ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

*ข้อมูลจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

บริการ/ข่าว/ประกาศ

ข้อมูลบริการ

ศูนย์การแพทยปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ให้บริการสำหรับท่านที่มีประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ และแฟกซ์เคลมเซอร์วิส
More info view site
อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น ราคา 6,000 บาท/คืน
More info view site
ห้องพักผู้ป่วย 1 ห้อง และห้องพักญาติ 1 ชุด ราคา 4,000 บาท/เตียง/คืน
More info view site
ห้องพักผู้ป่วย 1 ห้อง ราคา 2,500 บาท/เตียง/คืน
More info view site
อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น ราคา 2,500 บาท/คืน
More info view site
อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น ราคา 2,000 บาท/คืน
More info view site
อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น ราคา 1,200 บาท/คืน
More info view site
อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น ราคา 1,800 บาท/คืน
More info view site
ให้บริการการนวดแผนไทย การอบไอน้ำสมุนไพร การฟื้นฟูมารดาหลังคลอด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดจองนวด ได้ที่ หน่วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

***หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่ตั้ง : อาคารผู้ป่วย 80 ปี

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 1050 , 1051
More info view site
มีความพร้อมในการให้บริการดูแลสุขภาพผิวพรรณ รักษาปัญหาโรคผิวหนังทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนัง เวลาทำการ (ในเวลา) : ทุกวันจันทร์ – ศุกร์เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00 – 12.00 และ 13.00 – 16.00 น.
เป็นระบบนัดหมายล่วงหน้า สามารถติดต่อด้วยตนเอง หรือโทรสอบถามได้

สถานที่ตั้ง : คลินิกปัญญาภิรมย์ (ด้านหลัง 7 - Eleven อาคารผู้ป่วย 80 ปี)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 1800
More info view site
ให้บริการผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล และผู้ป่วย เวลาทำการ (ในเวลา): 13.00 - 16.00 น. (วันพุธที่ 2 และวันพุธที่ 4 ของเดือน)

สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคาร 80 ปี (บริเวณคลินิกจิตเวช) ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 3515

More info view site
ให้บริการการตรวจสุขภาพประจำปี Annual Check Up และการตรวจคัดกรอง Screening Program ต่างๆ เวลาทำการ (ในเวลา) : ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 07.30 – 12.00 และ 13.00 – 15.00 น.
เป็นระบบนัดหมายล่วงหน้า สามารถติดต่อด้วยตนเองหรือโทรสอบถามได้

สถานที่ตั้ง : คลินิกปัญญาภิรมย์ (อาคารผู้ป่วย 80 ปี)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 1236
More info view site
ให้บริการป้องกันและรักษาทางทันตกรรมอย่างครบวงจร โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทันตบุคลากร สถานที่ตั้ง : อาคาร 80 ปีปัญญานันทภิกขุ ชั้น 6 ห้องเบอร์ 34

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 1610
More info view site
ให้บริการด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ต้องรับการรักษาโดยการ เวลาทำการ (ในเวลา) : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่ตั้ง : ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4772,4773
More info view site
ให้บริการดูแลคุณภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกันและรักษาโรคสตรี เวลาทำการ (ในเวลา) : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่ตั้ง : ชั้น 8 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4850,4851,4852
More info view site
ตรวจ รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหว ทั้งผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก เวลาทำการ (ในเวลา) : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.

สถานที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4446
More info view site
ให้บริการตรวจ รักษา ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 15 ปี โดยกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญ เวลาทำการ (ในเวลา): วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่ตั้ง : ชั้น 8 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4800,4801,4802
More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัย การรักษา ป้องกันความพิการและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยออร์โอปิดิกส์ (โรค หรือ การบาดเจ็บ ของกระดูก เวลาทำการ (ในเวลา) : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4451

More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคทางหู คอ จมูก ระดับทุติยภูมิ เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4318
More info view site
ให้การดูแลรักษา ส่งเสริม ป้องกันแก่ผู้ป่วยโรคทางตา มีระดับความสามารถ ในการตรวจรักษา โรคทางตา เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4357
More info view site
แผนกศัลยกรรม ให้บริการด้านการศัลยกรรมเพื่อรักษาโดยเฉพาะ ศัลยกรรมทั่วไป และศัลยกรรมต่างๆ เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4355
More info view site
แผนกอายุรกรรม รับตรวจโรคต่างๆทางอายุรกรรม รวมทั้งการรักษาทั้งภาวะโรคเลือด โรคติดเชื้อ โรคไต โรคหัวใจ เวลาทำการ :

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. (ในเวลา)

จันทร์ - เสาร์ 16.00-20.00 น. (นอกเวลา)

สถานที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4209
More info view site
แผนกตรวจโรคทั่วไป รับตรวจโรคต่างๆทางอายุรกรรม รวมทั้งการรักษาทั้งภาวะโรคเลือด โรคติดเชื้อ โรคไต โรคหัวใจ เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4265-6
More info view site
 
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เกี่ยวกับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ (โรงพยาบาลชลประทาน)
 
         ปัจจุบัน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับสูง ขนาด 300 เตียง สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   โรงพยาบาลชลประทาน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งชื่อดังกล่าวได้แจ้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2550 และกราบเรียนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ และขออนุญาตใช้นามของท่านเป็นชื่อโรงพยาบาลไว้แล้ว เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2550 และโรงพยาบาลชลประทานได้มาสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดตั้งกองทุนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เพื่อสืบทอดความตั้งใจของท่าน เพื่อนำกองทุนดังกล่าวมาพัฒนาโรงพยาบาลชลประทาน ให้เป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดโรงพยาบาลหนึ่ง
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
         ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งปัญญา ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (A University Hospital of Wisdom Aspiring for Excellence)
บริการทางการแพทย์
 
 1. แผนกตรวจโรคทั่วไป
  แผนกตรวจโรคทั่วไป รับตรวจโรคต่างๆทางอายุรกรรม รวมทั้งการรักษาทั้งภาวะโรคเลือด โรคติดเชื้อ โรคไต โรคหัวใจ
 2. แผนกอายุรกรรม
  แผนกอายุรกรรม รับตรวจโรคต่างๆทางอายุรกรรม รวมทั้งการรักษาทั้งภาวะโรคเลือด โรคติดเชื้อ โรคไต โรคหัวใจ
 3. แผนกศัลยกรรม
  แผนกศัลยกรรม ให้บริการด้านการศัลยกรรมเพื่อรักษาโดยเฉพาะ ศัลยกรรมทั่วไป และศัลยกรรมต่าง
 4. แผนกจักษุ
  ให้การดูแลรักษา ส่งเสริม ป้องกันแก่ผู้ป่วยโรคทางตา มีระดับความสามารถ ในการตรวจรักษา โรคทางตา เช่น แผนกโสต ศอ นาสิก ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคทางหู คอ จมูก ระดับทุติยภูมิ
 5. แผนกศัลยกรรมกระดูก
  ให้บริการตรวจวินิจฉัย การรักษา ป้องกันความพิการและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยออร์โอปิดิกส์ (โรค หรือ การบาดเจ็บ ของกระดูก
 6. แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  ตรวจ รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหว ทั้งผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก
 7. แผนกกุมารเวชกรรม
  ให้บริการตรวจ รักษา ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 15 ปี โดยกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญ
 8. แผนกสูติ-นรีเวชวิทยา
  ให้บริการดูแลคุณภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกันและรักษาโรคสตรี
 9. แผนกทันตกรรม
  ให้บริการป้องกันและรักษาทางทันตกรรมอย่างครบวงจร โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทันตบุคลากร
 10. แผนกไตเทียม
  ให้บริการด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ต้องรับการรักษาโดยการ
 11. ศูนย์ปัญญารักษ์สุขภาพ
  ให้บริการการตรวจสุขภาพประจำปี Annual Check Up และการตรวจคัดกรอง Screening Program ต่างๆ
 12. คลินิกประสานใจ
  ให้บริการผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล และผู้ป่วย
 
ประวัติโรงพยาบาลชลประทาน
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ถือกำเนิดมาจากกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดบริการด้านการแพทย์การสาธารณสุขเอง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2457 โดยจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลชั่วคราว ดูแลรักษาผู้ป่วยในที่ทำการก่อสร้างเขื่อนพระราม 6 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนกระทั่งปี พ.ศ.2487 จึงได้จัดหน่วยแพทย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในสำนักงานเลขานุการกรม ในปี พ.ศ.2489 ได้ขยายหน่วยงานแพทย์เป็นแผนกแพทย์ และในปี พ.ศ.2493 ได้จัดตั้งกองแพทย์ โดยสร้างอาคารสถานพยาบาลขึ้นในบริเวณกรมชลประทานสามเสน กรุงเทพมหานคร และที่ทำการก่อสร้างกรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น รับผู้ป่วยได้ 20 เตียงและขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง เมื่อปี พ.ศ.2498 รับผู้ป่วยที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัวทั้งจากส่วนกลางและจากท้องถิ่น ของกรมชลประทาน รวมทั้งผู้รับบริการจากจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และส่วนรอบนอกด้านทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร ด้วยเหตุนี้เองจึงมีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น มาขอรับบริการเป็นเหตุที่ต้องขยายโรงพยาบาลและปรับปรุงให้มีขีดความสามารถในการรักษาโรคเฉพาะทางได้โดยไ่ม่ต้องส่งต่อ ดังนั้น ในปี พ.ศ.2510 จึงมีโครงการขยายโรงพยาบาลตามขั้นตอน และปรับสภาพเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 320 เตียง

 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2539 โรงพยาบาลชลประทานได้จัดแบ่งรูปงานใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี พ.ศ.2541 โดยปรับรูปแบบการดำเนินการเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 300 เตียง มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาวิชาทางการแพทย์ที่จำเป็น ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ครอบครัวและประชาชนทั่วไป รวมทั้งให้บริการงานผู้ป่วยนอกสามเสน กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร ตามพระราชกฤษฏีกา โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ให้โอนย้ายไปสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545
 
วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดตั้งกองแพทย์ขึ้นในขณะนั้นเพื่อ
 • ตรวจสุขภาพผู้สมัครเข้าทำงานเพื่อให้ได้ผู้มีสุขภาพดีพอที่จะทำงานตามที่กำหนดได้
 • ส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการและลูกจ้างของกรมชลประทานให้ดีอยู่เสมอ
 • ส่งเสริมสภาพแวดล้อม เช่น ที่ทำงาน ที่พักอาศัย สิ่งอุปโภคบริโภคให้ถูกสุขลักษณะ
 • ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา เพื่อให้รู้ถึงการรักษาสุขภาพ การป้องกันโรคและป้องกันอุบัติเหตุ
 • ให้การรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการและลูกจ้าง รวมถึงทุกคนในครอบครัว เมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้น
การดำเนินงานของกองแพทย์สมัยเริ่มจัดตั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เน้นถึงการป้องกันและรักษา สุขภาพโดยการให้บริการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานชลประทานเป็นหลัก ในอดีต งานของกรมชลประทานส่วนใหญ่เป็นงานที่ดำเนินอยู่ตามท้องถิ่น ห่างไกลและทุรกันดารซึ่งมักจะมีโรคภัยไข้เจ็บชุกชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ที่กรมชลประทานต้องใช้งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นจำนวนมาก การที่จะปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามเป้าหมาย จะต้องประกอบด้วย กำลังเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพและมีจำนวนเพียงพอ ความช่วยเหลือในด้านการแพทย์จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยป้องกันการสูญเสียกำลังงาน และช่วยคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความสามารถไว้เป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี การปฏิบัติงานของกองแพทย์ในระยะเริ่มต้นจึงเน้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของข้าราชการและลูกจ้าง ตลอดจนครอบครัวอย่างใกล้ชิดประกอบกับในสมัยก่อน การพัฒนาด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขยังไม่แพร่หลายครอบคลุมพื้นที่ท้องถิ่นทุรกันดาร กรมชลประทานจึงจำเป็นต้องจัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นในหน่วยงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เพื่อดูแลสุขภาพ ให้การรักษาพยาบาล การป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้-ปฏิบัติงานทุกคนให้มีสุขภาพพลานามัยดีพร้อมที่จะทำงานต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนด


โรงพยาบาลของกรมชลประทานที่ได้จัดตั้งขึ้นตามหน่วยงานก่อสร้างต่าง ๆ ในอดีตและที่ส่วนกลางประกอบด้วย
 1. โรงพยาบาลเขื่อนเจ้าพระยา ที่เขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จัดตั้งเมื่อพ.ศ. 2495 และให้บริการจนถึง พ.ศ. 2510
 2. โรงพยาบาลเขื่อนภูมิพล ที่เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2500 และให้บริการจนถึง พ.ศ. 2507
 3. โรงพยาบาลเขื่อนแก่งกระจาน ที่เขื่อนแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2504 และให้บริการจนถึง พ.ศ. 2509
 4. โรงพยาบาลเขื่อนลำพระเพลิง ที่เขื่อนลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2506 และให้บริการจนถึง พ.ศ. 2513
 5.  โรงพยาบาลเขื่อนลำปาว ที่เขื่อนลำปาว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดตั้งเมื่อพ.ศ. 2506 และให้บริการจนถึง พ.ศ. 2517
 6. โรงพยาบาลเขื่อนสิริกิติ์ ที่เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดตั้งเมื่อพ.ศ. 2514 และให้บริการจนถึง พ.ศ. 2520
 7. โรงพยาบาลเขื่อนวชิราลงกรณ์ ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2509 และให้บริการจนถึง พ.ศ. 2528
 8. โรงพยาบาลชลประทาน ในกรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นโรงพยาบาลในเครือของกรมชลประทาน ในระยะต้นเป็นโรงพยาบาลขนาด 20 เตียง และพัฒนาเป็นโรงพยาบาลขนาด 305 เตียง ในปัจจุบัน
 9. สถานพยาบาลกองแพทย์ในกรมชลประทาน ถนนสามแสน กรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งของกองแพทย์ ทำหน้าที่ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยนอก นอกจากนี้ยังทำหน้าที่จัดหายา เวชภัณฑ์และเครื่องมือ-แพทย์ ให้แก่สถานพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมชลประทาน
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณส่วนกลาง) ประกาศรับสมัครงาน 29 ก.ค. 2563 ถึง 11 ส.ค. 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณ) ประกาศรับสมัครงาน 29 ก.ค. 2563 ถึง 11 ส.ค. 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศรับสมัครงาน 14 เม.ย. 2563 ถึง 22 เม.ย. 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 1/2563 ประกาศรับสมัครงาน 27 ม.ค. 2563 ถึง 3 ก.พ. 2563
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com