× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกรักษ์ใจ ณ คลินิกอายุรเวท แพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราช

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

คลินิกรักษ์ใจ พื้นที่ในการรับฟังด้วยหัวใจ การสร้างอนามัยของจิต และสุขภาวะของชีวิตตามแนวทางปฏิบัติของศาสตร์การแพทย์แผนไทย เรื่อง "ธรรมานามัย" เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อ "จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว" เรามาสร้างเสริมอนามัยของจิต สุขภาวะของชีวิต เพื่อการตระหนักรู้ ดูแลใจ กาย กันเถอะ

article image1 - HealthServ

คลินิกรักษ์ใจ ณ คลินิกอายุรเวท แพทย์แผนไทยประยุกต์

 
คลินิกอายุรเวท แพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นคลินิกที่ให้บริการผู้ป่วยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ผู้ป่วยที่มารับการรักษาส่วนใหญ่มีอาการทางกาย ทำให้เกิดความไม่สุขสบายในการดำเนินชีวิตประจำวัน และอาจส่งโดยตรงต่อจิตใจ บางรายอาจมีอาการนอนไม่หลับ เครียด วิตกกังวล เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย กดดัน ทุกข์ใจหรือเศร้า ซึ่งตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย สาเหตุที่ทำไห้เกิดความทุกข์ต่อจิตใจมีหลายปัจจัย เช่น การทำงานเกินกำลัง การใช้ความคิคมากเกินไป หรือแม้กระทั่งอารมณ์โกรธ หรือเศร้าโศกเสียใจบ่อยๆ เป็นต้น 
 
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อการเสียสมดุลของธาตุในร่างกาย โดยคววมทุกข์ของจิตใจ หรือ "ความเครียด" นั้น ส่งผลให้ธาตุไฟกำเริบ เกิดความวิตกกังวล โกรธ หงุดหงิดง่าย ร่างายแก่ก่อนวัย หน้าตาหมองคล้า ส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อธาตุลม ทำให้ลมไหลเวียนไม่ละดวก เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ หน้ามืด บางรายอาจหายใจไม่สะดวก หายใจขัด ใจลั่น หรือท้องไส้ปั่นป่วน หากส่งผลกระทบต่อธาตุน้ำ อาจทำให้มีอาการเหงื่อออกมาก หรือบางรายมีอาการท้องเสีย ท้องผูก และสุดท้ายอาจส่งผลให้ธาตุดินพิการไป เช่น กล้ามเนื้อตึงแข็ง ซึ่งมีผู้ปวยจำนวนไม่น้อยที่พบว่า อาการปวดกล้ามเนื้อเกิดจากอารมณ์และจิดใจ ทำให้เกิดอาการปวดอย่างต่อเนื่อง
article image2 - HealthServ


ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการดูแลผู้รับบริการให้ครอบคลุมในทุกมิติตามหลักธรรมานามัยในศาสตร์การแพทย์แผนไทย นอกจากการรักษาด้วยหัตถการและการจ่ายยาสมุนไพรเพื่อการรักษาแล้ว คลินิกฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลจิตใจ อันเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต จึงจัดตั้ง "คลินิกรักษ์ใจ" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา เป็นคลินิกที่ให้การปรึกษาสำหรับดูแลผู้ที่มีความทุกข์ใจ ไม่สุขสบายใจ เพื่อลดอิทธิพลของธาตุไฟในร่างกายที่กำเริบขึ้น ผ่านกระบวนการให้การปรึกษาโดยพระอาสาคิลานธรรมและแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นการบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยโดยใช้หลักธรรมานามัย ด้านจิตตานามัย ร่วมกับการใช้องค์ความรู้
 
การให้การปรึกษาแนวพุทธ ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำว่าไม่ใช่เพื่อการรักษาหรือบำบัดโรคทางจิตเวช เน้นให้ผู้รับการปรึกษาทำความเข้าใจกับสภาวะและความรู้สึกที่มีต่อปัญหา มองเห็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต นำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และเมื่อความทุกข์ทางใจเบาบางลง ก็อาจส่งผลต่อปัญหาทางด้านร่างกายต่อไปตามลำดับ ทั้งหมดนี้จึงเป็นกระบวนการการสร้างสุขภาวะอย่างองค์รวมของชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจตามหลักธรรมานามัยในศาสตร์การแพทย์แผนไทย ให้มีความพร้อมในการกลับมาดูแลสุขภาพของตนอย่างองค์รวม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนไข้และการรักษา
 
ในเบื้องต้น ผู้รับบริการจะได้รับการแนะนำในการดูแลตนเองตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่ครอบคลุมในมิติทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยคลินิกรักษ์ใจมุ่งหวังให้ความทุกข์ใจของผู้รับการปรึกษานั้นเบาบางลง ซึ่งวิธีการระบายความทุกข์ หรือรู้เท่าทันความไม่สุขสบายใจนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมและลดอิทธิพลของธาตุไฟที่กำเริบ ลดผลกระทบต่อเนื่องต่อธาตุอื่น ๆ ในร่างกาย โดยทางคลินิกรักษ์ใจ ให้การปรึกษาด้วย "จิตตานามัย" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมานามัยตามศาสตร์การแพทย์แผ่นไทย มุ่งน้นให้ผู้รับคำปรึกษาได้กลับมาสังเกตปัญหาความไม่สุขสบายภายในใจของตนเอง ค้นหาสาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไขสู่เป้าหมายตามความเป็นจริง ถึงแม้ความทุกข์หรือปัญหานั้นยังไม่หมด แต่จิตใจไม่หวั่นไปกับความทุกข์นั้น รู้เท่าทันความทุกข์เพื่อการจัดการความทุกข์หรือปัญหาด้วยปัญญา นำมาซึ่งความพร้อมในการดูแลสุขภาพของตนเองต่อไป


 
 

การให้บริการของคลินิก


คลินิกรักษ์ใจเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 13:00 - 16:00 น. โดยมีเงื่อนไขในการเข้ารับบริการ คือ เป็นผู้ที่รู้สึกทุกข์ใจ เช่น รู้สึกไม่สบายใจ อึดอัดใจ เครียด วิตกกังวล โศกเศร้า เป็นต้น โดยในการสนทนาประกอบไปด้วยผู้ให้การปรึกษา คือ พระอาสาคิลานธรรม 1 รูป และแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบัน คลินิกรักษ์ใจได้ปรับรูปแบบการให้บริการเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เปิดบริการ 2 รอบต่อวัน แบ่งเป็นรอบ 13:00-14:00 น. และรอบ 15:00 - 16:00 น. สามารถนัดรับคำปรึกษาทั้งแบบเดี่ยว แบบคู่ หรือแบบกลุ่มได้
 

 

คลินิกรักษ์ใจ

พื้นที่ในการรับฟังด้วยหัวใจ 
การสร้างอนามัยของจิต และสุขภาวะของชีวิตตามแนวทางปฏิบัติของศาสตร์การแพทย์แผนไทย เรื่อง "ธรรมานามัย" เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
 
เมื่อ "จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว" เรามาสร้างเสริมอนามัยของจิต สุขภาวะของชีวิต เพื่อการตระหนักรู้ ดูแลใจ กาย กันเถอะ
 
ผู้ขอรับบริการจะต้องลงทะเบียนนัดหมายและกรอกข้อมูลเบื้องต้นก่อนเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายได้ที่
โทร : 0-2419-1700 ถึง 1
Line : Thaimed Siriraj (ID : @831dnhmm)
อีเมล : dharma.sukjaiproject@gmail.com
สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนนัดหมายใน google form ก่อนการเข้ารับบริการ


 
article image3 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
บริการของโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง