× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประวัติความเป็นมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติความเป็นมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข HealthServ.net
ประวัติความเป็นมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข HealthServ.net

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทีก่อตั้งขึ้นมาพร้อมๆ กับการจัดตั้งกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2485 นับถึงบัดนี้เป็นเวลากว่า 80 ปีแล้ว โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครงสร้างหลายครั้ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการะหน้าที่ และให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสังคมและสิ่งแวดล้อม

ประวัติความเป็นมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข HealthServ

ประวัติความเป็นมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทีก่อตั้งขึ้นมาพร้อมๆ กับการจัดตั้งกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2485 นับถึงบัดนี้เป็นเวลากว่า 80 ปีแล้ว โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครงสร้างหลายครั้ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการะหน้าที่ และให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสังคมและสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2485

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ก่อตั้งขึ้นดามพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ กรมวิทยาศาสดร์การแพทย์ ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน 6 กอง คือ สำนักเลขานุการ กองเคมี กองชันสูตรโรค กองโอสถศาลา (โอนมาจากกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย) กองเภสัชกรรมและโรงงานเภสัชกรรม (โอนมาจากกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ) สถานที่่ตั้งอยู่ที่ ถนนบำรุงเมือง ยศเส


พ.ศ. 2495

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีพระราชกกษฎีกาแบ่งส่วนราชการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกเป็น 6 กองคือ สำนักเลขานุการกรม กองโอสถศาลา กองชันสูดรทางการแพทย์ (เปลียนชื่่อมาจากกองชันสูตรโรค) กองวิจัยทางแพทย์ กองวิเคราะห์ยาและกองวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม (3 กองนี้แยกมาจากกองเกสัชกรรมเดิม)

สำหรับกองเคมีได้ยุบไป เนื่องจากงานส่วนใหญ่เป็นงานที่กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการดำเนินการอยู่แล้ว และเป็นงานที่ซ้ำซ้อนกับส่วนโรงงานเกสัชกรรมนั้น ได้แยกออกไปเป็นรัฐวิสาหกิจ คือ องค์การเกสัชกรรมในปัจจุบัน

ในระหว่าง พ.ศ. 2506 จนถึง 2510 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการทดลอง วางแผนพัฒนาปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน เพื่อความเหมาะสมขึ้นใหม่ ดังต่อไปนี้

กองวิจัยทางแพทย์เดิมแยกออกเป็น สถาบันวิจัยไวรัส สถาบันวิจัยต้นไม้ยา กองควบคุมชีววัดถุ

กองวิเคราะห์ยาเดิมแยกออกเป็น สถาบันมาดรฐาน, กองนิดิวิทยาศาสดร์

กองวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่มเปลี่ยนเป็นสถาบันวิเคราะห์วิจัยอาหาร

กองชันสูตรทางแพทย์เดิม แยกออกเป็น โรงเรียนพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันพยาธิวิทยา กองขันสูตรทางแพทย์ส่วนภูมิกาค หน่วยวิจัยยุงลายร่วมมือกับองค์การอนามัยใลก กองวิเคราะห์ยาเดิมแยกออกเป็น (สถาบันมาตรฐาน, กองนิติวิทยาศาสตร์)พ.ศ. 2517

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อ พ.ศ. 2517 โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 10 หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขานุการกรม กองพยาธิวิทยาคลินิก (เปลียนชื่อมาจากกองชันสูตรทางแพทย์) กองวิเคราะห์ยา กองวิเคราะห์อาหาร กองพิษวิทยา กองวิจัยทางแพทย์ กองกีฎวิทยาทางแพทย์การป้องกันอันตรายจากรังสี กองบริการชันสูตร สาธารณสุขภูมิภาค สถาบันวิจัยไวรัสพ.ศ. 2526

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2533 แบ่งส่วนราชการออกเป็น 16 หน่วยงาน คือ
 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองกีฎวิทยาทางการแพทย์
 • การป้องกันอันตรายจากรังสี
 • กองพยาธิวิทยาคลินิก
 • กองพิษวิทยา
 • กองมาตรฐานชันสูตรสาธารณสุข
 • กองวิเคราะห์อาหาร
 • กองวิจัยทางแพทย์
 • สถาบันวิจัยไวรัส
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 สงขลา
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 ชลบุรี
 • ศูนย์วิภยาศาสตร์การแพทย์ 3 นครราชสีมา
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 ขอนแก่น
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 เชียงใหม่
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 พิษณุโลก


พ.ศ. 2529

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ย้ายหน่วยงานบางส่วนจากถนนบำรุงเมืองยศเส มาอยู่ที่ อาคารสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สาธารณสุขแห่งชาติ จ.นนทบุรี ซึ่ง ได้รับความช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารพร้อมอุปกรณ์จากรัฐบาลญี่ปุ่น รวมมูลค่าประมาณ 400 ล้านบาทพ.ศ. 2533

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องจากงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เปลี่ยนแปลงและขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านบริการ และด้านวิชาการ จึงได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เสียใหม่ โดยจัดตั้งส่วนราชการเพิมขึ้นพร้อมทั้งปรับปรุงชื่อส่วนราชการ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2533 เมือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 แบ่งส่วนราชการเป็น 23 หน่วยงาน โดยเพิ่มกอง 4 กอง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 แห่ง คือ

กองชีววัตถุ กองวิเคราะห์อาหารส่งออก กองวิเคราะห์วัดถุเสพดิด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  อุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 ตรัง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงราย

นอกจากนี้ยังได้ เปลียนชือกองวิจัยการแพทย์เป็นกองวิจัยและพักนาสมุน ไพรด้วยพ.ศ. 2540

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทางด้านวิชาการและบริการ จึงได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสดร์การแพทย์เสียใหม่ โดยจัดตั้งส่วนราชการเพิมขึ้น พร้อมกับปรับปรุงชีอส่วนราชการ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2540 เมื่อวันที 22 มิถุนายน 2540

แบ่งส่วนราชการออกเป็น 24 หน่วยงาน คือ
 • สำนักงานเลขานการกรม
 • กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
 • กองชีววัตถุ
 • กองแผนงานและวิชาการ
 • กองยา
 • กองรังสีและเครื่องมือแพทย์
 • กองวัตถุเสพดิด
 • กองอาหาร
 • กองอาหารส่งออก
 • สถาบันวิจัยสมุน ไพร
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 • สำนักมาตรฐานท้องปฏิบัติการ
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อีก 12 แห่ง ประกอบด้วย
  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น
  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี
  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย
  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่
  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง
  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา
  ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์พิษณุโลก
  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา
  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี
  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี
  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานีพ.ศ. 2545

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการปฏิรูประบบราชการและมีการปรับปรุงส่วนราชการดามกฎกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที 9 ตุลาคม 2545 เป็น 22 หน่วยงาน คือ

สำนักงานเลขานุการกรมกองเครืองสำอางและวัตถุอันตราย กองชีววัตถุ กองแผนงานและวิชาการ กองรังสีและเครืองมือแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข สถาบันวิจัยสมุน พ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ สำนักยาและวัตถุเสพดิด แลศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ดรัง ศูนย์วิทยาศาสดร์ การแพทย์สงขลา ศูนย์วิทยาศาสถร์การแพทย์สุราษฎรัธานี ศูนย์วิทยาศาสดร์การแพทย์ขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์อุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การเพทย์เชียงใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุลก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงครามพ.ศ. 2547
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการขยายตัวเพิมขึ้น ทางด้านวิชาการและบริการจึงได้มีการเพิ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้นจาก 12 เป็น 14 แห่ง ได้แก่
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต
ซึงจากเดิมทั้ง 2 ศูนย์เคยเป็นสาขาของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลาตามลำดับ

ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง