× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ม.พายัพ เปิดหลักสูตร ป.โท-ป.เอก "กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ รับเทรนด์กัญชา ชื่อหลักสูตร "กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ทั้ง ป.โท - ป.เอก นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดทั้งสองระดับ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 เริ่มเรียนเดือน กรกฏาคม 65 นี้

article image1 - HealthServ
 

     มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ระดับ ปริญาโท และ ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการเรียนรู้ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการและวางแผนเชิงนโยบายระดับองค์กร การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในทุกระดับให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก


นอกจากนั้นยังสามารถใช้ความรู้และทักษะด้านการวิจัยชั้นสูงแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ด้านกัญชาศาตร์และพืชสมุนไพร ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการ ท้องถิ่น ชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะด้านธุรกิจอย่างครบวงจร บนพื้นฐานของภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ เป็นผู้ถึงพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทำไมต้องเปิดหลักสูตรกัญชา


     ปัจจุบันประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพร กัญชงและกัญชาในแวดวงจำกัด ทั้งในด้านระบบการเพาะปลูกกัญชงและกัญชา พืชสมุนไพรเพื่อการแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การแปรรูปเป็นอาหาร เวชสำอาง ตลอดจนการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ การศึกษาค้นคว้าและวิจัยอย่างเป็นระบบครบ กระบวนการเริ่มจากต้นน้ำซึ่งครอบคลุมกระบวนการเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ช่วงกลางน้ำที่ครอบคลุมการแปรรูปวัตถุดิบ สู่ช่วงปลายน้ำเพื่อนำผลิตภัณฑ์กัญชง กัญชา และพืชสมุนไพร ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

     สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นต้องมีการศึกษาเรียนรู้ผ่านกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้องเชิงวิชาการบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อการผลิตบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกัญชง และ กัญชา สู่สังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
 
     มหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้พัฒนาหลักสูตรกัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นหลักสูตรการเรียนแบบครบวงจร ที่เดียวในประเทศไทย ด้วยเทคนิคไบโอเทคโนโลยี การสกัด การแปรรูป เทคโนโลยีทางการเงิน การตลาด เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อวิสาหกิจชุมชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนักศึกษา ที่เรียนจบหลักสูตรนี้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ออกไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร หรือผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้จัดการฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการด้านนวัตกรรมการเกษตรในสังกัดของภาครัฐและเอกชนในทุกระดับผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชาและสมุนไพร ด้านอาหารและยา ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเทคโนโลยีการเกษตร นักวิจัย และนักวิชาการด้านการส่งเสริมการเกษตรและผู้ปฏิบัติงานในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ


 
article image2 - HealthServ
 

เกี่ยวกับหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ดังนี้

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ป.โท)
 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) Master of Arts (Cannabis and Medicinal Plants For Local Development) " กัญชาศาสตร์ และพืชสมุนไพรครบวงจร ที่แรกที่เดียวในประเทศไทย " [official link]
 
คุณสมบัติ
 
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ให้การรับรอง
 2. กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาไทย ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย และ/หรือ ที่คณะวิชา และ/หรือ ที่หลักสูตรกำหนด 
 
เรียนเกี่ยวกับอะไร
 
 1. ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ด้านกัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพร สามารถประยุกต์ใช้องค์ ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับสมรรถนะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
 2. ทักษะด้านบริหารจัดการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการธุรกิจด้านกัญชาศาสตร์และ พืชสมุนไพรอย่างครบวงจรบนพื้นฐานที่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 
 
ทำงานเกี่ยวกับอะไร

 1. ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรหรือผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
 2. ผู้จัดการฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ
 3. อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการด้านนวัตกรรมการเกษตรในสังกัดของภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ
 4. ผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชาและสมุนไพรด้านอาหารและยา
 5. ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเทคโนโลยีการเกษตร นักวิจัย และนักวิชาการด้านการส่งเสริมการเกษตร
 6. ผู้ปฏิบัติงานในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 
 
รายละเอียดหลักสูตร
แผน ก วิทยานิพนธ์ แผน ข การค้นคว้าอิสระ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- ผศ. ดร. เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์  081 914 9946
- ดร. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  089 850 7090
- ดร. ปวีรศักดิ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล  099 444 1562


สาขาวิชากัญชาศาสตร์และสมุนไพร
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 240, 241


+++++

 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
Doctor of Philosophy (Cannabis and Medicinal Plants for Local Development) [official link]
 
 
คุณสมบัติ
 
 1. นักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
 2. เป็นผู้มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร กระท่อม กัญชา และกัญชง โดยผู้สมัครต้องผ่านการสอบเพื่อวัดและประเมินผลความความรู้ก่อนเข้าศึกษา
 3. กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาไทย ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย และ/หรือ ที่คณะวิชา และ/หรือ ที่หลักสูตรกำหนด
 
เรียนเกี่ยวกับอะไร
 
 1. ความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านกัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรชั้นสูง เพื่อ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง องค์กรหน่วยงาน สังคมชุมชนท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบท และเป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. ทักษะชั้นสูงในการดูแลเพาะปลูก การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์กัญชาและพืช สมุนไพรที่ครอบคลุมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยต้องสามารถใช้ทักษะดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด
 3. ทักษะด้านการวิจัยชั้นสูงเพื่อการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ในศาสตร์ทางกัญชาและพืชสมุนไพร โดยสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่อย่างมีวิสัยทัศน์และสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปกัญชา และพืชสมุนไพรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
 
ทำงานเกี่ยวกับอะไร
 
 1. ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร
 2. ผู้จัดการฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ
 3. อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการด้านนวัตกรรมการเกษตรในสังกัดสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในทุกระดับ
 4. ผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากกัญชาและสมุนไพรด้านอาหารและยา
 5. ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเทคโนโลยีการเกษตร นักวิจัย และนักวิชาการด้านการส่งเสริมการเกษตร
 6. ผู้ปฏิบัติงานในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 8.7 ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
 
รายละเอียดหลักสูตร

แผน 1.1 แผน 1.2 
 

ค่าเรียน
 
เทอมแรก (แบบ 1.1) 61,800 บาท
เทอมแรก (แบบ 2.1) 97,800 บาท
*ค่าเล่าเรียนขึ้นอยู่กับรายวิชาเสริมที่ลงทะเบียน
 
สาขาวิชากัญชาศาสตร์และสมุนไพร
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 240, 241


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- ผศ. ดร. เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์  081 914 9946
- ดร. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  089 850 7090
- ดร. ปวีรศักดิ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล  099 444 1562

 
+++++


ข่าวประกาศจาก ม.พายัพ เกี่ยวกับการรับนักศึกษาใหม่ ปี 2565

 • ป.เอก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 เริ่มเรียนเดือน กรกฏาคม นี้ โดยผู้ที่จะเข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 500,000.- บาท ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่อาจารย์ประจำหลักสูตร ผศ. ดร. เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ โทร. 081 914 9946 ดร. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข โทร. 089 850 7090 และ ดร. ปวีรศักดิ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล โทร. 099 444 1562 สมัครเรียน โทร. 053 851478 ต่อ 240, 241 หรือ www.payap.ac.th
 • ป.โท เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 เริ่มเรียนเดือนมิถุนายนนี้ โดยผู้ที่จะเข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 170,000 .- บาท ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่อาจารย์ประจำหลักสูตร ผศ. ดร. เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ โทร. 081 914 9946 ดร. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข โทร. 089 850 7090 และ ดร. ปวีรศักดิ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล โทร. 099 444 1562 สมัครเรียน โทร. 053 851478 ต่อ 240, 241 หรือ www.payap.ac.th
 
 
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง