News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกศัลยกรรม ความงาม

รายชื่อคลินิกศัลยกรรม ความงามในประเทศไทย

ลงข้อมูล/แก้ไข/อัพเดต ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com

คลินิกศัลยกรรมนายแพทย์อภิรักษ์

เลขที่ใบอนุญาต : 35101000659 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2569 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2563..

แพทย์พีรกูล คลินิกด้านเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์

เลขที่ใบอนุญาต : 36102000465 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2574 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยกรรมหมอณรงค์

เลขที่ใบอนุญาต : 33102000664 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2573 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

คลินิกเวชกรรมศัลยศาสตร์หมอวีระวัฒน์

เลขที่ใบอนุญาต : 63 1 02 0004 60 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2569 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2561..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์นายแพทย์ชยุต พงศ์ศรีประชา

เลขที่ใบอนุญาต : 45102001463 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2572 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

คลินิกเวชกรรมศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาหมอวันวิสาข์

เลขที่ใบอนุญาต : 38102000165 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2574 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์หมอธนัชชา

เลขที่ใบอนุญาต : 35102000765 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2574 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

ปวิชคลินิกด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์

เลขที่ใบอนุญาต : 50102000764 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2573 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ยูโรวิทยานายแพทย์ศีลวัต

เลขที่ใบอนุญาต : 45102000560 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2569 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2563..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา หมอนนท์

เลขที่ใบอนุญาต : 40102001563 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2572 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2564..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ หมอสุมัทธนา

เลขที่ใบอนุญาต : 45102001760 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2569 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

นิพันธ์คลินิกด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์

เลขที่ใบอนุญาต : 41102000559 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2568 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2564..

คลินิกศัลยกรรมหมอกมล

เลขที่ใบอนุญาต : 40101000757 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2566 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2562..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์นายแพทย์เอกรัชน์และอายุรศาสตร์แพทย์หญิงอาภัสรา

เลขที่ใบอนุญาต : 46102000261 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2570 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2562..

คลินิกด้านเวชกรรมศํลยศาสตร์ยูโรวิทยาหมออลงกรณ์

เลขที่ใบอนุญาต : 54 1 02 0005 63 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2573 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยกรรมหมอศิริ

เลขที่ใบอนุญาต : 35102000261 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2570 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยกรรม-อายุรกรรม หมอพีรพงษ์-หมอพัลลภา

เลขที่ใบอนุญาต : 32102002065 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2574 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

คลินิกหมอพลากรศัลยกรรม

เลขที่ใบอนุญาต : 36102001063 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2572 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยกรรมและอายุรกรรมหมอวีรภัทร-นุสรา

เลขที่ใบอนุญาต : 47102000365 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2574 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

แพทย์หมอภูวดล-เพชรรัตน์คลินิกเวชกรรมด้านศัลยกรรมกระดูกและกุมารเวชกรรม

เลขที่ใบอนุญาต : 31101000147 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2566 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2562..

คลินิกเวชกรรมหมอไพบูลย์สาขาศัลยกรรม

เลขที่ใบอนุญาต : 45102000147 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2556 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2547..

คลินิกหมอปุณณรัตน์คลินิกด้านเวชกรรมศัลยกรรม

เลขที่ใบอนุญาต : 33102000863 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2572 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2564..

คลินิกขอนแก่นศัลยกรรม

เลขที่ใบอนุญาต : 40101002662 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2571 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยกรรม คลินิกนายแพทย์เชิดชัย

เลขที่ใบอนุญาต : 40102002163 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2572 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาหมอตันติกร

เลขที่ใบอนุญาต : 54 1 02 0001 60 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2569 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2563..

คลินิกเวชกรรมคลินิกหมอแบงค์

เลขที่ใบอนุญาต : 47101001062 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2571 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2563..

กลางเมืองคลินิกด้านเวชกรรมอายุรกรรมประสาทวิทยาและศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (ทางเดินปัสสาวะ)

เลขที่ใบอนุญาต : 40102001061 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2570 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2564..

ฐิตารีย์คลินิกเวชกรรมศัลยกรรมทรวงอก

เลขที่ใบอนุญาต : 40102000957 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2566 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2564..

คลินิกหมอคมกริช คลิกนิกด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์

เลขที่ใบอนุญาต : 30102001463 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2572 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์และรังสีวิทยาวินิจฉัยหมอนิพัทธ์-หมอพิมพิกา

เลขที่ใบอนุญาต : 45102000863 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2572 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง