× News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
[ประกันสังคม] รับเงินชดเชยว่างงาน ถูกเลิกจ้าง ลาออกหรือหมดสัญญาจ้าง HealthServ.net
[ประกันสังคม] รับเงินชดเชยว่างงาน ถูกเลิกจ้าง ลาออกหรือหมดสัญญาจ้าง HealthServ.net

ผู้ประกันตนประกันสังคม ที่ว่างงาน ไม่ว่าจากกรณีถูกเลิกจ้าง กรณีลาออก หรือกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดเวลา จะมีสิทธิได้รับเงินชดเชยทดแทน ตามเงื่อนไขที่ต้องรู้ดังนี้

[ประกันสังคม] รับเงินชดเชยว่างงาน ถูกเลิกจ้าง ลาออกหรือหมดสัญญาจ้าง HealthServ
 
 

เงินทดแทน ตามสิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับ


ในระหว่างการว่างงาน พิจารณาจาก 2 กรณี คือ กรณีถูกเลิกจ้าง หรือ กรณีลาออก/สิ้นสุดสัญญาจ้าง  ดังนี้
 
 
1. กรณี "ถูกเลิกจ้าง"
 
ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงาน
- ปีละไม่เกิน 180 วัน 
- ได้รับในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
 
ตัวอย่างเช่น 
ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท
 


 
2.    กรณี "ลาออก" หรือ "สิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา"
 
ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงาน
- ปีละไม่เกิน 90 วัน 
- ได้รับในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท 
 
ตัวอย่างเช่น 
ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท
 


 
3. ระยะเวลาที่จะได้รับเงินชดเชย 

3.1 ไม่เกิน 180 วัน

ในกรณียื่นคำขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุ "ถูกเลิกจ้าง หรือเหตุถูกเลิกจ้างและลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง"  เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนทุกครั้ง รวมกันไม่เกิน 180 วัน


3.2 ไม่เกิน 90 วัน
 
ในกรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุ "ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง"
เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน 
 
 
 
 
 
[ประกันสังคม] รับเงินชดเชยว่างงาน ถูกเลิกจ้าง ลาออกหรือหมดสัญญาจ้าง HealthServ
 

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ
 

ผู้ประกันตนจะได้เงินชดเชยได้ ต้องอยู่ในเงื่อนไข ดังนี้

1. จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงานกับนายจ้างรายสุดท้าย หรือกรณีผู้ประกันตนว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
 
2. มีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป
 
3. ผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th) ของสำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างจึงจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนับแต่วันที่ 8 ของการว่างงาน
 
4. ต้องรายงานตัวตามกำหนดนัดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th) ของสำนักงานจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
 
5. เป็นผู้มีความสามารถในการทำงาน และพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดให้
 
6. ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน
 
7. ผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณี มีดังนี้
 
 • ทุจริตต่อหน้าที่กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
 • จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
 • ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณี ร้ายแรง
 • ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร
 • ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
 • ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา
 • ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
 
 
 
 

หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน
 
1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)
 
2. หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตนออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส. 6 -09) กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส.6-09 ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้
 
3. หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
 
4. หนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยกรณีเป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
 
5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ผ่าน 11 ธนาคาร ดังนี้ 
         1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
         2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) 
         3) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
         4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) 
         5) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
         6) ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
         7) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
         8) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) 
         9) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
       10) ธนาคารออมสิน 
       11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
 
 
 
 

สถานที่ยื่นเรื่อง

 
1. ผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
(เว็บไซต์ doe.go.th) ของสำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง และรายงานตัวตามกำหนดนัด เพื่อมิให้เสียสิทธิในการรับเงินทดแทน
 
2. ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7) ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น สำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรสายด่วน 1694 ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.


 
 
หมายเหตุ : ประโยชน์ทดแทนทุกกรณีเมื่อมีสิทธิต้องยื่นเรื่องรับเงินภายใน 2 ปี เว้นแต่ กรณีว่างงานผู้ประกันตนจะต้องยื่นขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ต้องยื่นสิทธิภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน หากยื่นสิทธิเกินกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง และหากยื่นสิทธิเกินวันที่จะได้รับสิทธิไปแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
 


 
[ประกันสังคม] รับเงินชดเชยว่างงาน ถูกเลิกจ้าง ลาออกหรือหมดสัญญาจ้าง HealthServ

ผู้ประกันตนลงทะเบียนรายงานตัวกรณีว่างงาน [Link]

ผู้ประกันตนลงทะเบียนรายงานตัวกรณีว่างงาน [ประกันสังคม] รับเงินชดเชยว่างงาน ถูกเลิกจ้าง ลาออกหรือหมดสัญญาจ้าง
ผู้ประกันตนลงทะเบียนรายงานตัวกรณีว่างงาน [ประกันสังคม] รับเงินชดเชยว่างงาน ถูกเลิกจ้าง ลาออกหรือหมดสัญญาจ้าง
 ลงทะเบียนรายงานตัว ได้ที่เว็บไซต์ กรมแรงงาน https://unemploy.doe.go.th/welcome 

วิธีการ
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว
 • วุฒิการศึกษา
 • สถานการออกจากงาน  ลาออก หรือ เลิกจ้าง
 • ความต้องการหางานทำ  จากการ ค้นหาตำแหน่งงานว่าง หรือ เลือกสมัครงาน
 • การประกอบอาชีพอิสระ  ให้ระบุประเภทอาชีพ
 • กรอกข้อมูลในแบบ สปส.2-01/7
 • แนบไฟล์สำเนาบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์


การรายงานตัว 
 • กรณีมีงานทำแล้ว ระบุวันเดือนปีที่เริ่มงาน ตำแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง ชื่อสถานประกอบการ
 • กรณียังไม่มีงานทำ  สามารถค้นหาตำแหน่งงานได้ เลือกสมัครงาน หรือเลือกอาชีพอิสระ 

หมายเหตุ ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดรายงานตัว


ตรวจสอบสถานะการรับผลประโยชน์ทดแทน
 • ตรวจสอบการขึ้นทะเบียน
 • ตรวจสอบการรายงานตัว
 • ตรวจสอบการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง