× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ราชภัฏธนบุรี ประกาศห้ามกัญชากัญชงในมหาวิทยาลัย เด็ดขาด

ราชภัฏธนบุรี ประกาศห้ามกัญชากัญชงในมหาวิทยาลัย เด็ดขาด - HealthServ

20 มิถุนายน พ.ศ.2565 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีกมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีผลทันที


ประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวนั้น 
 
เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศ อาศัยตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดังนี้
 
1. ให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามประกาศ สธ. เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 รวมถึงกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัด
 
2. ห้ามไม่ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ใช้กัญชงหรือกัญชา เพื่อการนันทนาการใดๆ โดยเด็ดขาด
 
3. ห้ามมิให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง เข้ามาบริโภคในมหาวิทยาลัยอย่างเด็ดขาด
 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้จัดกิจกรรม การเรียนการสอน ฝึกอบรม หรือผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชง
 
5.  ให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอก ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงอย่างใกล้ชิด
 
6. ห้ามร้านค้าจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมใดๆ ของกัญชาหรือกัญชง
 
7. ห้ามประชาสัมพันธ์ โฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในมหาวิทยาลัย
 
8. การใช้กัญชาเพื่อการรักษาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ และการใช้กัญชาหรือกัญชงเพื่อการศึกษาวิจัยต้องอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมและดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
 
 
 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565
ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง 
อธิการบดีกมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)