ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
402/1 ม.5 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
บริการ
ผู้ป่วยนอก
ตรวจสุขภาพ
แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนจีน
กายภาพบำบัด
ศูนย์ผู้สูงอายุ

ตารางออกตรวจแพทย์
สูติ-นรีเวชกรรม
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
อายุรกรรมโรคไต
ศัยกรรมตกแต่ง
อายุรกรรมหัวใจ
กุมารเวชกรรม
หู คอ จมูก
แพทย์เวชปฏิบัติตรวจโรจทั่วไป
และตรวจสุขภาพประจำปี
การแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนจีน
กายภาพบำบัด
 
       ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ (Mahidol Bumrungrak Nakhonsawan Medical Center ) เป็นส่วนงาน ๑ ใน ๔ ส่วนงานหลัก ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐๒/๑ หมู่ ๕ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ให้เป็นวิทยาเขตที่สำคัญของภูมิภาค มุ่งพัฒนาความรู้ทางการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบสาธารณสุข เพิ่มศักยภาพทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยการต่อยอดและผสมผสานการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนจีน และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตลอดจนตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนท้องถิ่น ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง-ภาคกลางตอนบน ๗ จังหวัดคือ ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ชัยนาท และนครสวรรค์ ให้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างระบบจิตอาสาชุมชน ให้ตระหนักในสุขภาพของตนเองและการช่วยเหลือคนในชุมชนซึ่งถือเป็นการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขแบบองค์รวม

           จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.๒๕๕๘ ของมูลนิธิสถาบันวิจัยผู้สูงอายุไทย พบว่าสังคมไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๔ คือมีสัดส่วนประชากรอายุ ๖๐ ปี ถึงร้อยละ ๒๐ ดังนั้นศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ จึงมีเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ โดยมีแผนงานพัฒนาศักยภาพของศูนย์การแพทย์เพื่อรองรับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เช่น โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคทางตา หู คอ จมูกและช่องปาก โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด รองรับปัญหาของผู้สูงอายุระยะ หลังวิกฤติ ซึ่งต้องการการดูแลและฟื้นฟูสภาพในโรงพยาบาล เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันที่บ้าน รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิต
 
           ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้เริ่มเปิดบริการตรวจผู้ป่วยนอก แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด เป็นการชั่วคราวที่อาคารสร้างเสริมสุขภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗ และในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้เริ่มก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ ประกอบด้วยกลุ่มอาคารผู้ป่วยนอก กลุ่มอาคารบริการ และอาคารผู้ป่วยใน ๖๐ เตียง โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน ๓๘๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ และได้เริ่มมีการให้บริการตรวจรักษาคนไข้ที่อาคารศูนย์การแพทย์แห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ห้องตรวจผู้ป่วยแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทย แผนกเอกซเรย์ แผนกกายภาพบำบัด และแผนกห้องปฏิบัติการ โดยมีแผนงานในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และพัฒนาเป็นโรงพยาบาลขนาด 300 เตียงระดับตติยภูมิ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๑
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com