) ใบมอบอำนาจจากบิดา/มารดา
3) บัตรประชาชน/สูติบัตรและทะเบียนบ้านผู้ป่วย (สำเนา)
4) บัตรประชาชนบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง (สำเนา)
5) ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) (สำเนา)
6) บัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (สำเนา)

ค่าธรรมเนียม
- ค่าธรรมเนียม 300 บาท

 
 
 

2. การเคลมประกัน


กรณี บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ดำเนินการ
 
 1) แบบฟอร์มการขอเคลมประกัน รับจากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตึกมหิตลาธิเบศร ชั้น 3
 2) บัตรประชาชน/สูติบัตรและทะเบียนบ้านผู้ป่วย ฉบับจริง
 3) บัตรประชาชนบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ฉบับจริง
 4) ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ฉบับจริง

 
กรณีมอบอำนาจ
 
 1) บัตรประชาชน/สูติบัตรและทะเบียนบ้านผู้ป่วย ฉบับจริง
 2) ใบมอบอำนาจจากบิดา/มารดา
 3) บัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ฉบับจริงค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียม 200 บาท

 
ระดับการให้บริการ
 
ระยะเวลา : ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 15 - 30 วันทำการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วน


คุณภาพ : ประวัติการรักษาตรงตามความต้องการ มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
 
ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้มารับบริการได้คะแนนความพึงพอใจมากกว่า 90 %


ขั้นตอนการให้บริการ

 
ขั้นตอน 
 
1. รับเอกสาร/ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/ลงทะเบียนรับเอกสาร
2. ค้นเวชระเบียนผู้ป่วยเสนอแพทย์
3. บันทึกข้อมูลการรักษาหรือกำกับตรวจสอบ ให้มี การบันทึกที่ถูกต้อง


หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
แพทย์

 

การรับเรื่องร้องเรียน


ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
2. ตู้รับข้อเสนอแนะ บริเวณหน้าห้องตรวจและภายในอาคาร จำนวน 80 ตู้
3. โทรศัพท์ 1415 ต่อหมายเลขภายใน 3333
4. จดหมาย หัวหน้างานรับข้อเสนอแนะ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถ.ราชวิถี ราชเทวี กทม. 10400
5. Official line: โรงพยาบาลเด็ก
6. Facebook Webpage: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
7. ผู้อำนวยการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ชั้น 21 โทร. 0-2354-8323 Fax 0-2354-8326
8. สนง.งานรับข้อเสนอแนะ ตึกมหิตลาธิเบศร ชั้น 3 หรือ โทร1415 ต่อ 3333 หรือ Fax 0 2354 8299
ข้อมูล/ภาพจาก สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี

สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง