× News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
รางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 สำหรับองค์กรด้านสุขภาพ สาธารณสุข HealthServ.net
รางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 สำหรับองค์กรด้านสุขภาพ สาธารณสุข HealthServ.net

กระทรวงสาธารณสุขและกรมต่างๆในสังกัดกระทรวง ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 หลายรางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลเลิศรัฐ รางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสําเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง เป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานภาครัฐใน 3 สาขา ได้แก่สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รางวัลเลิศรัฐเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และมีภาษาอังกฤษว่า Public Sector Excellence Awards (PSEA)


รางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 สำหรับองค์กรด้านสุขภาพ สาธารณสุข HealthServ
 


กระทรวงสาธารณสุข รับรางวัลเลิศรัฐ จากผลงาน “หมอพร้อม”


ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 สาขารางวัลพิเศษสานพลังร่วมใจ ต้านภัยโควิด 19 จากผลงาน “หมอพร้อม” แพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 เพื่อทุกคนบนแผ่นดินไทย ขณะที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับรางวัลเลิศรัฐประเภทต่างๆ รวม 52 รางวัล
 
 
     12 กันยายน 2565  ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี  นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และรับรางวัลพิเศษ “สานพลังร่วมใจ ต้านภัยโควิด” ซึ่งมอบให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนเพื่อรับมือกับวิกฤตโควิด 19 ประจำปี 2565 จำนวน 11 รางวัล โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลจากผลงาน “หมอพร้อมแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 เพื่อทุกคนบนแผ่นดินไทย”
 
 
      นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 โดยเฉพาะการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน จึงพัฒนาระบบ “หมอพร้อม” ขึ้นมา โดยระยะแรกเป็นการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ของผู้รับวัคซีนโควิด 19 และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นแพลตฟอร์มด้านสุขภาพที่มีผู้เข้าใช้งานมากที่สุดกว่า 32 ล้านคน ขยายการให้บริการทั้งการรายงานผลการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR และ ATK การออกและแสดงใบรับรองผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 อำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ การตรวจสอบสิทธิรักษา การนัดหมายแพทย์ Telemedicine การให้บริการใบรับรองแพทย์และใบรับรองสุขภาพแบบดิจิทัล การพัฒนาระบบชำระเงินออนไลน์ พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษากับเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพทุกสังกัด ช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี
 
 
       นพ.เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า สำหรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีมติมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินการเป็นเลิศทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ได้แก่ กรมควบคุมโรค, รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม ได้แก่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมสุขภาพจิต, รางวัลพิเศษ สานพลังร่วมใจ ต้านภัยโควิด ได้แก่ กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 
 
รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น 


ประเภทนวัตกรรมการบริการ ได้แก่
โรงพยาบาลระยอง จากผลงานนวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อระบบการแพทย์ฉุกเฉิน Smart Innovation for ECS

ประเภทพัฒนาบริการ ได้แก่
  • กรมควบคุมโรค จากผลงาน Thai Stop Drowning
  • กรมสุขภาพจิต จากผลงานการช่วยเหลือบุคคลที่ส่งสัญญาณเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในโลกออนไลน์
  • กรมอนามัย จากผลงานพลังเครือข่ายอนามัยแม่และเด็กเพื่อการจัดการคลอดปลอดภัยในถิ่นทุรกันดาร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ได้แก่
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 


นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานในสังกัดได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี รวม 21 รางวัล, รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น 6 รางวัล, รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี 3 รางวัล และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 10 รางวัล รวมทั้งหมด 52 รางวัล 
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง