× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกประสานใจ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

ให้บริการผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล และผู้ป่วย เวลาทำการ (ในเวลา): 13.00 - 16.00 น. (วันพุธที่ 2 และวันพุธที่ 4 ของเดือน)
สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคาร 80 ปี (บริเวณคลินิกจิตเวช) ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 3515

article image1 - HealthServ
 เวลาทำการ (ในเวลา): 13.00 - 16.00 น. (วันพุธที่ 2 และวันพุธที่ 4 ของเดือน)
สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคาร 80 ปี (บริเวณคลินิกจิตเวช) ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 3515


การบริการและการรักษา (Our Services) ให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยระยะท้าย และญาติที่ต้องการดูแลผู้แบบประคับประคอง (Palliative Care) ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน โดยมีขอบเขตการบริการดังนี้
 • บริการตรวจประเมิน การดำเนินโรค ความรุนแรงของโรค ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะโรคที่จำกัดชีวิต (Life limitting illness) การเจ็บป่วยด้วยโรคที่คุกคาม และคาดการณ์ว่าทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตภายใน 1 ปี ให้
 • บริการดูแลด้านการเจ็บป่วยที่เข้าเกณฑ์ Palliative ที่คุกคามแก่ชีวิต ตามเกณฑ์มาตรฐานโดยคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ความเชื่อ ศาสนา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมเป็นหลัก
 • ประเมินความพร้อมผู้ป่วยในวาระสุดท้ายที่มีการดูแลที่ซับซ้อน มีการพยาบาลค่อนข้างมาก เช่นการพลิกตัวและดูแลความสะอาดผู้ป่วย การดูแลและให้อาหารทางสายยาง การทำแผล การดูแลสายสวนปัสสาวะ หรือท่อหลอดลมคอ เป็นต้น
 • บริการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ดูแล (Caregiver) ให้ได้ทำหน้าที่ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องรวมถึงสนับสนุนให้ญาติเคารพในเจตนารมณ์ของผู้ป่วย
 • ประเมินปัญหาด้านจิตใจ สังคม และความเชื่อ รวมถึงความต้องการของผู้ป่วยด้านพิธีกรรมทางศาสนา
 • สนับสนุนให้ผู้ป่วยได้เล่าถ่ายทอดความรู้สึก
 • ประเมินด้านการรับรู้เรื่องโรค ความรุนแรง และการดำเนินโรค
 • ประเมินภาวะซึมเศร้า ความกังวล อาการนอนไม่หลับ หอบเหนื่อย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดคลื่นไส้อาเจียน รวมถึงช่วยบรรเทาอาการปวดและอาการทุกข์ทรมานอื่นๆ
 • ประเมินความขัดแย้งในครอบครัว ความเหนื่อยล้าของผู้ดูแล ปัญหาค่าใช้จ่ายและการเงิน
 • ประเมินการรับรู้เรื่องเป้าหมายและแผนการรักษา ช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวค้นหาเป้าหมายการดูแลรวมทั้งช่วยวางแผนการดูแลร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว
 • ช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวค้นหา Unfinished Business (สิ่งที่ค้างคาใจ) ของผู้ป่วยและช่วยให้ได้รับการตอบสนองสมปราถนา
 • จัดหาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยดำรงชีวิตอยู่อย่างคล่องตัว
 • บริการส่งเสริม เพิ่มคุณภาพชีวิตตามการดำเนินของโรค ให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว
 • จัดบริการดูแลแบบประคับประคอง ควบคู่ไปพร้อมกับการดูแลด้านการรักษาตัวโรค ซึ่งมุ่งหวังยืดชีวิต เช่น การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด การฉายแสง รวมถึงการตรวจซึ่งช่วยในการจัดการภาวะไม่สุขสบายและการจัดการภาวะแทรกซ้อน
 • บริการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยและครอบครัว ที่ต้องการเขียนเจตนารมณ์ในวาระสุดท้ายของชีวิต
 • ส่งเสริมให้ผู้ป่วยและครอบครัวยอมรับหลักการของชีวิต ความตายเป็นขั้นตอนปกติ ไม่เร่งหรือยื้อความตาย
 • จัดหาระบบสนับสนุนครอบครัวให้เผชิญกับความเจ็บป่วย ความทุกข์ และความเศร้าโศกสูญเสียได้
 • บริการตอบสนองความต้องการ เยียวยาครอบครัว ในภาวะโศกเศร้าหลังการสูญเสียข้อมูล/ภาพจาก ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง