Home : แพคเกจ

รวมฟรี วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อผู้ประกันตน อายุ 50 ปี ขึ้นไป

บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี สำหรับผู้ประกันตนอายุ 50 ปี ขึ้นไป นี้ ให้บริการฉีด 1 พ.ค.-31 ส.ค. 2564 โปรดเช็คกับรพ.ที่ท่านมีประกันสังคมอยู่ หรือสอบถาม สปสช 1330
จำนวน 24 บริการ จากสถานพยาบาลทั่วประเทศ [อัพเดตกรกฎาคม 2564] ลงข้อมูลบริการ
ข้อมูลฟรี วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อผู้ประกันตน อายุ 50 ปี ขึ้นไปอื่นๆ ลงข้อมูล
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com