× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การปลูกกัญชาทางเศรษฐกิจ 3 กลุ่ม

การปลูกกัญชาทางเศรษฐกิจ 3 กลุ่ม - HealthServ

สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ระบุ 3 กลุ่มปลูกกัญชาในเชิงเศรษฐกิจการค้า จำแนกตามขนาดพื้นที่ปลูก

ไขข้อข้องใจ หลักการในการปลูกกัญชา
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง ได้กำหนดการปลูกทางเศรษฐกิจเป็น 3 กลุ่มคือ 
 
1. กลุ่มขนาดเล็ก ปลูกกัญชาไม่เกิน 5 ไร่  ปลูกกัญชาได้ไม่เกิน 10 ต้นต่อครัวเรือน โดยจะลดค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด หรือไม่ควรไม่มีเลย
 
2. ขนาดกลาง ปลูกกัญชาประมาณ 5-20 ไร่ จะมีขั้นตอนการขออนุญาตเพิ่มขึ้น
 
3 .ขนาดใหญ่ ปลูกกัญชามากกว่า 20 ไร่ขึ้นไป ถือเป็นกลุ่มผู้ลงทุนที่หวังผลทางธุรกิจ จึงต้องมีผลตอบแทนให้รัฐมากขึ้น
 
ส่วนการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ ทาง กมธ.เห็นพ้องว่า การปลูกกัญชาของทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อื่นๆ จะได้รับการคุ้มครองในฐานะเพียงจดแจ้งเท่านั้น และจะเหมือนกับผู้ประกอบการขนาดเล็ก

*ข้อมูลอาจมีการอัพเดตเพิ่มเติมในอนาคต ติดตามได้ทีเพจ สถาบันกัญชาทางการแพทย์
article image2 - HealthServ

กรรมาธิการฯพิจารณา ร่าง พรบ.กัญชา กัญชง พ.ศ….

ขณะนี้ ร่าง พรบ.กัญชา กัญชง พ.ศ… อยู่ในระหว่าง กรรมาธิการฯ พิจารณา โดยมีนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นประธานกรรมาธิการฯ กำหนดการประชุมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง คือ วันจันทร์กับวันศุกร์ และมีการแถลงทุกครั้งที่มีการประชุม

Update : ความเห็นกรรมาธิการฯ กัญชา 10 ต้น - ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ 20 มิถุนายน 65


แจ้งความคืบหน้า ความเห็นกรรมาธิการฯ “กัญชา 10 ต้น” ใครจดแจ้งช่วงนี้กับ อ.ย. อาจให้เวลา “บทเฉพาะกาล” สำหรับการเปลี่ยนผ่าน 1 ปี
 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ได้ประชุมกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง  พ.ศ….ของสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่เช้าผมได้แถลงข่าวในเวลาเที่ยง แต่ต่อมามีการประชุมเพิ่มเติมจนถึงตอนเย็น และยังทำให้มีการปรับปรุง “หลักการ”เพิ่มเติมในเรื่องกัญชาดังต่อไปนี้ (ยังมีการเปลี่ยนแปลงได้อีก)
 
ประการแรก ทางกรรมธิการฯ เสียงข้างมากได้เห็นชอบในหลักการกำหนดให้การปลูก “เพื่อใช้ในครัวเรือน” โดยที่ “ไม่มีการจำหน่าย” มีได้ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ต้น ยกเว้นเป็นผู้ป่วยให้มีใบสั่งแพทย์สามารถปลูกได้มากกว่านั้นสำหรับดูแลตัวเอง โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ให้มีการจดแจ้ง
 
ประการที่สอง การปลูกกัญชาเพื่อ “จำหน่าย” สำหรับ “รายเล็ก” ทางกรรมาธิการฯ กำหนดให้รายเล็กคือไม่เกิน 5 ไร่ โดยจะให้เป็นการ “อนุญาต” โดยจะจัดกลุ่มดังกล่าวนี้ให้มีความสะดวกในการได้รับการอนุญาต และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด หรือไม่มีค่าใช้จ่ายเลย ซึ่งจะมีการพิจารณาในรายละเอียดต่อไป
 
ประการที่สาม การปลูกกัญชาเพื่อ “จำหน่าย” สำหรับ “รายกลาง” ทางกรรมาธิการฯ กำหนด “รายกลาง” คือปลูกเพื่อการพาณิชย์ 5 ไร่ขึ้นไปถึงไม่เกิน 20 ไร่, ส่วนรายใหญ่สำหรับผู้ปลูกเพื่อการพาณิชย์เกินกว่า 20 ไร่ขึ้นไป ทั้งรายกลางและรายใหญ่จะให้เป็นการ “อนุญาต” โดยค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้กับภาครัฐ (โดยหลักการคือผู้ปลูกขนาดใหญ่จะต้องจ่ายมากกว่าผู้ปลูกรายขนาดกลาง)
 
ประการที่สี่ ผู้ประกอบวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้าน แพทย์แผนปัจจุบันสามารถปลูก หรือสกัดเพื่อการปรุงยาเฉพาะรายในสถานประกอบการของตัวเอง ด้วยการ “จดแจ้ง” ไม่ต้องขออนุญาต
 
ประการที่ห้า การสกัดเพื่อการแปรรูปอย่างง่ายในบ้านสามารถทำได้เพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น โดยห้ามจำหน่ายโดยเด็ดขาด
 
ประการที่หก การสกัดเพื่อการจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดจะต้องขออนุญาตเท่านั้น ส่วน”ผลิตภัณฑ์” ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายในการควบคุมผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น อาหาร, เครื่องสำอาง, เครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา  
 
ประการที่เจ็ด การสูบกัญชาในที่สาธารณะไม่สามารถกระทำได้, แต่จะไม่ก้าวล่วงการใช้ในครัวเรือนยกเว้น ห้ามจำหน่ายให้ใช้ในผู้ที่ต่ำกว่าอายุ 20 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ
 
ส่วนการสูบกัญชาเพื่อนันทนาการอยู่ระหว่างการพิจารณา เนื่องจากมีข้อคิดเห็นไม่เพียงด้านสุขภาพเท่านั้น แต่มีเสียงเรียกร้องจากประชาชนบางกลุ่มให้เปิดช่องสำหรับการใช้กัญชาเพื่อนันทนาการ “อย่างมีการควบคุม”  เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
 
อย่างไรก็ตามเบื้องต้นทางกรรมาธิการฯเห็นว่าจะต้องมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของแต่ละพื้นที่ ซึ่งอาจมีการปฏิเสธหรือความต้องการแตกต่างกันในเรื่องการใช้เพื่อนันทนาการ และจะรับฟังเสียงของประชาชนในประเด็นนี้อย่างรอบด้านเพิ่มมากขึ้น
 
ประการที่แปด สำหรับการใช้ “กัญชาในร้านอาหาร” จะต้องมีการแสดงสัญลักษณ์เรื่องร้านอาหารและเมนูอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่กฎหรือประกาศกระทรวงกำหนด
 
ประการที่เก้า กรรมาธิการฯบางท่านเสนอให้เพิ่มขนาดสำหรับการพิจารณาอำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตปลูกกัญชง เช่น พื้นที่ขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไร่ (ใช้การจดแจ้งไม่มีค่าใช้จ่าย), พื้นที่ขนาดกลางมากกว่า 10 ไร่ ถึง 40 ไร่ และพื้นที่ขนาดใหญ่มากกว่า 40 ไร่ขึ้นไปใช้การขออนุญาต
 
ประการที่สิบ ห้ามโฆษณาการสูบกัญชาเพื่อนันทนาการในทุกกรณี

ประการที่สิบเอ็ด กำหนดบทเฉพาะกาลสำหรับผู้ที่จดแจ้งกับ อ.ย.ในวันนี้ ทั้งในการขอจดแจ้งใหม่หรือขออนุญาตเปลี่ยนแปลงตามเกณฑ์ใหม่ตาม พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ….ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
 
ประการที่สิบสอง​ เห็นว่าควรมีการปรับปรุงคณะกรรมการกัญชา กัญชง ให้มีความคล่องตัวและเป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วนรอบด้านมากขึ้น
 
ข้อคิดเห็นในเรื่อง “หลักการ”ข้างต้นจะนำไปสู่การแปรญัตติรายมาตราในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นี้ แต่ยังเปิดรับฟังความคิดเห็นรอบด้านจากประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขทำให้กฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุด
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
โฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ…. สภาผู้แทนราษฎร
20 มิถุนายน 2565 
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)