× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA Law 2019)

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA Law 2019) - HealthServ

ข้อมูลจากกระทรวงดิจิตัล

แหล่งข้อมูลจากกระทรวงดิจิตัล  
www.mdes.go.th/law/128

  
www.mdes.go.th/mission/detail/2316-เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สคส. บทความ “Check List การเตรียมความพร้อม PDPA ของหน่วยงาน” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565) [เข้าชม]

สคส. Infographic สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
         + ตัวอย่างเอกสารที่อาจจัดทำเพิ่มเติมเพื่อการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565) [เข้าชม]
         + หลักความเป็นอิสระในการให้ความยินยอมที่สอดคล้องกับหลักความอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565) [เข้าชม]
         + บริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทย แต่เก็บข้อมูลของชาวต่างชาติ จะต้องปฏิบัติตาม PDPA หรือไม่ ? (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565) [เข้าชม]
         + กรณีใดบ้างที่แม้ Data Controller หรือ Data Processor ซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักร ก็อาจต้องปฏิบัติตาม PDPA ? (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565) [เข้าชม]
         + ข้อตกลงระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565) [เข้าชม]
         + 6 ขั้นตอนพร้อมรับ DSRs (Data Subject Requests) (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565) [เข้าชม]
 
สคส. บทความ “แนวทางจัดทำบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565) [เข้าชม]

สคส. Infographic สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
         + กรณีใดบ้างที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจต้องลบข้อมูลส่วนบุคคล ? (เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565) [เข้าชม]
         + การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต่างไปจากวัตถุประสงค์เดิมทำได้หรือไม่ ? (เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565) [เข้าชม]
         + เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องได้ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565) [เข้าชม]
         + หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565) [เข้าชม]
         + พร้อมหรือยัง ? กับกฎหมาย PDPA ที่จะใช้บังคับ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) [เข้าชม]
         + กรณีใดบ้างต้องแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) [เข้าชม]
 
สคส. บทความ “ระบบบริหารด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565) [เข้าชม]
 
สคส. Infographic สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
         + การประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) (เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565) [เข้าชม]
         + ข้อตกลงการประมวลผล หรือ DPA คืออะไร ? (เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565) [เข้าชม]
         + การขอความยินยอมจาก ผู้เยาว์ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565) [เข้าชม]
         + การขอความยินยอมจาก คนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565) [เข้าชม]
         + รู้หรือไม่ ? เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ (Right to Erasure) (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565) [เข้าชม]
         + เมื่อเกิดเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลควรทำอย่างไร ? (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565) [เข้าชม]
 
สคส. บทความ “หน้าที่ดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิ” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2565) [เข้าชม]

สคส. Infographic สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
         + ท่านเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกินความจำเป็นหรือไม่ ? (เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564) [เข้าชม]
         + กรณีแบบไหนที่เรียก “ความอิสระในการให้ความยินยอม” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564) [เข้าชม]
         + หน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Responsibilities of a Data Controller) (เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564) [เข้าชม]
         + หน้าที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Responsibilities of a Data Processor) (เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564) [เข้าชม]
         + ข้อมูลชีวภาพ (Biometrics Data) คืออะไรในความหมายของ PDPA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564) [เข้าชม]
         + อะไรบ้างที่เป็นข้อมูลชีวภาพ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564) [เข้าชม]
 
สคส. บทความ “หน้าที่จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564) [เข้าชม]
 
สคส. Infographic สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
         + DPO (Data Protection Officer) คือใคร ? (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) [เข้าชม]
         + พนักงานในบริษัทเป็น DPO ได้หรือไม่ ? (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) [เข้าชม]
         + Privacy Policy กับ Privacy Notice ต่างกันอย่างไร [Part 1] (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) [เข้าชม]
         + Privacy Policy กับ Privacy Notice ต่างกันอย่างไร [Part 2] (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) [เข้าชม]
         + ROPA (Records of Processing Activities) (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) [เข้าชม]
         + การถอนความยินยอม (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) [เข้าชม]
         + ประเภทของคุกกี้ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) [เข้าชม]
 
สคส. บทความ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : บทบาทและหน้าที่ตามกฎหมาย” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564) [เข้าชม]

สคส. Infographic สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
         + ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล คือใคร ? (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564) [เข้าชม]
         + Cookies เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564) [เข้าชม]
         + พนักงานหรือส่วนงานในองค์กร เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่ ? (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564) [เข้าชม]
         + สิ่งที่ควรดำเนินการ หากหน้าเว็บไซต์มีการใช้ Cookies สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564) [เข้าชม]
         + ตั้งค่า Website อย่างไร ? ให้ลดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564) [เข้าชม]
         + วิธีการลบข้อมูล Cookies ของ Google Chrome (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564) [เข้าชม]
 
สคส. วิดีโอบรรยายหลักการสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
         ep. 1 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564) [เข้าชม]
         ep. 2 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564) [เข้าชม]
         ep. 3 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564) [เข้าชม]

สคส. คลิปกลไกเพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564) [เข้าชม]


สคส. Infographic การดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
         + กิจกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564) [เข้าชม]
         + กิจกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของต่างประเทศ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564) [เข้าชม]
         + PDPA กับการพัฒนานวัตกรรม (เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564) [เข้าชม]
         + Privacy by Design (เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564) [เข้าชม]
         + กรอบการกำกับดูแลข้อมูลดิจิทัลของอาเซียน (ASEAN Framework on Digital Data Governance) (เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564) [เข้าชม]
         + Roadmap to CBPRs (เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564) [เข้าชม]

สคส. Infographic สาระน่ารู้จากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
         ep. 3 “สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564) [เข้าชม]
         ep. 3.1 “สิทธิการได้รับแจ้ง (Right to be Informed)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564) [เข้าชม]
         ep. 3.2 “สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564) [เข้าชม]
         ep. 3.3 “สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564) [เข้าชม]
         ep. 3.4 “สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564) [เข้าชม]
         ep. 3.5 “สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to be Forgotten)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564) [เข้าชม]

         
ep. 2 “หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563) [เข้าชม]
         ep. 2.1 “Vital Interest” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564) [เข้าชม]
         ep. 2.2 “สัญญา (Contract)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564) [เข้าชม]
         ep. 2.3 “ภารกิจของรัฐ (Public Task)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564) [เข้าชม]
         ep. 2.4 “หน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligations)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564) [เข้าชม]
         ep. 2.5 “ประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564) [เข้าชม]
         ep. 2.6 “ความยินยอม (Consent)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564) [เข้าชม]

         
ep. 1 “ใครเป็นใครใน PDPA” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563) [เข้าชม]
         ep. 1.1 “พนักงาน ไม่ใช่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563) [เข้าชม]
         ep. 1.2 “พนักงาน ไม่ใช่ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563) [เข้าชม]

สคส. หนังสือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [พิมพ์ครั้งที่ 2] (เผยแพร่เมื่อเดือน ตุลาคม 2563) <<เข้าชม1>> หรือ <<เข้าชม2>>

สคส. หนังสือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [พิมพ์ครั้งที่ 1] (เผยแพร่เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2563) [เข้าชม]

สคส. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เผยแพร่เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2563) [เข้าชม]

สคส. Infographic สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563) [เข้าชม]

สคส. Roll Up สาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เผยแพร่เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2563) [เข้าชม]

สคส. แผ่นพับสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เผยแพร่เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2563) [เข้าชม]

สคส. คลิปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563) [เข้าชม]

สคส. คลิปแนะนำพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563) [เข้าชม]

สคส. ประโยชน์ที่จะได้รับจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เผยแพร่เมื่อเดือน ตุลาคม 2562) [เข้าชม]
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)