News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ส่องประเด็น ข่าวกัญชาการแพทย์ในไทย กันยายน 2565 HealthServ.net
ส่องประเด็น ข่าวกัญชาการแพทย์ในไทย กันยายน 2565 HealthServ.net

กันยายน 2565 เดือนที่ 4 หลังการปลดล็อกกัญชาจากการเป็นยาเสพติด เป็นเดือนที่คุกรุ่นที่สุดในประเด็นความเคลื่อนไหวสำคัญเกี่ยวกับพ.ร.บ.กัญชา เพราะมีทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้านรวมถึงประเด็นข่าวผ่านสื่อต่างๆ เกี่ยวกับกัญชาในไทย กัญชาทางการแพทย์ มาตรการ-ข้อกฏหมาย สังคมและประชาชนที่เกี่ยวข้องกับกัญชา สรุปผ่านรายงานประจำวัน สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


 
 

1 กันยายน 2565 

 
 
 - นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ติดตามความก้าวหน้าการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพที่น้าสนใจหลายประเด็น จากข้อมูลของกรมการแพทย์พบว่า ตั้งแต่ปี 2561-2565 ผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดในส่วนของกัญชาค่อนข้างคงที่ มีรายงานผู้ป_วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือภาวะพิษเฉียบพลันจากการใช้กัญชา 1-2 คน/วัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 81 อาการดีขึ้น กลับบ้านได้หลังรักษาที่ห้องฉุกเฉิน
 
 - นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธาน กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง กล่าวว่า คณะ กมธ.พิจารณร่างกฎหมายดังกล่าวครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเสนอต่อที่ประชุมสภา โดยบรรจุในระเบียบวาระวันที่ 14 ก.ย.นี้ ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวถูกปรับเพิ่มเป็น 95 มาตรา ผ่านการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสมบูรณ์ทุกมิติคาดหวังว่าสภาจะให้การสนับสนุนเพื่อที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง ได้อย่างรวดเร็ว
 
 - นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกคณะ กมธ.ฯ กล่าวว่า ร่างนี้มีหลักการสำคัญคือ การแยกกิจกรรมส่วนที่เป็นยาเสพติดกับไม่ใช่เป็นยาเสพติดออกจากกัน โดยสาร THC ถ้าต่ำกว่าประมวลกฎหมายกำหนดจะไม่ถือว่าเป็นยาเสพติด อย่างไรก็ตามในส่วนของกัญชาจะคุมสัดส่วนช่อดอกเป็นกรณีพิเศษ ขณะที่ส่วนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ช่อดอก เช่น ราก ลำต้น เมล็ด จะเป็ดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น แยกกิจกรรมส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรออกจากกระบวนการพิจารณากัญชง กัญชา นอกจากนี้ยังมีความก้าวหน้าในส่วนการจดแจ้งของสถานพยาบาลซึ่งสามารถปลูกใช้ทางการแพทย์เพื่อรักษาคนไข้อีกทั้งลดความเหลื่อมล้ำและไม่ให้ผูกขาดของกลุ่มทุนในการประกอบธุรกิจกัญชา กัญชง ขอให้ประชาชนวางใจ มั่นใจว่ากฎหมายฉบับนี้จะดีกว่าสถานภาพปัจจุบันแน่นอน
 
 
 

2 กันยายน 2565

 
1. คัดค้านกัญชาเสรี
 
 - นายขดดะรี บินเซ็น นายกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้และคณะ ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอคัดค้านกฎหมาย ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. … เนื่องจากมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม เสนอแนะให้ป`ดสภาวะสุญญากาศทันทีเพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรต่างๆ ที่ได้เสนอแนะก่อนหน้านี้ โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้ชะลอการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับปลดกัญชาจากการเป็นยาเสพติดออกไปก่อน จนกว่าจะมีมาตรการควบคุมที่เพียงพอ หรือประกาศให้กัญชา ซึ่งครอบคลุมดอก ยาง สารสกัด และทิงเจอร์ จากดอกและยางกัญชา เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หรือ หรือให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรักษาการนายกฯ ที่มีอำนาจเต็ม ใช้อำนาจในการออก พ.ร.ก.ให้กัญชายังเป็นยาเสพติดจนกว่าจะมีกม.กัญชาออกมาบังคับใช้ศึกษาวิจัยผลกระทบหลังจากกฎหมายเสรีกระท่อมที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่อื่นๆ และปรึกษาหารือหาทางออกร่วมกันเพื่อสร้างชุมชนแห่งศาสนธรรม โดยจัดให้มีกระบวนการรับฟังผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เพื่อร่วมกันออกแบบนโยบายทั้งสามที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตมุสลิมหรือศาสนธรรม เช่น ประกาศเป็นเขตปลอดกัญชา ยาเสพติด และอบายมุขทุกชนิด ซึ่งสมาคมสมาพันธ์ยินดีร่วมปรึกษาหารือในการหาทางออกร่วมกัน เพื่อออกแบบชุมชนแห่งศาสนธรรมสู่สันติภาพและสันติสุขอย่างยั่งยืน
 
 2. ติดตามผลกระทบจากกัญชา
 
 - นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ประธาน คกก.ขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เผย มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานในการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพหลายประเด็น จากข้อมูลของกรมการแพทย์พบว่า ตลอดระยะเวลา 5 ป็ ตั้งแต่ป็ 2561-2565 ผู้ที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในส่วนของ “กัญชา” นับว่าค่อนข้างคงที่ ข้อมูลหลังจากวันที่ 9 มิ.ย.65 รายงานข้อมูลผู้ปwวยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือภาวะพิษเฉียบพลันจากการใช้กัญชาในแต่ละวัน ณ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ปัจจุบันอยู่ที่ 1-2 คน/วัน และผู้ปwวยส่วนใหญ่ร้อยละ 81 อาการดีขึ้น หลังให้การรักษาที่ห้องฉุกเฉินสามารถกลับบ้านได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ส.ค.65์ เมื่อเทียบกับสารเสพติดอื่น พบว่า “ยาบ้า” ครองอันดับ 1 ในแง่ที่มีผู้เข้ารับการบำบัดมากที่สุด ร้อยละ 77.55 และพบว่าจำนวนผู้เข้ารับการบำบัด “เฮโรอีน” มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
 
 

 

7 กันยายน 2565 กัญชาเสรี

 
 
 - แพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ และราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทาง ฯ ร่วม 17 องค์กร ได้ร่วมออก "ข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายกัญชาของประเทศไทย" พร้อมเสนอ 5 หลักการการใช้กัญชาทางการแพทย์1. การดำเนินการและการบำบัดรักษาโรคต้องอิงหลักฐานเชิงประจักษ์แบบปัจจุบัน ส่วนความเชื่อหรือความรู้ดั้งเดิมให้มีการพิสูจน์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ได้มาตรฐาน 2. ผลิตภัณฑ์กัญชาต้องมีคุณภาพและอยู่ภายใต้พ.ร.บ.ยา ต้องไม่มีสารปนเปื้อน, ทุกผลิตภัณฑ์ใช้สารสกัดและมีปริมาณ THC และ CBD คงที่ 3. กลุ่มผู้ให้การรักษา เช่น แพทย์ เภสัชกร ต้องได้รับการอบรมการใช้กัญชา 4. ผู้ป่วยต้องได้รับการคัดกรองและประเมินตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังการรักษา 5. มีหน่วยงานภาครัฐกำกับดูแลผลิตภัณฑ์กัญชา เช่น อย. จัดหาและบริหารผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์อาจดำเนินการเช่นเดียวกับยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ที่ใช้ทางการแพทย์เช่น มอร์ฟีน เมธาโดน ซึ่งจะสามารถควบคุมมิให้เกิดการนำไปใช้ในทางที่ผิด เนื่องจากหลายประเทศยังกำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ และกัญชาที่ได้จากการปลูกโดยบุคคลทั่วไปไม่มีคุณภาพและมีสารปนเปื้อนสูง ไม่สามารถส่งออกและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศได้ การส่งเสริมการปลูกกัญชามากจะทำให้กัญชาล้นตลาด (ภายในประเทศ) ราคาต่ำลง และนำมาใช้เองได้ง่าย หรือเกิดแรงจูงใจให้ใช้เองมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้เพื่อนันทนาการทำให้ได้รับสารพิษและธาตุโลหะหนักจากกัญชา เกิดผลเสียต่อสุขภาพและเศรษฐกิจตามมา
 
 
 

8 กันยายน 2565  การหมิ่นประมาท / กัญชาเทียบบุหรี่ไฟฟ้า

 
1. ถอนฟ้องหมิ่นประมาท
 
 - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เดินทางไป สภ.บุรีรัมย์ ดำเนินการถอนฟ้อง ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล (หม่อมปลื้ม) กรณีใส่ร้ายป้ายสีพรรคภูมิใจไทย ลักษณะข้อความอันเป็นเท็จ มีถ้อยคำหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา โดยนำเสนอเนื้อหาเรื่องนโยบายกัญชาทางการแพทย์ว่าพรรคฯ ปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดเป็นการมอมเมาประชาชน ผิดศีลธรรม ทั้งนี้ ม.ล.ณัฏฐกรณ์ ได้นำคลิปที่เป็นปัญหาออกจากเพจของสำนักข่าวและกล่าวขออภัย พร้อมมารับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมด
 
 
2. เปรียบเทียบปัญหาบุหรี่ไฟฟ้ากับกัญชาเสรี
 
 - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวในงานแถลงข่าวบุหรี่ไฟฟ้า ภัยซ่อนเร้นสังคม ย้ำจุดยืนไม่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้า ต้องตัดไฟแต่ต้นลม คือ ไม่สนับสนุน ห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า เป็นการดำเนินการตามอนุสัญญาพิธีสารว่าด้วยการจัดการการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้านเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า มองว่าการแบนหรือห้ามแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุด จะทำให้เกิดการลักลอบ แทนที่จะสั่งห้าม ควรควบคุมการจำหน่ายให้ถูกต้องมากกว่า ประชาชนควรมีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายน้อยกว่า พร้อมแนะดูตัวอย่างประเทศอังกฤษ อเมริกา กรีซ นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ ที่ให้ทางเลือกผู้สูบบุหรี่พร้อมควบคุมได้ดี จึงไม่มีปัญหาการใช้ในเด็กและตลาดใต้ดิน นอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐพิจารณาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียให้ถี่ถ้วน รวมถึงทำประชาพิจารณ์สำรวจความคิดเห็นประชาชนในหลายมิติด้วย
 
 
 
 

9 กันยายน 2565 เมล็ดพันธุ์กัญชา

 

1. ขายเมล็ดพันธุ์กัญชา
 
 - นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยถึง กรณีข่าวแอบอ้างว่ามีเมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์กัญชาพันธุ์หางกระรอกภูพานเอสที 1 และพันธุ์กัญชาชนิดอื่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์ โดยกรมวิทยาศาสตร์ฯ และม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ออกจำหน่าย ขอชี้แจงว่ากรมวิทยาศาสตร์ฯ และเครือข่ายที่ร่วมการศึกษาวิจัยพันธุ์กัญชาไทยยังไม่มีการจำหน่ายหรือแจกจ่ายเมล็ดและกิ่งพันธุ์แต่อย่างใดซึ่งเมล็ดพันธุ์และกิ่งพันธุ์ขณะนี้ไว้สำหรับการศึกษาวิจัย สำหรับการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์และกิ่งพันธุ์จะดำเนินการแจกจ่ายได้เมื่อมีการขึ้นรับรองพันธุ์พืชเรียบร้อยก่อน 
 
 
 -เพจชมรมแพทย์ชนบท โฟสต์พบการโฆษณาขายช่อดอกผ่านทางเฟซบุ๊กนับ 100 เพจที่ขายช่อดอกกัญชา แม้กัญชาจะปลดล็อกจากยาเสพติด แต่ช่อดอกกัญชา ยังคงเป็นยาเสพติด เพราะมีสาร THC เกิน 0.2% รวมทั้งตั้งคำถามต่อรัฐบาลและสธ. ดังนี้1.การขายออนไลน์เช่นนี้ทำได้หรือไม่ และถูกกฎหมายหรือไม่ 2. นี่คือความตั้งใจของนโยบายกัญชาเสรีที่อ้างกัญชาทางการแพทย์ใช่หรือไม่3.หากตามกฎหมายทำไม่ได้ และไม่ตรงตามนโยบายกัญชาทางการแพทย์ แล้วเป็นหน้าที่ใครในการจับกุมหรือดำเนินการทางกฎหมาย 4. หรือแท้จริงยังไม่สามารถจับกุมได้ เพราะยังเป็นช่องโหว่ของกฎหมาย 5.รัฐบาลและ สธ.จะดำเนินการต่อกรณีขายออนไลน์ในลักษณะนี้อย่างไร หรือจะละเลยปล่อยไว้แบบนี้ขอให้ชี้แจงประชาชนโดยด่วน ทั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนพร้อมสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ แต่ไม่สนับสนุนกัญชาเพื่อสันทนาการ
 
 
2. ศูนย์การสกัดกัญชา และกัญชงต้นแบบ
 
 -นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดตั้งศูนย์การสกัดกัญชาและกัญชงต้นแบบ เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาการผลิตสารสกัดกัญชงที่มีสารแคนนาบิไดออลปริมาณสูง สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางต้นแบบจากกัญชง ได้แก่ ผงโรยข้าว กัญชงสูตรต้มยำ แคปซูลกาแฟผสม สารสกัดกัญชง และเซรั่มบำรุงผมผสมสารสกัดกัญชง ในปีงบประมาณ 2566 มีแผนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ฯ ได้แก่ ชาหมักคอมบูชะผสมสารแคนนาบิไดออล ครีมกันแดดที่มีสารแคนนาบิไดออล สูตรเป็นมิตรต่อปะการัง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสารสกัดที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 

12 กันยายน 2565 กัญชาทางการแพทย์ ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง

 
กัญชาทางการแพทย์
 
 - นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีเก็บช่อดอกกัญชาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอารมณ์ดี ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร ในการจัดทำโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้ยาที่สกัดจากกัญชาที่มีคุณภาพ ระดับ Medical Grade ซึ่งปัจจุบันยังมีความต้องการอีกมาก และดำเนินการปลูกด้วยเทคนิคการปลูกแบบกลางแจ้งใช้วัสดุทุกอย่างในการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษปนเปื้อน 100%
 
ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง
 
 - นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกและกรรมาธิการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง เปิดเผยถึงความคืบหน้า พ.ร.บ.กัญชา ว่า วันที่ 14 ก.ย.65 ร่าง พ.ร.บ.กัญชาจะเข้าสู่วาระพิจารณาเร่งด่วนของการประชุมรัฐสภาสมัยสามัญประจำปี 2565 เป็นการพิจารณารายมาตราของ ส.ส.ในสภา รวม 95 มาตรา เราจะทราบผลว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านยืนยันว่าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชาจะเข้าทันก่อนสภาปิดวันที่ 19 ก.ย. หากการพิจารณา พ.ร.บ.กัญชาต้องใช้เวลาในการพิจารณา ขณะนี้มีการควบคุมตามกฎหมาย ทั้งประกาศ และกฎหมายอื่นประกอบข้างเคียง แม้จะยังไม่สมบูรณ์แต่อยู่ในเกณฑ์ทำให้สังคมเกิดความเป็นปกติอยู่ ข้อมูลจากห้องฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยใช้กัญชามีจำนวนลดลงมากกว่าก่อนหน้าปลดล็อกเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.65 อีก แสดงให้เห็นว่าการให้ความรู้ประชาชนอยู่ในระดับควบคุมได้ มีมาตราควบคุมมากกว่าตอนสุญญากาศ พ.ร.บ.กระท่อมเว้นช่วงไว้กว่า 1 ปี
 
 - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรค พท. ให้สัมภาษณ์ว่า สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุม จะมีกฎหมายที่เราจะต้องเร่งรัดอย่างน้อย 2 ฉบับ หนึ่งในนั้นที่สำคัญคือ ร่าง พ.ร.บ. กัญชง กัญชา โดยฝ่ายค้านก็คงต้องดูด้วยความระมัดระวังว่าที่ กมธ.ไปปรับแก้มาเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้างกังวล การใช้กัญชาในทางการแพทย์นั้นฝ่ายค้านสนับสนุน ฉะนั้นกฎหมายที่เขียนออกมาต้องมีการไปรองรับในส่วนนี้จริงๆ ไม่มีการเปิดช่องให้ไปใช้สันทนาการ คงต้องดูเนื้อหาสาระของกฎหมายที่เขียนออกมา ต้องพิจารณาเป็นรายมาตรา
 
 
 
 
 

13 กันยายน 2565 

 
 - กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ ดร.ซีบีดี (Dr.CBD) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการผลิตศึกษา วิจัย การแปรรูป การสกัด การตรวจวิเคราะห์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนายาจากสมุนไพรรวมทั้งกัญชา กัญชง กระท่อม เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
 
 - นายอรรถกร ศิริลัทยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 13 กันยายน โดยมีวาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง ซึ่งมีคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯ ที่มีนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ภท. เป็นประธาน กมธ.พิจารณาแล้วมีความเห็นไม่มั่นใจร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะพิจารณาวาระสองและวาระสามได้ทันในสมัยประชุมนี้หรือไม่ เพราะสมัยประชุมครบกำหนดวันที่ 18 กันยายนนี้ เนื่องจากมีเนื้อหาที่ กมธ.แก้ไขจำนวน 21 มาตรา และเพิ่มขึ้นใหม่ 65 มาตรา ดังนั้น ต้องมีการลงมติกว่า 100 ครั้ง แม้จะเข้าสู่การพิจารณาได้ก็อาจไม่แล้วเสร็จ และต้องยกไปพิจารณาต่อในสมัยประชุมครั้งถัดไปในเดือนพฤศจิกายน
 
บทความ 
 - กัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจอนาคตไทยที่ตีคู่มากับกัญชา ตลาดโลกมีแนวโน้มการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และคาดว่าภายในปี 2570 จะมีมูลค่าประมาณ 5.58 แสนล้านบาท ก.อุตสาหกรรมจึงจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมพืชกัญชงสู่เชิงพาณิชย์ หวังไทยเป็นศูนย์กลางพืชกัญชงเชิงอุตสาหกรรมแห่งอาเซียนภายใน 5 ปี เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและเกษตรกร
 

 
 

14 กันยายน 2565 ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขต 3 

 
- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 3 "มหัศจรรย์กัญชา เขตสุขภาพที่ 3 ร่วมสร้างสุขภาพ พัฒนาเศรษฐกิจ" พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "กัญชา กัญชง ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติณ สนามกีฬาจ.อุทัยธานีโดยเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงต่างๆ รวมถึงภาคเอกชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบุคลากรทางการแพทย์ประชาชน และผู้ประกอบการ ส่งเสริมการดูแลรักษาตนเองอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ต่อยอดทางเศรษฐกิจได้ มีการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และมีความพร้อมดำเนินงานอย่างครบวงจร
 

 
 

15 กันยายน 2565 ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง เดือด

 
 - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. โพสต์เรื่อง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ภายหลังจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเสียงส่วนใหญ่มีมติให้ถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ว่า การเสนอ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง เพื่อกำหนดแนวทางการใช้กัญชาให้เป็นประโยชน์ และควบคุมการนำไปใช้ในทางที่ผิดเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดกับสังคม หากยกเลิกการพิจารณาประเด็นดังกล่าวจะทำให้ไม่มีกฎหมายควบคุมการใช้กัญชากัญชง ควรเสนอกัญชาเสรีทางการแพทย์ไม่ใช่กัญชาเสรีแบบไม่มีการควบคุม กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและเศรษฐกิจถ้าใช้ให้ถูกวิธี จึงต้องมี พ.ร.บ. กัญชา กัญชงเพื่อกำหนดแนวทางและควบคุมการใช้กัญชาอย่างถูกต้อง
 
 
 - นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ แถลงมติความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง เรียกร้องขอให้รัฐบาลทบทวนประกาศ สธ. โดยกำหนดให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด และขอให้คณะกรรมาธิการฯ ถอนร่างออกจากสภาฯเพื่อนำกลับไปทบทวนใหม่ เนื่องจากร่างกฎหมายยังมีความหละหลวม หลังจากที่สธ. ได้ประกาศให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดโดยให้เหลือแต่เรื่องให้ใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น แสดงถึงความเป็นห่วงผลกระทบต่อสังคม เด็กและเยาวชน
 
 

 

16 กันยายน 2565 ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง เห็นด้วย/เห็นต่าง

 
 - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า มองก็รู้ว่าเป็นเกมการเมือง หลังการเลือกตั้งครั้งหน้าหากพรรคได้กลับมาเป็นรัฐบาล จะเลือกกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าผลักดันนโยบายกัญชาเสรี ดันกฎหมายต่อแน่นอน
 
 - เครือข่ายนักวิชาการและภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติด 39 คน ร่วมลงนามออกจดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 3 ถึง ส.ส.ที่ลงมติให้ถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ รวมถึงนายอนุทิน ระบุ เห็นด้วยกับการถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ออกจากวาระการประชุมเพื่อทบทวนให้รอบคอบ เพราะการได้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพจะก่อปัญหามากกว่าแก้ปัญหา จึงขอเรียกร้องให้ยกเลิกประกาศกระทรวง สธ.ฉบับปลดกัญชาจากยาเสพติด เพื่อปิดสุญญากาศกัญชาทันที
 
 - นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า พรรคยืนยันไม่ใช่เรื่องการเมือง การมีมติให้ถอนร่างเพื่อให้มีการทบทวนร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ให้รอบคอบ ประเทศไทยจะกลับไปเป็นกัญชาทางการแพทย์อย่างเดิม จึงจะเรียกได้ว่าเป็นนโยบายกัญชาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 
 
 - นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ที่พรรคเพื่อไทยให้ถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงออกจากการพิจารณา เพราะ 1) ไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้ประชาชนปลูกครอบครัวละ 15 ต้น 2) การที่บอกประชาชนว่าจะขายได้กิโลกรัมละ 70,000 บาทนั้น ไม่มีจริง ไม่สามารถทำได้มีแต่นายทุนหรือเจ้าของโรงงานเท่านั้นที่ได้ ซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการเสนอให้นำกัญชาไปใช้รักษาในทางการแพทย์เท่านั้น
 


 
 

18-19 กันยายน 2565 ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ถอน!

 
 - น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ถอนร่างพ.ร.บ. กัญชา กัญชง ออกจากวาระประชุม โดยให้มีการทบทวนร่างกฎหมายใหม่อีกครั้ง ทำให้เกิดกระแสความกังวลว่าจะไม่มีกฎหมายควบคุมการใช้กัญชาและกัญชง รัฐบาลขอยืนยันว่าปัจจุบันมีกฎหมายที่ควบคุมการใช้กัญชา กัญชงให้เหมาะสมอย่างรอบด้าน โดยสธ.ได้ออกกฎหมายหลายฉบับเพื่อควบคุมให้เกิดการใช้ให้เป็นไปตามนโยบายที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจ ไม่สนับสนุนการใช้เพื่อสันทนาการ กฎหมายที่มีอยู่ในขณะนี้ก็จะควบคุมการใช้กัญชา กัญชง ไปจนกว่า พ.ร.บ.ฉบับสมบูรณ์จะออกมาบังคับใช้ หรือหากมีกรณีใดที่มีความจำเป็นต้องออกกฎหมายมารองรับ ก็มีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง ที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. เป็นประธานสามารถพิจารณาออกประกาศหลักเกณฑ์ต่าง ๆ มาดูแล เพื่อให้เกิดความเหมาะสมเพิ่มเติมได้
 
 - นายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรค พท. กล่าวว่า กรณี นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกและกรรมาธิการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง มีมติให้ส่งหนังสือไปยังทุกพรรคการเมืองที่ลงมติให้ถอดร่างกฎหมายดังกล่าวออกจากระเบียบวาระต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจว่าร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ช่วงที่สภาลงมติรับหลักการมีแค่ 45 มาตรา แต่พอกรรมาธิการทำเข้ามาใหม่มีถึง 95 มาตรา
 
 - นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกและกรรมาธิการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง โพสต์เฟซบุ๊ก กรณีนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พท. แสดงความไม่เห็นด้วยต่อการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง กฎหมายฉบับนี้ไม่สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสูบกัญชา และเป็นกลุ่มเปราะบางที่ให้ความสำคัญมากที่สุด จึงกำหนดโทษห้ามขายให้กับกลุ่มนี้อย่างเด็ดขาด ผู้รับอนุญาตทำธุรกิจกัญชา กัญชง รวมทั้งผู้จดแจ้งปลูกเพื่อใช้ในครัวเรือนยังมีหน้าที่ในการคุ้มครองบุคคลซึ่งอาจได้รับอันตรายจากการบริโภคกัญชา กัญชง หรือสารสกัด และคุ้มครองเยาวชน สตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรด้วย รวมถึงมีมาตรการป้องกันกลุ่มเปราะบางเข้าถึง หากไม่ดำเนินการย่อมถูกเพิกถอนการจดแจ้งและการอนุญาต และหากมีกลุ่มเปราะบางใช้กัญชาจะมีโทษทั้งจำทั้งปรับ ข้อกล่าวหาที่ว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นไปเพื่อส่งเสริมการนันทนาการของเยาวชนนั้นจึงเป็นเรื่องเท็จทั้งสิ้น
 
 
 - น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ…. ออกจากวาระประชุม โดยให้มีการทบทวนร่างกฎหมายใหม่ ทำให้เกิดกระแสความกังวลว่าจะไม่มีกฎหมายควบคุมการใช้กัญชาและกัญชงนั้น รัฐบาลขอยืนยันว่าปัจจุบันมีกฎหมายที่ควบคุมการใช้กัญชา กัญชงให้เหมาะสมอย่างรอบด้าน โดยนับแต่มีการปลดล็อกให้ทุกส่วนของกัญชาและกัญชงออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ ยกเว้นที่มีสาร THC เกินกว่า 0.2% สธ. ได้ออกกฎหมายหลายฉบับเพื่อควบคุมให้เกิดการใช้ให้เป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อเศรษฐกิจ ไม่สนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ
 
 - นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. … เผย กมธ.กัญชาฯมีมติให้ส่งหนังสือไปยังทุกพรรคการเมืองที่ลงมติให้ถอดร่างกฎหมายดังกล่าวออกจากระเบียบวาระ และขอให้ส่งประเด็นที่ทักท้วงให้ กมธ.พิจารณาภายใน 7 วัน และ กมธ.จะนัดประชุมอีกครั้งวันที่ 3 ตุลาคม เพื่อพิจารณา
 
 
 - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีที่มีการมองว่าพรรค ปชป.กับพรรคภูมิใจไทย (ภท.) มีปัญหากัน จากการที่พรรค ปชป.เสนอให้ถอนร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. ... ในการพิจารณาของที่ประชุมสภาเมื่อวันที่ 14 กันยายนนั้น ไม่ใช่ประเด็นทางการเมือง แต่เป็นห่วงอนาคตของเยาวชน สถาบันการศึกษา รวมถึงด้านอื่นๆ ซึ่งพรรค ปชป.สนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ไม่เห็นด้วยกับกัญชาเสรีระหว่างนี้ขอให้สธ.พิจารณาออกกฎระเบียบเพื่อกำกับให้การใช้กัญชาเป็นไปตามวัตถุประสงค์
 
 -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าวเรียกร้องให้นำกัญชากลับคืนสู่บัญชียาเสพติด ว่า รมว. สธ.ไม่มีสิทธิประกาศว่ากัญชาจะเป็นยาเสพติดหรือไม่ ทุกอย่างเป็นมติจาก ปปส. แล้วจึงให้รมว.สธ.พิจารณาลงนาม สิ่งที่ส.ส.หลายคนพูดในสภาไม่ใช่ข้อเท็จจริง เป็นการเอาการเมืองนำประโยชน์ของประชาชน ยืนยันว่าทุกอย่างทำเพื่อประชาชน เมื่อถามว่าเมื่อยังไม่มีความแน่ชัดว่ากฎหมายฉบับนี้จะได้ไปต่อหรือไม่รัฐบาลจะดูแลประชาชนหรือผู้ประกอบการอย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า พ.ร.บ.สาธารณสุขและประกาศต่างๆ ยังมีผลบังคับใช้
 
 -นพ.ธงชัย กีรติ หัตถยากร รองปลัด สธ.หนึ่งในกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. ... เปิดเผย ว่า ตามที่ ส.ส.จำนวนหนึ่งไม่รับร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ นั้น ยังไม่ทราบว่า ส.ส.ยังมีความห่วงกังวลในข้อใด กมธ.กัญชาฯ ประกอบด้วย พรรคการเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจาก 30 กว่ามาตรา เพิ่มเป็น 95 มาตราตามข้อกังวลของประชาชน กมธ.ทำมาอย่างหนักก็คาดว่าจะผ่าน รู้สึกผิดหวังกับเหตุการณ์ดังกล่าว
 
 -นายโยธิน ไชยธงยศ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เกษตรอุตสาหกรรม 61 บ้านหนองแซง ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม ซึ่งเป็นแห่งเดียวของ จ.นครพนมที่มีการขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างถูกต้อง จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ยังมีวิสาหกิจชุมชนที่ยังไม่สามารถขออนุญาตปลูกได้กว่า 300 แห่งทั้งประเทศ บางรายลงทุนล่วงหน้าไปก่อน ถือเป็นความผิดพลาดของหน่วยงานที่ออกกฎหมาย และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ที่ไม่มีความชัดเจน ไม่มีความรัดกุม เป็นโครงการขายฝันสุดท้ายประชาชนต้องแบกภาระ ฝากถึงรัฐบาลจะต้องหาทางออก ช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและชาวบ้านที่ปลูกตามครัวเรือน
 
 -นายปรัชญา ธิวันนา ประธานสภากัญชาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่เห็นคือการเปิดเสรีเกินไป ซึ่ง พ.ร.บ.ของพรรคภูมิใจไทยให้ประชาชนปลูกได้ 1-6 ต้นและออกไปในทางสันทนาการมากกว่า ซึ่งจะเป็นปัญหา การนำ พ.ร.บ.กัญชง-กัญชาให้กลับไปแก้ไขก็น่าจะเลยเวลาปิดสภา ให้รอรัฐบาลหน้า พรรคภูมิใจไทยเอามาหาเสียงไม่ได้เพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่เอาด้วยกลายเป็นการเมือง ในแง่ของทางการแพทย์น่าจะดำเนินการต่อไปได้ แต่การส่งออกคงต้องหยุดชะงัก เพราะ อย. ไม่อนุญาต ตอนนี้มีการมาตั้งโรงงานผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วหลายแห่งที่วางแผนจะให้เกิด เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ ที่เตรียมให้ประชาชนปลูกแล้วส่งโรงงาน ในอนาคตก็จะถูกกดราคาอีก
 
 -น.ส.สุนิศา โสบกระโทก ประธานกลุ่มวิสาหกิจปลูกกัญชา จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า คิดว่าเป็นแค่เพียงเกมการเมืองของพรรคการเมืองเท่านั้น เห็นด้วยกับการนำพ.ร.บ.กัญชา กัญชง กลับมาทบทวนใหม่ เพื่อให้รอบคอบ รัดกุม ป้องกันการนำกัญชาไปใช้ในทางอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของสุขภาพ คาดว่าวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกกัญชาและผู้ค้ารายย่อยน่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เพราะดำเนินกิจการทุกอย่างตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
 
 -ที่ จ.สงขลา องค์กรเครือข่ายคัดค้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ขัดกับหลัก ศีลธรรม (อคศ.) ซึ่งมีเครือข่ายเป็นองค์กรมุสลิม 35 องค์กร ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า ขอขอบคุณสำหรับเสียงพรรคประชาชาติที่ค้านตั้งแต่แรก พรรคประชาธิปัตย์เพื่อไทย เสรีรวมไทย และทุกพรรคที่ค้าน พ.ร.บ.กัญชา นี่คือ ผลของการเคลื่อนไหวของภาคพลเมืองที่นักการเมืองได้ฟัง การคว่ำ พ.ร.บ.ครั้งนี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด แต่ประชาชนได้ประโยชน์ในที่สุด 
 
 
 
 
 
 

20 กันยายน 2565  เรียกร้องปิดภาวะกัญชาเสรีทันที

 
 แพทย์ทั่วประเทศไทยร่วมลงนาม 1,363 รายชื่อ พร้อมออกแถลงการณ์แพทย์ทั่วประเทศไทย เรื่อง เรียกร้องให้ปิด กัญชาเสรีในสภาวะสุญญากาศทันที โดยไม่ควรรอการประกาศใช้ พ.ร.บ.ควบคุมกัญชาและกัญชง พ.ศ. ... ที่จะมีในอนาคต เนื่องจากต้องใช้เวลาพิจารณาข้อกฎหมายตามระบบระเบียบเป็นเวลานาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนตาม หลักการ “Primum non nocere/ First, do no harm”
 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึง กรณีหลายภาคส่วนกังวลการใช้กัญชาโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กว่า สธ.รับฟังทุกข้อกังวล จะชี้แจงกลับไปยังแต่ละเครือข่าย ส่วนประเด็นหลายภาคส่วนให้ปิดสุญญากาศกัญชาเสรี โดยไม่ต้องรอ การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชง กัญชง พ.ศ. ... เรามาถึงจุดนี้ที่เตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้ว ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร ร่าง พ.ร.บ. กัญชาฯ จะเป็นอย่างไรต้องถาม กมธ. เพราะร่างไม่ได้ถูกตีตก หากกลับไปที่เดิม ก็คิดแบบกำปั้นทุบดิน
 
 
นายคณาพงษ์ วงค์งาม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ กล่าวถึงความ ขัดแย้งเรื่องนโยบายกัญชาเสรีของพรรคภูมิใจไทย กับพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อไทย และก้าวไกล ว่าเป็นเรื่องการเมือง ผู้เสีย ผลประโยชน์คือชาวบ้าน/ เกษตรกร ที่อยากมีทางเลือกการประกอบอาชีพเพื่อมีรายได้ดูแลครอบครัว และเพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจประเทศ หากพิจารณาทบทวนกฎหมายกัญชาใหม่ อาจทำให้ประชาชนเสียโอกาสเข้าถึงการรักษา และเกษตรกรเสีย โอกาสทางเลือกประกอบอาชีพดังกล่าว 
 
 
 

21-22 กันยายน 2565  ร่าง พ.ร.บ.กัญชา 

 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ ออกจากวาระ 2 จนทำให้เกิดกระแสความขัดแย้งกับพรรคประชาธิปัตย์ ว่าเป็นเรื่องความเห็นไม่ตรงกันในสภา เป็น เรื่องของแต่ละพรรคการเมือง อย่าเรียกว่าความขัดแย้ง ถือเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรค และยังเคารพกติกา เมื่อให้กลับไป ทบทวนก็ไม่ขัดแย้งอะไร พร้อมยืนยันใน พ.ร.บ.ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสันทนาการ เป็นเรื่องทางการแพทย์ สุขภาพ และ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
 
นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ หนึ่งใน กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ กล่าวว่า การประชุมสภาฯ ได้มีการให้ กมธ.นำกลับมาทบทวนใหม่เพื่อนำเสนอครั้งต่อไป ดังนั้น ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ จึงยังคงอยู่ ไม่ได้ตกไป ส่วนเรื่อง ปริมาณครอบครองกัญชา ไม่เคยมีปรากฏการณ์กำหนดปริมาณครอบครองเหล้าหรือบุหรี่ ยืนยันว่าการใช้กัญชาปลอดภัยกว่า เหล้าและบุหรี่ หากจะคุมก็ต้องคุมให้เท่ากับกฎหมายเหล้าและบุหรี่
 
 
 
นายภราดร ปริศนานันทกุล โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า วันนี้กฎหมายผ่านชั้นกรรมาธิการ จนเข้าวาระที่ 2 ทั้งผู้แทน จากพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และพรรคเพื่อไทย (พท.) อยู่ร่วมพิจารณา แต่ทั้งสองพรรคนี้กลับประกาศถอนร่างไปพิจารณา ใหม่ ทำให้กฎหมายต้องล่าช้าออกไป ถ้าไม่เล่นการเมือง ก็คงจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว แต่นี่ต้องการ เตะถ่วงออกไปอีก 3 เดือน 6 เดือน ส่งผลให้กัญชา กัญชง ไม่มีกฎหมายควบคุม แทนที่ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชงอย่างเต็มที่ ทั้งด้านสุขภาพ การแพทย์ และเศรษฐกิจ ซึ่งในตลาดโลก อนาคตจะมีมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท
 
 
ภก.ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ให้สัมภาษณ์ว่า ในความ เป็นจริง ภาครัฐได้ใช้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อกำกับดูแลอยู่แล้ว นับตั้งแต่ที่กัญชาหลุดจากความเป็นยาเสพติด กลายเป็นสมุนไพร ควบคุมตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และยื่น ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง เข้าสภาไปพร้อมๆ กัน มีรายละเอียดชัดเจน ว่าห้ามใช้ในผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร แล้วมีประกาศของกระทรวงออกมาพอสมควร กัญชายังมี กรอบการใช้ ถึงจะไม่เป็นยา เสพติด แต่ก็ไม่เคยเสรี 100% การประกาศให้กัญชาเป็นพืชควบคุม นี่คือการแก้ปัญหาเฉพาะ หน้า แต่ พ.ร.บ.ที่รอให้สภาผ่าน นี่คือกฎหมายที่เป็นไปเพื่อควบคุมการใช้กัญชาอย่างแท้จริง
 
 
ผลกระทบนโยบายกัญชา 
 
วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา จ.นครพนม โอดถูกลอยแพ หลังกฎหมายปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด ไร้ความชัดเจนใน ระเบียบกฎหมายการขออนุญาต พบวิสาหกิจชุมชนเถื่อนกว่า 100 แห่ง ยังถูกลอยแพ ไม่มีกฎหมายรองรับ กลายเป็นอาชีพ เถื่อน แต่มีการนำร่องปลูกล่วงหน้า ต้องแบกภาระการลงทุน มานานนับปี ไม่สามารถปลูกกัญชาส่งขายได้ อีกทั้งมีการ โหวต คว่ำการพิจารณาร่างกฎหมาย กัญชา ของสภาผู้แทนราษฎร ส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา ไม่มีกฎหมายชัดเจน ในการควบคุม วอนรัฐบาลหน่วยงานเกี่ยวข้องดูแลแก้ไข กัญชาทางการแพทย์ สื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน,ข่าวสด, ผู้จัดการ sondhitalk )
 
 
รมว.สธ.เปิดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 2 ที่พิษณุโลก 22-24 ก.ย. ณ อาคารอุทยานองค์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
 
 
 
 
 

23 กันยายน 2565   ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่2

 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 2 จ.พิษณุโลก โดยมีการอภิปราย การให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ การออกบูธให้คำปรึกษาแนะนำ เผยแพร่องค์ความรู้ ด้านการผลิต วิจัย กัญชา กัญชง โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22-24 ก.ย.65 ณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ม.นเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก และกล่าวว่า นโยบายกัญชาของ สธ. ยังดำเนินต่อไป จนกว่าสภาจะ พิจารณาร่างกฎหมายที่เตรียมไว้พร้อมแล้ว หากไม่พิจารณาอีกก็ไม่เป็นไร เพราะเราใช้กฎหมายกระทรวงสาธารณสุขในการ กำกับดูแลการใช้กัญชงกัญชาทางการแพทย์ให้ถูกวิธี ยืนยันว่าข้อกังวลเรื่องที่จะนำกัญชาไปใช้สันทนาการไม่มีแน่นอน
 
 
ข้อกังวลต่อเด็กและเยาวชน 
 
น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า มีความกังวลใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับการให้เยาวชนเข้าถึงกัญชาเสรี ต้องการให้หยุดพี้เสรี เพื่อป้องกันผลข้างเคียงในระยะสั้น-ยาวต่อระบบประสาท เรียกร้องให้นายอนุทินเปิดใจกว้าง รับฟัง ความคิดเห็นของผู้อื่นตามระบอบประชาธิปไตย
 
 
การประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 มีการหารือประเด็นกัญชาเสรี เนื่องจากหลายภาคส่วน ห่วงใยถึงผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มวัยอยากทดลอง เสพเป็นแฟชั่น สร้างตัวจนยอมรับในกลุ่มเพื่อน สามารถ สั่งซื้อได้ง่ายทางออนไลน์ไร้การควบคุม หวั่นสุญญากาศกัญชา จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนและจำเป็นต้องกำหนดเป็นวาระแห่งชาติที่ ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันหามาตรการป้องกันและสร้างการรับรู้
 
 
ด.ช.วายุ คนลือชา อายุ 15 ปี หายไปจากบ้านพัก อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ค้นหาจนพบว่านอนอยู่ในป่ามะพร้าวใกล้สุสาน คนจีน โดย ด.ช.วายุ ได้หยิบใบกัญชาแห้ง 1 ใบ ที่นายราเชนท์เพื่อนบ้านปลูกไว้หน้าห้องพัก บอกว่าอยากลอง นายราเชนท์จึง นำมาหั่นใส่ยาเส้นให้สูบ 1 มวน เห็นเงาดำมากระซิบข้างหูจนเดินตามไปในป่า ทั้งหมดเกิดจากฤทธิ์ของกัญชา ไม่ใช่สิ่งลี้ลับ
 
 
 
 

 

24 กันยายน 2565  

 
 
หลอกรับซื้อต้นกระท่อมอ้างส่งให้รัฐมนตรี
 
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวประชาชน หลายรายแจ้งความดำเนินคดีกับหญิงรายหนึ่ง อ้างตนเป็นเจ้าหน้ารัฐ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ก.เกษตรและสหกรณ์ หลอกลวงรับซื้อต้นกระท่อม เพื่อส่งให้รัฐมนตรีในรัฐบาล ทั้งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. และนายศักดิ์ สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เป็นการหลอกลวง ยืนยันว่าทั้ง 2 รัฐมนตรีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการกระทำดังกล่าว ขอให้ ประชาชนอย่าหลงเชื่อ ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่อาจส่งผลให้สูญเสียทรัพย์สินได้
 
 
งานวิชาการกัญชาพิษณุโลก
 
บรรยากาศการจัดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 2 ในวันที่สอง ที่ศูนย์แสดงนิทรรศการและการ จัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก เป็นไปอย่างคึกคัก ด้าน นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน สสจ. พิษณุโลก ย้ำว่า การจัดงานครั้งนี้เน้นเรื่องการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผน ปัจจุบัน อยู่ในความควบคุมของแพทย์ แต่สำหรับเอกชนและประชาชนต้องรอกฎหมายออกมารองรับ และขออนุญาตตาม ขั้นตอน
 
 
 
ผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับผลกระทบจากกัญชา
 
 
พญ.มัณฑนา กิตติพีรชล รองผอ.รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เผยว่า รพ. ได้มีการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับ ผลกระทบจากการสูบกัญชาเพิ่มมากขึ้น ทั้งกรณีผู้ป่วยจิตเวชเดิมที่อาการคงที่แล้วสูบกัญชาจนกระตุ้นอาการกำเริบ กับกรณีที่ สูบกัญชาแล้วทำให้เกิดอาการจิตเวช อาการผิดปกติทางอารมณ์ โดยข้อมูลปี 2564 มีผู้ป่วยนอกของ รพ. 98 คน แต่พบเข้ารับ การรักษา 335 ครั้งต่อปี ผู้ป่วยใน 24 คน เข้ารับการรักษา 27 ครั้งต่อปี ส่วนปี 2565 ข้อมูล ม.ค.-ส.ค.ผู้ป่วยนอก 87 คน เข้า รับการรักษา 339 ครั้ง ขณะที่ผู้ป่วยใน 16 คน เข้ารักษา 18 ครั้ง โดยจะให้การรักษาโรคจิตที่เป็นอยู่ร่วมกับการให้เลิกใช้ กัญชา และเตรียมความพร้อมครอบครัวให้ช่วยกันดูแลด้วย หากมีปัญหารุนแรงจะให้ อสม. หรือแกนนำชุมชนช่วยดูแล
 
 
เพจ Drama-addict โพสต์ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เผยข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชอาการกำเริบจากการใช้กัญชา แบบสันทนาการมีจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ป่วยรายเดิมถูกนำส่งโรงพยาบาลซ้ำหลายรอบ เพราะมีอาการหลอน หู แว่ว ย้ำว่า คนที่มีโรคทางจิตเวชเป็นกลุ่มต้องห้าม ไม่ควรใช้กัญชา
 
 
 
 

25 กันยายน 2565  แนวทางควบคุมกัญชา

 
นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกัญชา เสรีทางการแพทย์ พร้อมด้วย ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ม .มหิดล ร่วมกันหารือกับ หน่วยงานภายใน สธ. เพื่อทบทวนแนวทางการควบคุมการปลูก ใช้ประโยชน์ ผลิต และจำหน่ายเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขภาพ และทางการแพทย์ และป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด
 
นพ.ประพนธ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา สธ. ดำเนินการเรื่องเหล่านี้มาโดยตลอด มีระบบการควบคุมกำกับผลกระทบด้านลบที่ อาจจะเกิดขึ้น กรมการแพทย์รายงานพบว่ากัญชาไม่ได้ทำให้เกิดการเสพติดสูงเป็นอันดับ 1 แต่เป็นอันดับ 5 และแนวโน้มการ ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการในแต่ละปี ไม่มีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อยากสื่อสารถึงสังคมให้มั่นใจว่า สธ. มีระบบในการป้องกัน ผลกระทบด้านลบ ส่วนความสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ได้มีการระบุว่าต้องกำหนดให้เป็นยาเสพติด แต่ต้องมี มาตรการป้องกันการนำไปใช้ในทางผิด ประเทศไทยมีการกำหนดให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม หากไม่ทำตามจะมีความผิด ทางอาญา ส่วนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่อย. ดูแลอยู่ ไม่ใช่เป็นสุญญากาศแบบที่หลายคนเข้าใจ
 
 
ปิดงานกัญชาพิษณุโลก
 
นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นพ.สสจ.พิษณุโลก กล่าวถึงการจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 2 ที่ จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 22-24 ก.ย. ว่า ภาพ รวม 3 วัน เป็นที่น่าพึงพอใจ มีบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข อสม. นิสิต นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั้ง 5 จังหวัดในพื้นที่สุขภาพที่ 2 ให้ความสนใจมาร่วมงาน โดยเฉพาะวันแรกมีประชาชนมาร่วม งานมากกว่า 5,000 คน และรับชมผ่านทางไลฟ์สดอีกกว่าหมื่นคนในแต่ละวัน ขณะที่วันที่ 2 วันที่ 3 มีประชาชนทั่วไป ภาค การศึกษาต่าง ๆ มีนิสิต นักศึกษามานั่งฟังตลอดทั้งวัน แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความสนใจเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่พืชกัญชาจะมีส่วนช่วยด้านการรักษาอาการป่วย ความทุกข์ ความเจ็บปวดของผู้ป่วยโรคต่าง ๆ
 
 
ปมกัญชาเสรี
 
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ ส่งสาร์นถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ถึง ประเด็นกัญชาเสรี ว่า เมื่อมีการเร่งเปิดเสรีกัญชามาพักใหญ่โดยยังไม่มีพระราชบัญญัติมารองรับ ก็เกิดลางร้ายผลลบมีการเสพ สูบและใช้กัญชากันเสรีแบบควบคุมไม่ได้เพราะปลูกได้ซื้อง่ายขายคล่อง ไร้มาตรการกำกับดูแลที่ดีพอจนลามลึกไปถึงนักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน จึงเกิดกระแสตีกลับไม่เอากัญชาเสรีจนเกิดปรากฏการณ์โรงเรียนขึ้นป้าย “เขตปลอดกัญชา” และคุณ หมอนับพันออกมาคัดค้าน
 
 
 
 
 

26 กันยายน 2565   ข้อเสนอเกี่ยวกับกัญชา

 
นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เผยที่ประชุมประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน แห่งชาติ ครั้งที่ 14 มีมติดังนี้
1.เร่งรัดให้ สธ.-มท.-ศธ.-อว.-สสส. ออกแบบและสนับสนุนกิจกรรมในหลักสูตรการเรียนการสอน วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการใช้กัญชาอย่างเหมาะสม
2.เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแก่ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
3.เสนอให้ สธ.-อว. จัดตั้ง คกก.วิจัยและจริยธรรมในมนุษย์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้กัญชาในเด็ก และเยาวชน
4.เสนอให้ สธ.-กรมการแพทย์-กรมสุขภาพจิต-ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จัดทำแผนรับมือความ เสี่ยงผลกระทบจากการใช้กัญชาในเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างความพร้อม รพ.สต.ด้านการรักษา
5.เสนอให้ สธ.พิจารณา ยกเลิกการใช้กัญชาโดยเสรี และให้ใช้เพื่อทางการแพทย์เท่านั้น
6.ระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมาย ขอให้ออกมาตรการควบคุม ห้าม ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ซื้อขาย แจก ครอบครอง และใช้กัญชา ห้ามโฆษณาเชิญชวนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
7.เร่งใช้สื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจประโยชน์และโทษที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ทั้งนี้ จะนำเข้าสู่การประชุม คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอ คกก.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ เยาวชนแห่งชาติมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนต่อไป
 
 
 
 
กำหนดกรอบการใช้กัญชง
 
นายยิ่งยศ จารุบุษปายน ประธาน จนท.บริหาร บ.ไทย ลีฟ ไบโอ เทคโนโลยี จก. เผย จากกรณีสภามีมติให้มีการทบทวน ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง อยากให้ภาครัฐร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายคุณและโทษ รวมทั้งความแตกต่างระหว่าง กัญชากับกัญชง เนื่องจากกัญชงมีประโยชน์นำไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสุขภาพและการแพทย์
 
 
 
 
 
 

27 กันยายน 2565  มาตรการคุมเข้มกัญชา 

 
นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรมต.ประจำสำนักนายกฯ เผยหลังเป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกัญชา เสรีทางการแพทย์ ว่าได้หารือร่วมกับหน่วยงานภายใน สธ. โดยได้ทบทวนแนวทางการควบคุมการปลูก ใช้ประโยชน์ ผลิต และจำหน่าย เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขภาพและทางการแพทย์ และป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด พบว่าที่ผ่านมา สธ.ได้ ดำเนินการเรื่องเหล่านี้มาโดยตลอด มีระบบการควบคุมกำกับผลกระทบด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น มีการกำหนดให้กัญชาเป็น สมุนไพรควบคุม หากไม่ทำตามจะมีความผิดทางอาญา ในส่วนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ อย.ดูแลอยู่ จึง ไม่เป็นสุญญากาศแบบที่หลายคนเข้าใจ
 
 
 
เด็กรวมกลุ่มสูบกัญชา
 
เพจสืบเสาะเลาะข่าวกับ ฅนนคร คนข่าว โพสต์ภาพนักเรียนหญิงและชายชั้น ม.ต้น รวมกลุ่มกันสูบกัญชา โดยนำขวด มาเจาะรู ใส่น้ำ ก่อนทดลองสูบและพ่นควัน เกิดเสียงวิจารณ์เป็นจำนวนมากถึงความไม่เหมาะสม เรียกร้องให้ รมว.สธ. ดูคลิป นี้ พร้อมตั้งคำถามว่า กัญชาเสรีเพื่อการแพทย์ แต่เยาวชนกลับเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ขณะที่บางส่วนมองว่าแล้วแต่ตัวบุคคล ไม่ควรเหมารวมว่านโยบายนี้ไม่ดี เพราะในกฎหมายมีการประกาศอย่างชัดเจน ไม่อนุญาตให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าถึง กัญชา และการปลอดกัญชาในสถานศึกษา
 
 
 
 
ผลสำรวจกฎหมายกัญชาเสรีในประเทศไทย 
 
ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea (OCU POLL) เผยแพร่ผล สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกฎหมายกัญชาเสรีในประเทศไทย เมื่อ 24 ก.ย.65 สำรวจโดยการสัมภาษณ์ประชาชน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 1,218 ตัวอย่าง กระจายในทุกกลุ่มอายุ ระหว่างวันที่ 21-23 ก.ย.65 สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้
1) ประชาชน กลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วยกับกฎหมายกัญชาเสรี87.27% เห็นด้วย 10.92% และไม่มีความเห็น 1.65%
2) ประชาชนกลุ่ม ตัวอย่างเห็นด้วยการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 88.01% ไม่เห็นด้วย 10.34% ไม่มีความเห็น 1.65%
3) ประชาชน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าการเปิดกัญชาเสรีจะทำให้เยาวชนมีการติดยาเสพติดมากขึ้น 80.79% ไม่เห็นด้วย 17.82% และไม่มี ความเห็น 14.00%
4) ประชาชนกลุ่มตัวอย่างคิดว่าการเปิดกัญชาเสรีจะมีผลเสียต่อภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศ ถึง 71.02% มีผลดี 15.68% และไม่มีความเห็น 13.30%
5) ประชาชนกลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วยกับการปลูกกัญชาที่บ้านเพื่อ จำหน่าย จะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 70.53% เห็นด้วย 29.15% และไม่มีความเห็น 0.32%
 
 
 
 
 

28 กันยายน 2565  สูบกัญชาในสถานศึกษา

 
 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. กล่าวให้สัมภาษณ์หลังการประชุม ครม. กรณีสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพเยาวชนสูบกัญชาในสถานศึกษาถือว่าผิดกฎหมายเพราะห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ใช้ประโยชน์จากกัญชาทุกกรณี และห้ามสูบในสถานศึกษา สธ.ได้ออกกฎหมายมาแล้วดังนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวต้องรับผิดชอบกรณีที่เกิดขึ้นและเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตามไปดำเนินคดี ภท. เสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ผ่านวาระแรก กมธ. มีการแปรญัตติเพิ่มเติมแต่ พอเข้าสภาฯ กลับไม่รับหลักการไม่พิจารณาว่าแต่ละมาตรามีความเข้มข้นขึ้นอย่างไร จึงต้องดำเนินการตามกติกาว่าจะเสนอกลับต่อไปเมื่อไหร่ ตอนนี้ถือว่าพ้นจาก ภท.ไปแล้ว แต่เรื่องการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกัญชายืนยันมีระเบียบต่างๆ ควบคุม
อยู่และปองกันได้อย่างดีไม่มีปัญหา
 
 
น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ศธ. มีมาตรการเกี่ยวกับกัญชาและกำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเข้มงวดกฎระเบียบเรื่องนี้ให้เหมือนกับระเบียบเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษา ขอให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือชุมชนช่วยเฝ้าระวังเรื่องกัญชาอย่างเข้มงวดไม่ให้มีกัญชาในสถานศึกษาอย่างเด็ดขาด และบทลงโทษของการใช้สารเสพติดในโรงเรียนจะโดนข้อหาหนัก ขอให้สถานศึกษาเร่งสร้างการรับรู้โทษภัยเรื่องกัญชาเสรีให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น เรื่องกัญชาเสรีอยู่ในช่วงสุญญากาศทางกฎหมาย การเปิดกัญชาเสรีเพื่อเศรษฐกิจและใช้ทางการแพทย์เท่านั้น
 
 
นายอุรีย์ พันธ์แก่น ผอ.รร.วัดไพรบึงวิทยา กล่าวว่า นำนักเรียนชั้น ม.2 จำนวน 5 คน เป็นชาย 3 คน และหญิง 2 คนที่ ปรากฏในคลิปมั่วสุมสูบกัญชา เข้าพบ พ.ต.อ.จาตุรนต์ ตระกูลปาน ผกก.สภ.ไพรบึง เพื่อให้ข้อมูลในการกระทำที่ไม่เหมาะสมหนึ่งในนักเรียนชายในกลุ่มเป็นเด็กออทิสติกซื้อกัญชาสดจากตลาดนัดเอามาตากแห้งแล้วนำขวดพลาสติกมาทำบ้องกัญชาเลียนแบบมาจากการดูภาพในสื่อโซเชียล ก่อนจะนำมาสูบกับเพื่อนๆที่โรงเรียน สถานที่ตามในคลิปภาพเป็นบริเวณห้องน้ำของโรงเรียน พอทราบเรื่องก็เรียกเด็กในคลิปและผู้ปกครองมาสอบถามพร้อมว่ากล่าวตักเตือนและทำประวัติไว้ จากนั้นทำหนังสือรายงานต้นสังกัดให้ทราบเรื่องแล้ว
 
 
พ.ต.อ.จาตุรนต์ ตระกูลปาน ผกก.สภ.ไพรบึง กล่าวว่า จากการสอบถามร่วมกันของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน พร้อมผอ.และบุคลากรครูในโรงเรียน ข้อมูลจากกลุ่มนักเรียนเป็นบุคคลที่นำกัญชามาพร้อมกับอุปกรณ์เสพกัญชา จึงได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโทษและผลกระทบของการเสพกัญชา และได้มอบกลุ่มนักเรียนดังกล่าว ผอ.รร.วัดไพรบึงวิทยาเพื่อดูแลตามระเบียบของทางโรงเรียนต่อไป
 
 

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง