News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
รายชื่อโรงพยาบาลที่มีคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) ในประเทศไทย HealthServ.net
รายชื่อโรงพยาบาลที่มีคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) ในประเทศไทย HealthServ.net

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ Special Medical Clinic (SMC) ในโรงพยาบาลรัฐ เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นการเพิ่มทางเลือกและโอกาสให้ผู้มารับบริการได้เข้าถึงการบริการโดยแพทย์เฉพาะทาง และเพื่อสนับสนุนการธำรงรักษาบุคลากรสาธารณสุขไว้ในระบบบริการสุขภาพของรัฐ

รายชื่อโรงพยาบาลที่มีคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) ในประเทศไทย HealthServ


เกี่ยวกับคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ


คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ Special Medical Clinic (SMC) หมายความว่า การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขนอกเวลาราชการ สำหรับผู้รับบริการที่มีความประสงค์ จะขอรับการตรวจรักษาโรคโดยแพทย์เฉพาะทางหรือทันตแพทย์ เพื่อให้ได้รับบริการที่ตอบสนองต่อ ความประสงค์ของผู้รับบริการได้มากยิ่งขึ้น  [ประกาศกระทรวงสาธารณสุข]

“หน่วยบริการ” หมายความว่า โรงพยาบาล หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นแต่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
“การจัดบริการ” หมายความว่า การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการตามระเบียบและประกาศนี้
 
 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
“ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้จ่ายตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561

 
กลุ่มประชากรเป้าหมาย ที่คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ จะให้การบริการ/รองรับ
- กลุ่มสิทธิข้าราชการ/อปท.
- กลุ่มสิทธิประกันสังคม
- กลุ่มเงินสดต่างชาติ โดยเฉพาะ สสป.ลาว และสิทธิหลักประกันสุขภาพ

อัตราค่าบริการ
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561


คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรงพยาบาลในประเทศไทย จำแนกตามเขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 1
 
 

เขตสุขภาพที่ 2

 
 


เขตสุขภาพที่ 3

 
 เขตสุขภาพที่ 4

 
 • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
 • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาโรงพยาบาลสระบุรี
 • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาโรงพยาบาลบ้านหมอ
 • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาโรงพยาบาลนครนายก
 • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
 • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาโรงพยาบาลสิงห์บุรี
 • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาโรงพยาบาลบางกรวย 2
   
 

เขตสุขภาพที่ 5

 
 


เขตสุขภาพที่ 6

 
 

เขตสุขภาพที่ 7

 
 • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาโรงพยาบาลมหาสารคาม
 • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาโรงพยาบาลขอนแก่น
 • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
 • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาโรงพยาบาลชุมแพ
 • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาโรงพยาบาลสกลนคร
 

เขตสุขภาพที่ 8

 
 
 

เขตสุขภาพที่ 9

 
 

เขตสุขภาพที่ 10

 
 • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิชราลงกรณ์
 • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาโรงพยาบาลมุกดาหาร
 • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาโรงพยาบาลกันทรลักษ์
   
 


เขตสุขภาพที่ 11

 
 


เขตสุขภาพที่ 12

 


 
หน่วยบริการสังกัดกรมการแพทย์
 
 • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาโรงพยาบาลเลิดสิน
 • สถาบันประสาทวิทยา
 • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • สถาบันโรคผิวหนัง
 • สถาบันบำราศนราดูร
   
 


หน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต

 
 • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 • สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
 • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาโรงพยาบาลศรีธัญญา
   

การแบ่งเขตสุขภาพของไทย 13 เขต

1. ส่วนกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เป็นเขตสุขภาพที่ 13 
2. เขตสุขภาพที่ 1 ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน
3. เขตสุขภาพที่ 2 ได้แก่ ตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย
4. เขตสุขภาพที่ 3 ได้แก่ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี
5. เขตสุขภาพที่ 4 ได้แก่ สระบุรี นนทบุรี ลพบุรี อ่างทอง นครนายก สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี
6. เขตสุขภาพที่ 5 ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี
7. เขตสุขภาพที่ 6 ได้แก่ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด
8. เขตสุขภาพที่ 7 ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
9. เขตสุขภาพที่ 8 ได้แก่ อุดรธานี สกลนคร นครพนม เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ
10. เขตสุขภาพที่ 9 ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
11. เขตสุขภาพที่ 10 ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร อำนาจเจริญ
12. เขตสุขภาพที่ 11 ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง ชุมพร
13. เขตสุขภาพที่ 12 ได้แก่ สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส


+++++

แนะนำแอป SMC Smart Q  จองคิว SMC 


SMC Smart Q แอพพลิเคชั่นตอบโจทย์บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ทำให้เป็นเรื่องง่ายในการพบแพทย์เฉพาะทางได้โดยสะดวก ผู้เข้ารับบริการสามารถเลือกวัน เวลา แพทย์เฉพาะทางที่ต้องการได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง อีกทั้งสามารถตรวจสอบคลินิกที่ให้บริการของแต่ละโรงพยาบาลในสังกัดได้ รวมไปถึงเช็คตารางการให้บริการของแพทย์เฉพาะทางได้อย่างแม่นยำ ผู้ป่วยสามารถวางแผนเรื่องเวลาในการไปถึงโรงพยาลได้
+ ++พบโรงพยาบาลที่เข้าร่วม SMC Smart Q แอพพลิเคชั่นตอบโจทย์บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ กว่า 200 โรงพยาบาลในสังกัด กระทรวงสาธารณะสุข [SMC.PHDB]
 
 • SMC SmartQ:นัดนอกเวลาแพทย์เฉพาะทางนอกเวลา ทั่วประเทศ [Google android]

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง