ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.นครพิงค์ อบรมพัฒนาบุคลากรส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล

รพ.นครพิงค์ อบรมพัฒนาบุคลากรส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล HealthServ.net

สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ รพ.นครพิงค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากทีมแพทย์จากกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และวิทยากรร่วมทีมพยาบาลเฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากกลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพิงค์ โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในรถพยาบาลฉุกเฉินระหว่างการส่งต่อ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 60 คน

รพ.นครพิงค์ อบรมพัฒนาบุคลากรส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล ThumbMobile HealthServ.net
รพ.นครพิงค์ อบรมพัฒนาบุคลากรส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล HealthServนพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 -20 กันยายน 2565 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีนางสิริมา เทพศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานส่งต่อผู้ป่วย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน 

 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพระบบการรับและส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 นอกจากมีการปรับแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่มเข้าถึงบริการแบบไร้รอยต่อแล้ว ยังได้มีการปรับปรุงคู่มือระบบบริการรับส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลในระดับต่างๆ และการปรับพื้นที่โซนการส่งต่อในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานระบบบริการรับส่งต่อผู้ป่วยของสถานพยาบาลทุกระดับในสังกัด 
ให้มีการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
รพ.นครพิงค์ อบรมพัฒนาบุคลากรส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล HealthServ
 


การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ มีกรอบเนื้อหาการเรียนรู้และฝึกอบรม ได้แก่ 
 
  • เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการรับส่งต่อผู้ป่วยที่ชัดเจน ได้มาตรฐาน
  • การทบทวนระบบการส่งต่อจังหวัดเชียงใหม่และระบบการส่งต่อระดับล้านนา 1
  • การจำแนกระดับความเฉียบพลันของผู้ป่วยฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาล
  • การบริหารทรัพยากร
  • การฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยในปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาล
  • การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนส่งต่อ
  • การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในรถพยาบาลฉุกเฉิน
  • การดูแลผู้ป่วยระหว่างนำส่ง และหลังการรับส่งต่อผู้ป่วย 
 


 
ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากทีมแพทย์จากกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และวิทยากรร่วมทีมพยาบาลเฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากกลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพิงค์  โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในรถพยาบาลฉุกเฉินระหว่างการส่งต่อ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 60 คน


รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่
21 กันยายน 2565 
 
รพ.นครพิงค์ อบรมพัฒนาบุคลากรส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล HealthServ
 

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด