× News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
บริการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา HealthServ.net
บริการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา HealthServ.net

บริการตรวจสุขภาพ ได้แก่ งานคลินิกอาชีวเวชกรรม งานอาชีวป้องกันและควบคุมโรค งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพวัยทำงาน งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย งานพิษวิทยาและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม งานตรวจสุขภาพ โดยกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โทร.035-211888 ต่อ 3010, 8207

บริการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา HealthServ
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เป็นหน่วยงานของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ภารกิจบริการด้านปฐมภูมิ มีภารกิจใจการให้การดูแลสุขภาพแก่วัยแรงงาน ในด้านความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการทำงาน โดยเน้นในด้านการป้องกันไม่ให้เกิดโรคและการเจ็บป่วยจากการทำงาน นอกจากนี้ยังจัดบริการด้านการตรวจรักษาโรคจากการทำงาน ในรูปแบบคลินิกโรคจากการทำงาน และจัดบริการในด้านเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อดูและสุขภาพผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษอีกด้วย

 
คลินิกโรคจากการทำงาน
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ให้บริการตรวจรักษาโรคจากการทำงาน และการตรวจสุขภาพ รวมถึงการประเมินสภาวะสุขภาพทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ โดยเปิดให้บริการ ณ ชั้น 2 อาคารสวนอุตสาหกรรมโรจนะ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
 
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. 
 
บริการของคลินิกโรคจากการทำงาน
 • ตรวจวินิจฉัย/รักษาโรคจากการทำงาน
 • ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพการมองเห็น สมรรถภาพปอด
 • ตรวจประเมิน Return to work
 • ตรวจประเมิน Fit for work
 • ตรวจสุขภาพเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
 • ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์สำหรับคนประจำเรือ
 • ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ/ทุพพลภาพของสำนักงานประกันสังคม
 


 
 
 
บริการอาชีวเวชกรรม
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดบริการทางด้านอาชีวเวชกรรมในทุกด้าน เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลสุขภาพของคนทำงานอย่างครบถ้วน โดยมีการทำงานร่วมกันของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พยาบาลอาชีวอนามัย นักวิชาการสาธารณสุข และบุคลากรสาขาอื่นๆ รวมถึงเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 
ตัวอย่างกิจกรรมทางอาชีวศาสตร์ที่ให้บริการ
 
 • การสำรวจสถานประกอบกิจการ (walkthrough survey) เพื่อประเมินการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพต่างๆ จากการทำงาน 
 • การจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง
 • การจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 • การจัดบริการตรวจสุขภาพ
 • การวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพ
 • การให้คำปรึกษาและการจัดอบรมให้ความรู้
 • การจัดบริการคลินิกอาชีวเวชกรรมเพื่อให้การวินิจฉัย/รักษา/ฟื้นฟูสุขภาพ
 


 
 
 
รักสุขภาพ...ตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญในการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัว หรือยังไม่มีอาการในระยะเริ่มแรก ซึ่งหากสามารถตรวจพบความผิดปกติซึ่งสามารถรักษาได้แต่เริ่มแรกก็จะมีประโยชน์อย่างมาก รวมถึงช่วยเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่างๆ เพื่อป้องกันโรคได้อีกด้วย โดยทั่วไปการตรวจสุขภาพประจำปีมักนิยมตรวจ ปีละ 1 ครั้ง โดยผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี สามารถเลือกรายการตรวจได้ตามสิทธิการรักษาพยาบาลที่ใช้ เช่น โปรแกรมการตรวจตามสิทธิกรมบัญชีกลาง, โปรแกรมการตรวจตามสิทธิประกันสังคม


 
ผู้รับการตรวจสุขภาพ ตรวจเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ ดังนี้
 
1. พักผ่อนให้เพียงพอก่อนการตรวจสุขภาพ งดบุหรี่/การดื่มสุรา
2. งดน้ำ-อาหาร ตามที่กำหนด (หากรายการตรวจมีการตรวจน้ำตาลในเลือด ควรงดน้ำ-อาหาร ก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง, หากมีรายการตรวจไขมันในเลือด ควรงดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 12 ชั่วโมง ก่อนเจาะเลือด) โดยสามารถจิบน้ำเปล่าได้
3. สวมใส่เสื้อผ้าที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย หากต้องมีการเปลี่ยนเสื้อเพื่อตรวจเอกซเรย์
4. หากท่านมีผลการตรวจสุขภาพเดิม สามารถนำมาให้แพทย์ดูเปรียบเทียบได้
5. หากมีรายการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ควรหยุดสัมผัสเสียงดังก่อนการตรวจอย่างน้อย 12 ชั่วโมง, หากมีรายการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ควรนำแว่นที่ท่านใช้อยู่ประจำมาด้วย
 
 

ติดต่อ

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่: 46/1 หมู่ 4 ถนนอู่ทอง ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035 211 888 ต่อ 3010
อีเมล์ contact@ayhoccmed.com
 
 
คลินิกโรคจากการทำงาน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035 211 888 ต่อ 8207 (จันทร์/พุธ/ศุกร์)
อีเมล์ clinic@ayhoccmed.com
 
 
ตรวจสุขภาพนอกสถานที่ (Mobile check up) 
โทร. 092 249 4646
อีเมล์ checkup@ayhoccmed.com 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

46/1 หมู่ที่ 4 ถนน อู่ทอง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร (035) 211-888 และ (035) 958-666 โทรสาร (035) 242-182
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
บริการของโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง