× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Standard) และรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน (ASEAN Sustainable Tourism Award)

มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Standard) และรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน (ASEAN Sustainable Tourism Award) - HealthServ

มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Standard) และรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน (ASEAN Sustainable Tourism Award) ของอาเซียน ซึ่งเป็นสิ่งที่การันตีสถานประกอบการ หน่วยงาน รวมถึงชุมชน ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างมั่นใจในยุคการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)


กรมการท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในด้านการส่งเสริมและพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยว จึงมุ่งเน้นพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงหน่วยงานและชุมชนให้มีมาตรฐาน โดยได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนในทุกๆปี เพื่อให้เกิดมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวร่วมกันทั้งภูมิภาคอาเซียน
 

มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน 7 มาตรฐาน 

  1. ASEAN HomeStay Standard มาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียน
  2. ASEAN Public Toilet Standard มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะอาเซียน
  3. ASEAN Clean City Standard มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน
  4. ASEAN Green Hotel Standard มาตรฐานโรงแรมสีเขียวของอาเซียน
  5. ASEAN Spa Standard มาตรฐานสปาอาเซียน
  6. ASEAN CBT Standard มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนอาเซียน
  7. ASEAN Sustainable Tourism Award รางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน


 
article image2 - HealthServ


ASEAN HomeStay Standard มาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียน

โฮมสเตย์ คือ บ้านพักที่นักท่องที่ยวต้องพักอาศัยกับเจ้าของบ้าน ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในท้องถิ่น เรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยมาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียน ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการเป็นเจ้าบ้าน 2) ด้านกิจกรรม 3) ด้านการบริหารจัดการ 4) ด้านที่ตั้ง 5) ด้านความปลอดภัย 6) ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 7) ด้านหลักความยั่งยืน 8 ) ด้านที่พัก และ 9) ด้านสุขอนามัยและความสะอาด ปัจจุบันมีสถานประกอบการที่อยู่ระหว่างการรับรอง จำนวน 12 แห่ง

 

ASEAN Public Toilet Standard มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะอาเซียน


มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะอาเซียน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการออกแบบและการจัดการสิ่งแวดล้อม 2) ด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก 3) ด้านความสะอาด และ 4) ด้านความปลอดภัย ปัจจุบันมีสถานประกอบการที่อยู่ระหว่างการรับรอง จำนวน 30 แห่ง

 

ASEAN Clean City Standard มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน

 
มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 2) ด้านความสะอาด 3) ด้านการจัดการของเสีย 4) ด้านการสร้างความตระหนักในเรื่องความสะอาด และการดูแลสิ่งแวดล้อม 5) ด้านพื้นที่สีเขียว 6) ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย และ 7) ด้านโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก ปัจจุบันมีเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ระหว่างการรับรอง จำนวน 8 แห่ง
 
 

ASEAN Green Hotel Standard มาตรฐานโรงแรมสีเขียวของอาเซียน

 
มาตรฐานโรงแรมสีเขียว ประกอบด้วย 11 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานสำหรับการบริหารงานโรงแรม 2) การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) ความร่วมมือกับชุมชน และองค์กรท้องถิ่น 4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5) การจัดการขยะ 6) ประสิทธิภาพพลังงาน 7) ประสิทธิภาพน้ำและคุณภาพน้ำ 8 ) การจัดการคุณภาพอากาศ 9) การจัดการเสีย 10) การจัดการน้ำเสียและการบำบัด และ 11) การจัดการขยะมีพิษและขยะอันตราย ปัจจุบันมีสถานประกอบการที่อยู่ระหว่างการรับรอง จำนวน 57 แห่ง
 
 


ASEAN Spa Standard มาตรฐานสปาอาเซียน

 
มาตรฐานสปาอาเซียน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ด้านสถานที่
2) ด้านการบริการ
3) ด้านบุคลากร
4) ด้านผลิตภัณฑ์
5) ด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ
6) ด้านการบริหารจัดการ
7) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีสถานประกอบการที่อยู่ระหว่างการรับรอง จำนวน 10 แห่ง
 
 

ASEAN CBT Standard มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนอาเซียน

 
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนอาเซียน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเป็นเจ้าของและจัดการโดยชุมชน 2) การมีส่วนส่งเสริมการเป็นอยู่ที่ดีของสังคม 3) การอนุรักษ์ และปรับปรุงสภาพแวดล้อม 4) การกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับผู้มาเยือน 5) การให้บริการการท่องเที่ยวและนำเที่ยวที่มีคุณภาพ 6) การสร้างความมั่นใจในคุณภาพของบริการอาหาร และเครื่องดื่ม 7) การสร้างความมั่นใจในคุณภาพของที่พัก และ 8 ) การสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตร (CBT Friendly Tour Operators-FTO) เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนขาเข้า (In-Bound) ปัจจุบันมีชุมชนที่อยู่ระหว่างการรับรอง จำนวน 10 แห่ง
 

ASEAN Sustainable Tourism Award รางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน

 
ประชาคมอาเซียน มุ่งส่งเสริมพฤติกรรมความรับผิดชอบในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ โดยจะดำเนินการใช้มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนเป็นหลักสำคัญ และอำนวยให้เกิดการเสนอแหล่งท่องเที่ยวให้หลากหลายขึ้น โดยมุ่งให้ความสำคัญในพื้นที่ และแหล่งท่องเที่ยวปรากฏใหม่ที่ยังเป็นที่รู้จักกันน้อย ให้มีการดำเนินงานมอบรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน (ASTA) ซึ่งจะจัดขึ้นทุก 2 ปีในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อค้นหาและให้รางวัลแก่ความพยายามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยว ทั้งในชนบทและในเมืองของอาเซียน รางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอาเซียน (ASTA) จะสร้างความรู้จัก และส่งเสริมผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในชนบทและในเมือง ที่มีความยั่งยืนสมควรแก่การปรากฏอย่างเด่นชัดมากขึ้นในการเกิดตลาด และฐานการผลิตใหม่ของอาเซียน
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)