× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รายชื่อสถานพยาบาล ดูแลผู้ประกันตน ป่วยโควิด-19 แบบ เจอ แจก จบ

รายชื่อสถานพยาบาล ดูแลผู้ประกันตน ป่วยโควิด-19 แบบ เจอ แจก จบ HealthServ.net
รายชื่อสถานพยาบาล ดูแลผู้ประกันตน ป่วยโควิด-19 แบบ เจอ แจก จบ HealthServ.net

ประกาศสำนักงานประกันสังคม รายชื่อสถานพยาบาล ที่รับดูแลผู้ประกันตนป่วยโควิด-19 แบบ เจอ แจก จบ ทั่วประเทศ (รายชื่อโรงพยาบาลประกันสังคมเดิมนั่นเอง)

ประกาศสำนักงานประกันสังคมเรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาลประจำปี พ.ศ. 2565
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาลประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ไปเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่กำหนดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
ข้อ 2. ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาลประจำปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข้อ 3. ให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ไปเข้ารับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาลที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมและเครือข่ายตามประกาศสำนักงานประกันสังคมเรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่สำนักงานประกันสังคมได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อของสถานพยาบาลประกันสังคมระดับหลัก (Main Contractor) สถานพยาบาลประกันสังคมระดับสูงกว่า (Supra Contractor) และสถานพยาบาลประกันสังคมระดับรอง (Sub Contractor) พร้อมสถานที่ตั้งทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนที่มีสิทธิเข้ารับบริการทางการแพทย์ ในสถานพยาบาลประกันสังคมดังกล่าวได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกในการประสานงานสำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 
สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานของทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานประกันสังคม อันจะส่งผลให้ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น+++++


 กรุงเทพมหานคร

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
โรงพยาบาลกลาง 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
โรงพยาบาลตากสิน  
โรงพยาบาลตำรวจ 
ทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์  
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
โรงพยาบาลราชวิถี 
โรงพยาบาลรามาธิบดี  
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  
โรงพยาบาลเลิดสิน  
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์  
โรงพยาบาลศิริราช  
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  
โรงพยาบาลสิรินธร  
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ  
 
 
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่กล้วยน้ำไท 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์ประชาชื่น  
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหง  
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล เกษตร
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ บี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เปาโล โชคชัย 
โรงพยาบาลประชาพัฒน์
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ พีเอ็มจี
โรงพยาบาลเพชรเวช
มเหสักข์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่แพทย์ปัญญา 
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
โรงพยาบาลมิชชั่น
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่มิตรประชา
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ราษฎร์บูรณะ
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ลาดพร้าว
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ศิครินทร์ 
วิภาราม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 
โรงพยาบาลซีจีเอช สายไหม
โรงพยาบาลหัวเฉียว
โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ 
นวมินทร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่  
นวมินทร์ 9 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บางนา  
โรงพยาบาลบางปะกอก 8
โรงพยาบาลบางไผ่ 
โรงพยาบาลบางมด
 
 
 
 
 
จังหวัดกระบี่
โรงพยาบาลกระบี่
 
 
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
โรงพยาบาลมะการักษ์
 
 
 จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 
 
 จังหวัดกำแพงเพชร
 
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่  
โรงพยาบาลกำแพงเพชร
 
 
จังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น  
โรงพยาบาลชุมแพ  
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 
 
 จังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
โรงพยาบาลสันป่าตอง 
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ลานนา 
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ 
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เทพปัญญา 
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ราชเวชเชียงใหม่ 
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ลานนา  
 
 
จังหวัดเชียงราย 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ 
 
 
 
จังหวัดจันทบุรี 
โรงพยาบาลพระปกเกล้า  
 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โรงพยาบาลพุทธโสธร  
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาล จุฬารัตน์ อินเตอร์
 
จังหวัดชัยนาท 
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 
 
จังหวัดชัยภูมิ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 
 
 
จังหวัดชุมพร 
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
 
จังหวัดชลบุรี 
โรงพยาบาลชลบุรี  
โรงพยาบาลพนัสนิคม 
โรงพยาบาลเมืองพัทยา  
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณ ศรีราชา
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
ปิยะเวชช์บ่อวิน โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
วิภารามแหลมฉบัง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 
วิภาราม อมตะนคร โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่  
โรงพยาบาลแหลมฉบัง
เอกชล โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 
 
 
 
จังหวัดตรัง
โรงพยาบาลตรัง 
โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช
 
 
จังหวัดตราด
โรงพยาบาลตราด 
 
 
จังหวัดตาก
โรงพยาบาลแม่สอด 
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 
 
 จังหวัดนครนายก
โรงพยาบาลนครนายก 
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 
 
จังหวัดนครปฐม 
โรงพยาบาลนครปฐม 
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
โรงพยาบาลเทพากร โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 
 
 จังหวัดนครพนม
โรงพยาบาลนครพนม 
 
 
 จังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
โรงพยาบาลปากช่องนานา
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ป.แพทย์
 
 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ  
โรงพยาบาลทุ่งสง  
โรงพยาบาลท่าศาลา  
โรงพยาบาลสิชล  
 
 
 
จังหวัดนครสวรรค์ 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  
โรงพยาบาลร่มฉัตร 
 
 
 
จังหวัดนนทบุรี 
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน  
สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค  
โรงพยาบาลกรุงไทย
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์  
โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด 
 
 
จังหวัดนราธิวาส 
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  
 
 
จังหวัดน่าน
โรงพยาบาลน่าน  
 
 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลนางรอง
 
 
จังหวัดบึงกาฬ 
โรงพยาบาลบึงกาฬ  
 
 
จังหวัดปทุมธานี 
โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลการุญเวช 
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 
โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา
โรงพยาบาลปทุมเวช
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี
 
 
 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์
โรงพยาบาลบางสะพาน 
โรงพยาบาลหัวหิน 
 
 
จังหวัดปราจีนบุรี
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ปราจีนบุรี 
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางจุฬารัตน์ อินเตอร์
 
จังหวัดปัตตานี
โรงพยาบาลปัตตานี
 
 
 
 จังหวัดพะเยา
โรงพยาบาลพะเยา
โรงพยาบาลเชียงคำ
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
 
 
จังหวัดพังงา
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลตะกั่วป่า
 
 
จังหวัดพัทลุง 
โรงพยาบาลพัทลุง
 
จังหวัดพิจิตร 
โรงพยาบาลพิจิตร
 
 
จังหวัดพิษณุโลก 
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
โรงพยาบาลพุทธชินราช  
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลกฮอสพิทอล โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 
 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลเสนา
โรงพยาบาลการุญเวช อยุธยา
โรงพยาบาลราชธานี 
โรงพยาบาลราชธานีโรจนะ
โรงพยาบาลเอเซียอินเตอร์เนชั่นแนล
 


 
 
 
จังหวัดเพชรบุรี 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  
 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  
 
 
จังหวัดแพร่ 
โรงพยาบาลแพร่  
 
 
จังหวัดภูเก็ต 
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
โรงพยาบาลป่าตอง  
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางดีบุก  
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง  
 
 
 
จังหวัดมหาสารคาม 
โรงพยาบาลมหาสารคาม  
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ม.มหาสารคาม  
 
 
จังหวัดมุกดาหาร 
โรงพยาบาลมุกดาหาร  
 
 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 
 
 
 
จังหวัดยโสธร 
โรงพยาบาลยโสธร
 
 
จังหวัดยะลา
โรงพยาบาลยะลา
โรงพยาบาลเบตง
 
 
 จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
 
 
 จังหวัดระนอง
โรงพยาบาลระนอง
 
 
จังหวัดระยอง
โรงพยาบาลระยอง 
โรงพยาบาลมงกุฎระยอง
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 
 
 
 
จังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก 
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
โรงพยาบาลโพธาราม 
โรงพยาบาลซานคามิลโล
 
 
จังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 
โรงพยาบาลบ้านหมี่
โรงพยาบาลอานันทมหิดล 
 
 
 
จังหวัดลำปาง
โรงพยาบาลลำปาง
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 
 
จังหวัดลำพูน
โรงพยาบาลลำพูน 
พรินซ์ลำพูนโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางลำพูนใกล้หมอ 
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่หริภุญชัยเมโมเรียล 
 
 
 จังหวัดเลย
โรงพยาบาลเลย 
 
 
 จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
 
 
 
จังหวัดสกลนคร 
โรงพยาบาลสกลนคร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน  
 
 
 
จังหวัดสมุทรสาคร
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
โรงพยาบาลมหาชัย  2
โรงพยาบาลมหาชัย  3
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร 
วิภาราม สมุทรสาคร โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 
 
 
จังหวัดสงขลา 
โรงพยาบาลสงขลา
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โรงพยาบาลหาดใหญ่
โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่
 
 
 
 
จังหวัดสตูล 
โรงพยาบาลสตูล  
 
 
จังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
 
 
จังหวัดสระบุรี 
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลพระพุทธบาท 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 
 
 
 
 
จังหวัดสมุทรปราการ 
โรงพยาบาลสมุทรปราการ  
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์  
โรงพยาบาลบางพลี  
โรงพยาบาลบางบ่อ  
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์  
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต  
โรงพยาบาลเซ็นทรัล ปาร์ค  
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บางนา  2
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บางนา  5
โรงพยาบาลบางปะกอก 3 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่  
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล สมุทรปราการ 
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ
เปาโล พระประแดง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง  
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ 
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ศิครินทร์สมุทรปราการ  
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่สำโรงการแพทย์  
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่รวมชัยประชารักษ์  
 
 
 
 
จังหวัดสิงห์บุรี
โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
โรงพยาบาลอินทร์บุรี 
 
 
 
จังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลสุโขทัย 
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
 
 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่  17
โรงพยาบาลอู่ทอง
 
 
 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลเกาะสมุย 
 
 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
 
 
 
จังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลสุรินทร์
 
 
 
จังหวัดหนองคาย
โรงพยาบาลหนองคาย 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 
 
 
 
จังหวัดหนองบัวลำภู
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 
 
 
 
จังหวัดอ่างทอง
โรงพยาบาลอ่างทอง 
 
 
 
จังหวัดอำนาจเจริญ
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 
 
 
 
จังหวัดอุดรธานี 
โรงพยาบาลอุดรธานี 
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 
 
 
 
จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
 
 
 
จังหวัดอุทัยธานี
โรงพยาบาลอุทัยธานี
 
 
 
จังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลวารินชำราบ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
 
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง