× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ครม.อนุมัติงบกลาง 8.4 พันล้านบาท แก้ปัญหาโควิด รอบ มค-มิย 65

ครม.อนุมัติงบกลาง 8.4 พันล้านบาท แก้ปัญหาโควิด รอบ มค-มิย 65 - HealthServ

22 มีนาคม 65 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้
 
                   1. รับทราบโครงการแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะการระบาดระลอกมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะเวลาดำเนินโครงการเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2565)
 
                   2. อนุมัติรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนทั้งสิ้น 8,458,385,141 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) และการดำเนินการโครงการในเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2565)
 
                   3. อนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จากเดิมถึงเดือนธันวาคม 2564 เป็นถึงเดือนกันยายน 2565 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 จากเดิมถึงเดือนธันวาคม 2564 เป็นถึงเดือนกันยายน 2565
 
 
                   สาระสำคัญ
 
                   1. สำนักงบประมาณแจ้งว่า ได้นำเรื่องกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้วนายกรัฐมนตรีมีบัญชาเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในกรอบวงเงิน 8,458,385,141 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติ (ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาล) (ค้างจ่าย) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมอนามัย   
                   
                   2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุขได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เห็นชอบโครงการและอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการปรับแผนมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในแต่ละช่วงเวลา โดยแต่ละโครงการมีงบประมาณเหลือจ่ายทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติไม่เป็นไปตามแผนที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติให้ทุกโครงการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจนถึงเดือนธันวาคม 2564
 
                   ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการและประชาชน จึงได้ปรับแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณเหลือจ่าย เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา ในสถานการณ์เร่งด่วนก่อนตามข้อเสนอสำนักงบประมาณ แต่การดำเนินโครงการเกินระยะเวลาโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จึงต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปจนถึงเดือนกันยายน 2565
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)