News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ร้านยาเภสัชกรรมปฐมภูมิ ที่เข้าร่วมบัตรทอง พร้อมดูแล 16 อาการและบริการเสริมเพียบ HealthServ.net
ร้านยาเภสัชกรรมปฐมภูมิ ที่เข้าร่วมบัตรทอง พร้อมดูแล 16 อาการและบริการเสริมเพียบ HealthServ.net

จากการที่ สปสช.จับมือกับสภาเภสัชกรรม ทำให้ ร้านยา เข้ามาเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิบัตรทองได้แล้ว ซึ่งผลดีก็คือเป็นการเพิ่มทางเลือกจำนวนมากให้ผู้มีสิทธิบัตรทอง ได้ใช้บริการ เพราะร้านยานั้นมีจำนวนมากและกระจายอยู่ในชุมชนอยู่แล้ว เข้าถึงได้ง่าย เภสัชกรสามารถให้คำแนะนำ ให้บริการได้ทันที นับเป็นความยอดเยี่ยมของ สปสช. ในการขยายหน่วยบริการที่ได้อย่างก้าวกระโดด

ร้านยาเภสัชกรรมปฐมภูมิ ที่เข้าร่วมบัตรทอง พร้อมดูแล 16 อาการและบริการเสริมเพียบ HealthServ

“บริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ” ตามคำเรียกขานของสปสช.  หมายถึง ร้านยาชุมชนอบอุ่น ที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 500 แห่ง  จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการ ดูแลผู้มีสิทธิบัตรทองกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย  โดยครอบคลุมการให้บริการ พร้อมให้คำปรึกษา และจ่ายยา ใน 16 กลุ่มอาการพื้นฐาน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ โดยสังเกต สติกเกอร์  “ร้านยาคุณภาพของฉัน”  ที่จะติดอยู่บริเวณด้านหน้า ร้านยา ที่เข้าร่วมรายการ 
 
 
 
 

บริการอื่นๆ ที่จะได้รับจากร้านยาเภสัชกรรมปฐมภูมิ ที่เข้าร่วมบัตรทอง

ใช้งาน/ใช้บริการ ผ่านทางแอปเป๋าตัง ผู้ใช้ต้องยืนยันตัวตนก่อน หากยืนยันแล้ว ก็ใช้ได้เลย บริการต่างๆ ดังนี้
1. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการที่จ่ายตามรายการบริการ (Fee schedule)
 
1) บริการยาเม็ดคุมกำเนิดและบริการให้คำปรึกษา
2) บริการยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินและบริการให้คำปรึกษา
3) บริการจ่ายถุงยางอนามัยและบริการให้คำปรึกษา
4) บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต
5) บริการตรวจปัสสาวะทดสอบการตั้งครรภ์หรือบริการชุดทดสอบ
การตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง
6) บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิค
 
 
2. (จ่าย) ค่าบริการเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ (Common illness)
 
 
 

รายการที่คลินิกพยาบาลให้บริการ 


ผ่านแอปเป๋าตัง พร้อมยืนยันตัวตน

บริการ PP จำนวน 7 รายการ
ㆍบริการ ANC
ㆍบริการจ่ายยาเม็ดคุมกำเนิดอื่นๆ
ㆍบริการจ่ายถุงยางอนามัยและให้คำปรึกษา
ㆍบริการทดสอบการตั้งครรภ์
ㆍบริการหญิงหลังคลอด
ㆍบริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิค
ㆍบริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต
 
บริการปฐมภูมิด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จำนวน 4 รายการ
ㆍการให้ยาตามแผนการรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพฯ
ㆍบริการพื้นฐาน
ㆍ การบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน
ㆍการรักษาโรคเบื้องต้น 32 รายการ
 
 

ร้านยาชุมชนอบอุ่น


นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า เภสัชกรเป็นหนึ่งในผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ที่มีบทบาทในการร่วมดูแลและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้ โดยเภสัชกรส่วนหนึ่งทำหน้าที่ประจำอยู่ในร้านยาที่กระจายอยู่ในชุมชนพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ด้วยระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง 30 บาท ที่ครอบคลุมดูแลการรักษาพยาบาลคนไทย 48 ล้านคน และครอบคลุมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนไทยทุกคนหรือทุกสิทธิการรักษาทั่วประเทศ ที่ผ่านมา สปสช.จึงให้ความสำคัญต่อความร่วมมือกับทุกวิชาชีพด้านสุขภาพ รวมถึงเภสัชกรร้านยา เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับบริการสิทธิประโยชน์บัตรทอง 30 บาท ได้อย่างสะดวก ทั่วถึง มีคุณภาพและมาตรฐานบริการ ตามบริบทของแต่ละวิชาชีพ
 
ทั้งนี้ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” เป็นร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ที่ร่วมเป็นหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเวชกรรมในระบบบัตรทอง 30 บาท ตามมาตรา 3 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ตามที่บอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 และในปีงบประมาณ 2566 นี้ สปสช.ได้ร่วมกับสภาเภสัชกรรมขยายการให้บริการบัตรทอง 30 บาท ที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นเพิ่มเติม โดยเพิ่มบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิเพื่อดูแลประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท ในกรณีที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือ Common Illness
 
นพ.จเด็จ กล่าวว่า บริการเภสัชกรรมปฐมภูมินี้ จะครอบคลุมการดูแลภาวะเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการที่เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรมปฐมภูมิโดยสภาเภสัชกรรม ได้แก่ อาการปวดหัว เวียนหัว ปวดข้อ เจ็บกล้ามเนื้อ ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดท้อง ท้องเสีย ท้องผูก ถ่ายปัสสาวะขัด, ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะเจ็บ ตกขาวผิดปกติ อาการทางผิวหนัง ผื่น คัน บาดแผล ความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตา และความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับหู พร้อมติดตามอาการหลังรับยา 3 วัน ซึ่งประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจาก สปสช. ได้สนับสนุนการจ่ายชดเชยให้ร้านยา ทั้งค่าบริการให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรรม ค่ายาและเวชภัณฑ์ และค่าติดตามอาการและผลการดูแล โดยเหมาจ่ายในอัตรา 180 บาทต่อครั้ง
 
“บริการเภสัชกรรมปฐมภูมินี้คาดว่าระบบจะมีความพร้อมและให้บริการได้ในเร็วๆ นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ โดย สปสช.จะประกาศและแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โดยร้านยาชุมชนอบอุ่นที่ร่วมให้บริการ จะต้องผ่านการอบรมและควบคุมโดยสภาเภสัชกรรม ซึ่งขณะนี้มีจำนวนกว่า 500 แห่งแล้ว สำหรับขั้นตอนการเข้ารับบริการ มีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ 1.คนไข้ติดต่อไปยัง สปสช. ผ่านสายด่วน สปสช. 1330 จะมีเจ้าหน้าที่แนะนำให้รับบริการที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นใกล้บ้าน หรือ 2.ดูรายชื่อร้านยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ สปสช. www.nhso.go.th หรือสังเกตสติกเกอร์ติดหน้าร้านยา ภายใต้ชื่อ ร้านยาคุณภาพของฉัน ให้บริการเจ็บป่วยเล็กน้อย หลังจากนั้นเมื่อผู้ป่วยมาที่ร้านยา เภสัชกรจะคัดกรองสิทธิคนไข้ว่าจะสามารถรับบริการตามสิทธิบัตรทองได้หรือไม่ หากมีสิทธิก็รับการดูแลโดยเภสัชกร ซึ่งจะให้คำแนะนำและให้ยารักษาตามอาการ หรือแนะนำให้พบแพทย์ในกรณีที่มีอาการที่ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ กรณีที่รับยาจากร้านยาแล้ว เภสัชกรจะติดตามอาการของผู้ป่วยในวันที่ 3 ของการจ่ายยา หากอาการดีขึ้นก็จะสิ้นสุดการดูแล กรณีอาการแย่ลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีระบบการจัดการเพื่อส่งต่อเข้าสู่การรักษาต่อไป” เลขาธิการ สปสช. กล่าว
 
นพ.จเด็จ กล่าวว่า ด้วยบริการนี้เชื่อมั่นว่า นอกจากจะลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการปฐมภูมิให้กับประชาชนในกรณีที่เจ็บป่วยเล็กน้อยแล้ว ยังช่วยเพิ่มความสะดวกการเข้ารับบริการแบบใกล้บ้านใกล้ใจ ขณะเดียวกันยังช่วยลดความแออัดการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล นับเป็นอีกนวัตกรรมระบบบริการสุขภาพที่ สปสช. ได้พัฒนาโดยความร่วมมือจากสภาเภสัชกรรม 

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง