News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
เร่งผลักดัน (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบยาไทย พ.ศ. 2566-2570 HealthServ.net
เร่งผลักดัน (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบยาไทย พ.ศ. 2566-2570 HealthServ.net

สธ. เร่งผลักดัน (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบยาอย่างต่อเนื่อง และได้เพิ่มยาจำเป็นผ่านกลไกบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยเฉพาะยาสำหรับรักษาโรคติดเชื้อ COVID-19 ไว้ในบัญชีพิเศษ และยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี THC ชนิดเข้มข้นกว่าเดิม 6 เท่า เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาจำเป็น ประเทศมีความมั่นคงด้านยาอย่างยั่งยืน

 
 
 
26 กันยายน 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบ ต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 โดยมีเป้าประสงค์ 4 ประเด็น ได้แก่

1. ประเทศมีความมั่นคงด้านยามียาจำเป็นไว้ใช้อย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน

2. อุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

3. ประชาชนมีความปลอดภัยเมื่อใช้ยาและมีผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดี และ

4. ระบบยามีการจัดการบนพื้นฐานของสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาล มุ่งหวังให้ระบบยาที่มั่นคง บนพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนายา ประชาชนเข้าถึงยาคุณภาพอย่างทั่วถึงและปลอดภัยทั้งนี้ การนำร่างแผนปฏิบัติการด้านยาฯ ไปสู่การปฏิบัติ จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมยาในประเทศ โดยผลักดันให้เกิดการผลิตยานวัตกรรมได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มมูลค่าการส่งออก อีกทั้งยังผลักดันให้มียาสามัญทดแทนยาต้นแบบ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาจำเป็นของประชาชน และปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งมียาสำคัญเช่น ยาสำหรับรักษาโรคติดเชื้อ COVID-19 ไว้ในบัญชีพิเศษ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ยานีมาทรีเวียร์และรีโทนาเวียร์ (แพ็กซ์โลวิด) ยาเรมเดซิเวียร์ ยาโมลนูพิราเวียร์ และยาฟาวิพิราเวียร์ ภายใต้เงื่อนไขจะมีการทบทวนข้อมูล ทุก 6 เดือนหรือเมื่อมีข้อมูลหลักฐานใหม่ และยังเพิ่มยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี THC ชนิดเข้มข้นกว่าเดิม 6 เท่า เพื่อใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดปานกลางจนถึงรุนแรง ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ยาจากสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายจากการกำหนดราคากลางของยาที่มีราคาแพง ซึ่งคาดว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของภาครัฐได้กว่า 1,200 ล้านบาท ในปี 2566 รวมทั้งการขับเคลื่อนประเทศสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุผลสอดคล้องตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก
 
 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า จะเร่งผลักดัน (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย พ.ศ. 2566 -2570 นี้ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศใช้ พร้อมมอบหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้ระบบยามั่นคงด้วยการวิจัยพัฒนา ประเทศมีการจัดหายาจำเป็นไว้ใช้อย่างต่อเนื่องและทันท่วงที ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง