× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

มหกรรมคุณภาพ ทุ่งพญาไท ครั้งที่ 9 แนวคิด "การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสถานการณ์ COVID-19"

มหกรรมคุณภาพ ทุ่งพญาไท ครั้งที่ 9 แนวคิด "การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสถานการณ์ COVID-19" - HealthServ

กระทรวงสาธารณสุข จัดงาน “มหกรรมคุณภาพ ทุ่งพญาไท” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสถานการณ์ COVID-19” เป็นเวทีให้ 6 โรงพยาบาล 5 สถาบันทางการแพทย์ (รวม 11 แห่ง) ในพื้นที่ทุ่งพญาไทและย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (ถ.โยธี) ได้เผยแพร่-นำเสนอ-แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ พัฒนาคุณภาพงานบริการ

article image1 - HealthServ
     
 
         2 พฤษภาคม 2565 ที่อาคารกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ กทม. นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงาน “มหกรรมคุณภาพ ทุ่งพญาไท” ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสถานการณ์ COVID-19” โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ รองคณบดีฝ่ายสนับสนุนโรงพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ ผู้บริหารโรงพยาบาล/สถาบันในเครือข่าย 11 แห่ง และผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน เข้าร่วมงาน


 
         นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง พร้อมทั้งส่งเสริมส่งการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริการ ซึ่งที่ผ่านมา ได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) พัฒนา “ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี” ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสถาบันการแพทย์และสาธารณสุขที่หนาแน่นที่สุดของประเทศไทย ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ของประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการบริการเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยของประชาชน โดยโรงพยาบาลของย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี จะมีการบริหารจัดการแบ่งปันทรัพยากรด้านสุขภาพ (Health Resource Sharing) อาทิ เตียงสำหรับผู้ป่วย เครื่องมือแพทย์ราคาแพง เพื่อให้ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมองตีบ โรคมะเร็ง และไส้ติ่งอักเสบที่ต้องผ่าตัด สามารถเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยหลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป ผู้ป่วยโรคไส้ติ่งอักเสบที่ต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดจะมีเตียงรองรับการรักษาเพิ่มขึ้น จากความร่วมมือในการบริหารจัดการเตียงของสถานพยาบาลย่านโยธีให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
 
 
article image2 - HealthServ
 

เครือข่ายโรงพยาบาล/สถาบัน 11 แห่ง

         นายแพทย์สมศักดิ์ กล่าวว่า ในฐานะประธานการจัดการทรัพยากรรวมของย่านโยธี ได้ใช้หลักการของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การแบ่งปันเครื่องมือแพทย์ระหว่างโรงพยาบาล อาทิเช่น การยืมเครื่องมือแพทย์จากโรงพยาบาลหนึ่ง มาผ่าตัดอีกโรงพยาบาลและส่งคนไข้นอนสังเกตุอาการอีกโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาที่รวดเร็ว ปลอดภัย เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการแพทย์ระหว่างกันซึ่งงานมหกรรมคุณภาพ ทุ่งพญาไท จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาระบบบริการในสถานการณ์ COVID-19” มีสถานพยาบาลในพื้นที่ทุ่งพญาไท 11 แห่ง ประกอบด้วย
 
 1. สถาบันประสาทวิทยา
 2. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 3. สถาบันโรคผิวหนัง
 4. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 5. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
 6. โรงพยาบาลสงฆ์
 7. โรงพยาบาลราชวิถี
 8. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 9. โรงพยาบาลรามาธิบดี
 10. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
 11. โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่การต่อยอดขยายผลงานคุณภาพในวงกว้าง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

 
         ด้านนายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวว่า การพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District: YMID) มีความก้าวหน้าตามแผนที่กำหนดไว้ เป็นผลจากความมุ่งมั่นตั้งใจของหน่วยงานพันธมิตรในการเสริมสร้างและขับเคลื่อนความร่วมมือสถาบันทางการแพทย์ต่าง ๆ ให้เกิดเป็นเครือข่ายที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถสร้างนวัตกรรมด้านการรักษาพยาบาล และพัฒนาเป็นเครือข่ายในการพัฒนาวิทยาการและนวัตกรรมทางการแพทย์ของประเทศและภูมิภาคได้อย่างแท้จริง

 
ภายในงานพบกับ
 
 • การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 • การนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพจากสถาบัน/โรงพยาบาล เครือข่ายทุ่งพญาไท (Oral Presentation / Poster Presentation)
 • การนำเสนอผลงานของชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs: Community of Practice)
 • กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ


article image3 - HealthServ

ความเป็นมาการจัดงานมหกรรมคุณภาพ


งานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน โดยมีโรงพยาบาลและสถาบันในเครือข่าย จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันประสาทวิทยา / สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ / สถาบันโรคผิวหนัง / สถาบันมะเร็งแห่งชาติ / โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า / โรงพยาบาลราชวิถี / โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การสร้างความตระหนัก และทิศทางการพัฒนาคุณภาพให้กับโรงพยาบาลและสถาบันบนถนนราชวิถี อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานในด้านต่างๆ ไปพร้อมกันด้วย ในปี พ.ศ. 2562 มีโรงพยาบาลและสถาบันเข้าร่วมในเครือข่ายเพิ่ม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / โรงพยาบาลสงฆ์ และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “งานมหกรรมคุณภาพพื้นที่ทุ่งพญาไท”

 

ไทม์ไลน์การจัดงานที่ผ่านมา


ครั้งที่ 1 ปี 2555
เจ้าภาพ: โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
วันที่: 23 – 24 สิงหาคม 2555
Theme: เพิ่มพลังให้องค์กรด้วยการเรียนรู้และนวัตกรรม Energizer Our Organization with Knowledge & Innovation
 
ครั้งที่ 2 ปี 2556
เจ้าภาพ: โรงพยาบาลราชวืถี
วันที่: 1 – 2 สิงหาคม 2556
Theme: เพิ่มพลังให้องค์กรผ่านเครือข่ายคุณภาพ Maximizing Healthcare Resources through Networking
 
ครั้งที่ 3 ปี 2557
เจ้าภาพ: โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่: 27 – 28 สิงหาคม 2557
Theme: เรียนรู้ร่วมกัน บนถนนสายคุณภาพ Work Together…Learn Together
 
ครั้งที่ 4 ปี 2558
เจ้าภาพ: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วันที่: 20 – 21 สิงหาคม 2558
Theme: ก้าวกระโดดร่วมกันสู่ความเป็นเลิศ Triple Jump for Performance Excellence
 
ครั้งที่ 5 ปี 2559
เจ้าภาพ: สถาบันประสาทวิทยา
วันที่: 14 – 15 กรกฎาคม 2559
Theme: คุณค่าที่สมคุณค่า Appropriate Quality
 
ครั้งที่ 6 ปี 2560
เจ้าภาพ: โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
วันที่: 2 – 3 พฤศจิกายน 2560
Theme: ก้าวไปด้วยกันกับงานคุณภาพ สู่ความยั่งยืน Quality Ensures Sustainability
 
ครั้งที่ 7 ปี 2561
เจ้าภาพ: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
วันที่: 29 – 30 พฤศจิกายน 2561
Theme: คุณภาพ ยุค 4.0 เพื่อการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน: Quality 4.0 for sustainable health care
 
ครั้งที่ 8 ปี 2562
เจ้าภาพ: สถาบันโรคผิวหนัง
วันที่: 28 – 29 พฤศจิกายน 2562
Theme: Precision medicine & HA
 
งดการจัดงาน ปี 2563-2564
งดจัดงานเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
 
ครั้งที่ 9 ปี 2565
เจ้าภาพ: โรงพยาบาลสงฆ์
วันที่: 2-3 พฤษภาคม 2565
Theme: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสถานการณ์ COVID-19

*ข้อมูลจาก โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
 
article image4 - HealthServ
article image5 - HealthServ
article image6 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)