× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ธรรมนูญตำบลช่องเม็ก เรื่อง การใช้กัญชาทางการแพทย์ อ.สิรินธร อุบลฯ

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

ธรรมนูญชุมชน ที่ออกโดยความยินยอมร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ อ.สิรินธร อุบลฯ เนื้อความเริ่มต้นระบุเจตนารมย์ไว้ชัดเจนว่า "เป็นการสมควรกำหนดธรรมนูญตำบลช่องเม็ก เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ หมู่บ้าน ส่วนราชการต่างๆ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน และหน่วยงานอื่นที่เข้ามาในพื้นที่ตำบล ถือปฏิบัติ"

ธรรมนูญตำบลช่องเม็ก เรื่อง การใช้กัญชาทางการแพทย์ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งประกาศสำนักงานธรรมนูญตำบลช่องเม็ก นายกเทศมนตรีตำบลช่องเม็ก/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก โดยความเห็นชอบของประชาคมระดับตำบล เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 จึงออกธรรมนูญตำบลไว้ ดังต่อไปนี้
 
ข้อ 1 ธรรมนูญนี้เรียกว่า “ธรรมนูญตำบลช่องเม็ก ว่าด้วยมาตรการการใช้กัญชาทางการแพทย์
 
ข้อ 2 ธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
 
ข้อ 3 ในธรรมนูญนี้
“ตำบล” หมายความว่า ตำบลช่องเม็ก
“ธรรมนูญ” หมายความว่า ธรรมนูญตำบลช่องเม็ก ว่าด้วยมาตรการการใช้กัญชาทางการแพทย์
 
ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรีตำบลช่องเม็ก/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก รักษาการตามธรรมนูญนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหา เกี่ยวกับการปฏิบัติตามธรรมนูญนี้ และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามธรรมนูญนี้ได้

หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 5 ธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะในตำบล
 
ข้อ 6 ธรรมนูญนี้ให้สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลช่องเม็ก/สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ทั้งให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานสาธารณสุขในตำบลอย่างใกล้ชิด
 
หากต้องประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง ให้เร่งดำเนินการโดยทันที
 
หมวดที่ 2
มาตรการ
ตำบลช่องเม็ก เป็นพื้นที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์ ตามมติของกระทรวงสาธารณสุข โดยชุมชนมีส่วนร่วม และดำเนินการไปพร้อมกับการวิจัยกับสถาบันการศึกษา จึงได้กำหนดมาตรการในการดำเนินงานดังต่อไปนี้
 
1.การปลูก ผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครอง จำหน่าย ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานชองรัฐที่เกี่ยวข้อง และต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้รับอนุญาต
 
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องเม็ก เป็นพื้นที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์ เป็นสมบัติของทุกท่าน เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ป่วย และการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเข้าไปภายในบริเวณปลูก
 
3.ผู้ที่ใช้ยากัญชาทั้งที่เคยใช้แล้วและที่มีความประสงค์ขอใช้ใหม่ สามารถแสดงตนแจ้งความจำนงเป็นผู้ใช้ยากัญชาเพื่อรักษาการป่วยและดูแลสุขภาพ ได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องเม็ก
 
4.ผู้ที่ใช้ยากัญชาทางการแพทย์ ในขณะใช้ยาให้หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ
 
หมวดที่ 3
บทลงโทษ
 
ข้อ 7 กรณีมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
 
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฏาคม 2563

ลงชื่อ ปลัดอำเภอประจำตำบลช่องเม็ก
ลงชื่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลช่องเม็ก
ลงชื่อ ปลัด อบต.ช่องเม็ก ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ช่องเม็ก
ลงชื่อ กำนันตำบลช่องเม็ก
ลงชื่อ ผอ.รพ.สต.ช่องเม็ก
ลงชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
 
ออนไลน์
article image3 - HealthServ
article image4 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง