× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนต่อขยายขนาด 400 เตียง ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

article image1 - HealthServ
“ภัทรมหาราชานุสรณ์” สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล  เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนให้” มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ "สร้าง" ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ สืบสานพระราชปณิธาน ๙ ตามรอยบาท  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
article image2 - HealthServ

มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์


 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงพระดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน ด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์กว้างไกลที่จะนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสุขอนามัยแก่ประชาชน ทรงมีพระดำริให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขยายบริการรักษาพยาบาลจากเฉพาะโรคมะเร็งให้ครอบคลุมการรักษาทุกโรคในปี พ.ศ. 2558 และพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สถาบันการศึกษาวิจัยและสถาบันการแพทย์ชั้นนำของภูมิภาค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสร้างสถาบันการแพทย์แห่งใหม่ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง และอาคารการเรียนการสอนของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปี พ.ศ. 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ โดยมุ่งหวังให้สถาบันการแพทย์แห่งนี้เป็นสถานพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่และวิทยาลัยแพทย์เพื่อพัฒนาค้นคว้าวิจัยสร้างองค์ความรู้ สร้างแพทย์และบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมทั้งช่วยเหลือประชาชนไทยให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามให้ศูนย์การแพทย์แห่งนี้ว่า “ภัทรมหาราชานุสรณ์” อันมีความหมายว่า ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง โดยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระกรุณาธิคุณเสด็จพระดำเนินไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โครงการดังกล่าวจัดสร้างอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ มีกำหนดการสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2565 นี้
 

พร้อมทั้งจัดตั้ง มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเป็นการเทิดทูนและถวายราชสดุดีในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเพื่อเป็นศูนย์กลางให้ผู้มีจิตศรัทธาจากทุกภาคส่วนได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ๙ ตามรอยบาท “สมเด็จพระภัทรมหาราช” ในการสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสทั่วประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้าวิจัย พัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และเทคโนโลยีของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศสมดังพระปณิธาน ใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ และประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


เกณฑ์การจารึกชื่อบนป้าย

บริเวณ ชั้น 1 
โถงต้อนรับอาคาร
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - ห้องตรวจแพทย์ จำนวนเงินบริจาค 1 ล้านบาท
ศูนย์เวชกรรมฟื้นฟู - ห้องตรวจแพทย์ จำนวนเงินบริจาค 1 ล้านบาท
ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษา - ห้องอัลตราชาวด์ (เต็ม) จำนวนเงินบริจาค 1 ล้านบาท
ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษา - ห้องเอกซเรย์ (เต็ม) จำนวนเงินบริจาค 10 ล้านบาท
ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษา - ห้องตรวจความหนาเน่นกระดูก (เต็ม) จำนวนเงินบริจาค 1 ล้านบาท
ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษา - ห้องแมมโมแกรม จำนวนเงินบริจาค 10 ล้านบาท
ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษา - ห้องเอกชเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวนเงินบริจาค 20 ล้านบาท
ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษา - ห้องปฏิบัติการเอ็มอาร์ไอ จำนวนเงินบริจาค 25 ล้านบาท
ห้องปฏิบัติการไฮเปอร์แบริค (เต็ม) จำนวนเงินบริจาค 1 ล้านบาท
คลินิกเท้าเบาหวาน - ห้องตรวจแพทย์ จำนวนเงินบริจาค 1 ล้านบาท


บริเวณ ชั้น 2
ศูนย์ศัลยกรรม - ห้องตรวจแพทย์ จำนวนเงินบริจาค 1 ล้านบาท
ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง - ห้องตรวจแพทย์ จำนวนเงินบริจาค 1 ล้านบาท
ศูนย์สูตินรีเวชกรรม - ห้องตรวจแพทย์ จำนวนเงินบริจาค 1 ล้านบาท
ศูนย์กุมารเวชกรรม - ห้องตรวจแพทย์ จำนวนเงินบริจาค 1 ล้านบาท
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด - ห้องตรวจแพทย์ จำนวนเงินบริจาค 1 ล้านบาท
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด - ห้อง ABI / ECG-Holter (เต็ม) จำนวนเงินบริจาค 3 ล้านบาท
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด - ห้องตรวจหัวใจ EST (เต็ม) จำนวนเงินบริจาค 5 ล้านบาท
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด - ห้องตรวจหัวใจ Echo (เต็ม) จำนวนเงินบริจาค 5 ล้านบาท
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด - ห้องฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ (เต็ม) จำนวนเงินบริจาค 5 ล้านบาท


บริเวณ ชั้น 4
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด - หอผู้ป่วยวิกฤต 17 เตียง (CCU) จำนวนเงินบริจาค 15 ล้านบาท
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด - ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ จำนวนเงินบริจาค 20 ล้านบาท
ศูนย์โรคไต - ห้องล้างไต (เต็ม) จำนวนเงินบริจาค 5 ล้านบาท
ศูนย์ส่องกล้อง - ห้องทำหัตถการ (เต็ม) จำนวนเงินบริจาค 5 ล้านบาท


บริเวณ ชั้น 5  จำนวนเงินบริจาค 10 ล้านบาท
หอผู้ป่วยวิกฤตขนาด 10 เตียง (ICU) (เต็ม)
ห้องผ่าตัด (เต็ม)
article image4 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

906 ถนน กำแพงเพชร 6 แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
บริการของโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง