× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ถาม-ตอบ แนวทางการปลูกกัญชา นำเข้าหรือติดตัวเพื่อใช้เฉพาะตัว หลัง 9 มิถุนายน 2565

ถาม-ตอบ แนวทางการปลูกกัญชา นำเข้าหรือติดตัวเพื่อใช้เฉพาะตัว หลัง 9 มิถุนายน 2565 - HealthServ

อย.เปิดคำตอบเรื่องกัญชาหลังปลดล็อกมีผล 9 มิถุนายน เรื่องการปลูกกัญชา-กัญชง การนำเข้ากัญชา-กัญชง การนำเข้า/นำติดตัวเพื่อใช้เฉพาะตนของกัญชากัญชง


9 มิ.ย.เป็นต้นไป ถึงเวลาที่ใครๆ ก็ปลูกกัญชาได้ ไม่ต้องขออนุญาต เพียงจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน  "ปลูกกัญ" สอบถามเพิ่มเติมที่1556 กด3 สายด่วน อย. 

แต่ยังไงก็ยังไม่มั่นใจ ว่าจะปลูกได้จริง นำเข้าได้จริง หรือ นำติดตัวเพื่อใช้เฉพาะตน ได้จริงหรือ 
อย. ได้เผยแพร่ ข้อมูล ถาม-ตอบ สำหรับข้อสงสัยเหล่านั้นไว้แล้ว ดังนี้


 

การปลูกกัญชา กัญชง

 
1. การปลูก ต้องขอรับอนุญาตตามกฎหมายใด หรือไม่

ตอบ
ไม่ต้อง เนื่องจาก ภายหลังวันที่ 9 มีถุนายน 2565 พืชกัญชา กัญซง ไม่ถูกควบคุมเป็นยาเสพติดให้โทษ ดังนั้น จึงไม่ต้องขอรับอนุญาตปลูกตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษอีก ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่ต้องการปลูกกัญชา กัญชง แจ้งข้อมูลผ่านระบบ Application "ปลูกกัญ" ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดทำขึ้น

 
 

การนำเข้ากัญชา กัญชง

 
1. การนำเข้าสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชา กัญชง สามารถกระทำได้หรือไม่ อย่างไร

ตอบ สามารถกระทำได้ โดยการนำเข้าต้องขออนุญาตตามประมวลกฎหมายยาเสพติด เนื่องจากสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชา กัญชง จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
 
 
2. สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชา กัญชง ที่เป็นสารควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพของการตรวจสารเสพติดในร่างกายสำหรับใช้เป็นเครื่องมือแพทย์ จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 หรือไม่ และการนำเข้าต้องดำเนินการอย่างไร
 
ตอบ สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชา กัญชง ที่เป็นสารควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพของการตรวจสารเสพติ๊ดในร่างกายสำหรับใช้เป็นเครื่องมือแพทย์ ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 แต่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ ดังนั้นการนำเข้าต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์
 
 
3. การนำเข้าผลิตภัณฑ์ (Finished product) ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชากัญชง และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของส่วนต่าง  ของพืชกัญชา กัญชง ต้องขอรับอนุญาตตามกฎหมายใด
 
ตอบ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ (Finished product) ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชา กัญชงและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของส่วนอื่น ๆ ของพืชกัญชา กัญชง ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 การนำเข้าจึงไม่ต้องขออนุญาตนำเข้าตามประมวลกฎหมายยาเสพติด แต่ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น 1 โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การใช้งานบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือความมุ่งหมายของผู้ผลิต ดังนี้
 
กรณีอาหาร จัดเป็นอาหารห้ามน้ำเข้าตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 424 พ.ศ. 2564 ที่ออกตามมาตรา 6(8) ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสองปีและปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาทแห่ง พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522
 
กรณีเครื่องสำอาง จัดเป็นเครื่องสำอางที่ห้ามน้ำเข้าตามประกาศาที่ออกตามความในมาตรา 6(1) ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
 
กรณีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาแผนโบราณสำหรับสัตว์เครื่องมือแพทย์ และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์นั้นๆ
 
4. การนำเข้าเมล็ดกัญชา กัญชง และส่วนอื่น 1 ของพืชกัญชา กัญชง เช่น เปลือก ลำต้น ใบ เส้นใย กิ่ง ก้าน ราก ยอดหรือช่อดอก มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือเป็นวัตถุดิบในการผลิตสารสกัดจากกัญชา กัญชง ต้องขอรับอนุญาตตามกฎหมายใด
 
ตอบ ต้องขอรับอนุญาต ดังนี้
 
1.ขออนุญาตนำเข้าตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และกรณีนำเข้าเมล็ดกัญชา กัญชง ต้องขออนุญาตนำเข้าตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 เพิ่มเติมด้วย
 
2. เมื่อได้รับอนุญาตตามข้อ 1 แล้ว หากประสงค์จะนำพืชกัญชา กัญชงดังกล่าวเพื่อมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือเป็นวัตถุดิบในการผลิตสารสกัดจากกัญชา กัญชง ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น ๆ โดย
 
2.1 กรณีนำมาผลิตเป็นอาหาร ไม่สามารถนำเข้าได้ เนื่องจากจัดเป็นอาหารห้ามนำเข้า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 424 พ.ศ. 2564 ออกตามความใน พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย
 
2.2 กรณีนำมาผลิตเป็นเครื่องจำอาง ไม่สามารถนำเข้าได้ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่ห้ามนำเข้า
 
2.3 กรณีนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาแผนโบราณสำหรับสัตว์ เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และยาเสพติด การขออนุญาตและการอนุญาตให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์นั้น
 
ซึ่งหากได้รับอนุญาตให้ผลิตถูกต้องตามกฎหมายแล้ว การพิจารณาตรวจสอบการนำเข้าเพื่อในการผลิตผลิตภัณฑ์นั้น 1 ก็สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกัน
 
 
 
 

การนำเข้า/นำติดตัวเพื่อใช้เฉพาะตน ของกัญชา กัญชง

 
1. การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของส่วนต่าง ๆ ของพืชกัญชา กัญชง รวมถึงการนำเข้าส่วนต่าง ( ของพืช เพื่อใช้เฉพาะตัวครอบคลุมการนำเข้าในลักษณะใดบ้าง และมีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้หรือไม่ อย่างไร
 
ตอบ การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชา กัญชง และผ ลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของส่วนต่าง ๆ ของพืชกัญชา กัญชง รวมถึงการนำเข้าส่วนต่าง 1 ของพืช เพื่อใช้เฉพาะตัวครอบคลุมการนำเข้าใน 2 ลักษณะ ดังนี้
 
  1. การนำติดตัวผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และ
  2. การส่งทางพัสด/ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
 
ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเพื่อใช้เฉพาะตัวไว้ว่า ผู้นำเข้าต้องเป็นบุคคลธรรมดา และมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้เฉพาะตัวของผู้นำเข้าเอง โดยพิจารณาจากรูปแบบของสินค้าที่นำเข้า ดังนี้
 
ก. การนำเข้าในรูปแบบของผลิตภัณฑ์
ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เช่น เครื่องมือแพทย์ หรือวัตถุอันตราย หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การใช้งานบนฉลากผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดเป็นอาหาร หรือเครื่องสำอาง จะไม่สามารถนำเข้าได้ เนื่องจากจัดเป็นอาหารห้ามนำเข้า หรือเป็นเครื่องสำอางที่ห้ามนำเข้า
 
ข. การนำเข้าในรูปแบบส่วนต่างๆ ของพืช
ต้องได้รับอนุญาตให้นำเข้าตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ก่อน และหากนำเข้ามาเป็นอาหารเพื่อบริโภคส่วนตัวจะไม่สามารถนำเข้าได้ เนื่องจากจัดเป็นอาหารห้ามนำเข้าตามปรฐกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 424 พ.ศ. 2564 ส่วนกรณีนำเข้าส่วนต่าง ๆ ของพืชกัญชา กัญชง มาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อใช้เฉพาะตัว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
article image3 - HealthServ

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)