ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
62 หมูที่ 7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นฐานการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มศว

หน่วยงานการพยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล
สำนักฝ่ายการพยาบาล  
คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป GP CLINIC  
ด้านศัลยกรรม(ห้องผ่าตัด)  
งานการพยาบาลห้องผ่าตัด (OR)  
แผนกเครื่องมือปลอดเชื้อ   
ด้านศัลยกรรม  
งานการพยาบาลพิเศษ (13/1)   
งานการพยาบาลพิเศษ (12/1)  
งานการพยาบาลพิเศษศัลยกรรมอุบัติเหตุ (14/1)  
งานการพยาบาลศัลยกรรมทั่วไป (12/2)     
งานการพยาบาลศัลยกรรมหญิง (13/2)   
งานการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ (14/2)  
งานการพยาบาลวิกฤตศัลยกรรม (SICU)  
งานการพยาบาลศัลยกรรมกึ่งวิกฤต (Semi SCIU)  
ด้านอายุรกรรม  
งานการพยาบาลพิเศษ (10/1)  
งานการพยาบาลพิเศษ (11/1)  
งานการพยาบาลอายุรกรรมชาย (10/2)  
งานการพยาบาลอายุรกรรมหญิง (11/2)  
งานการพยาบาลวิกฤตอายุกรรม(MICU)  
งานการพยาบาลกึ่งวิกฤตอายุรกรรม (Semi-Med)  
หน่วยหัวใจและหลอดเลือด  
งานห้องสวนหัวใจและหลอดเลือด Cath_lab  
งานการพยาบาลพิเศษ 15/2  
งานการพยาบาลวิกฤตระบบหัวใจและหลอดเลือด (ICCU)
 
   
ฝ่ายการพยาบาล
ด้านสูตินรีเวชกรรม-กุมารเวชกรรม
งานการพยาบาลผู้ป่วยคลอด
ศูนย์เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
งานการพยาบาลพิเศษ (8/1)
งานการพยาบาลพิเศษ (9/1)
งานการพยาบาลหลังคลอด-นารีเวชกรรม  (8/2)
งานการพยาบาลกุมารเวชกรรม (9/2)
งานการพยาบาลวิกฤตเด็กเล็ก(NICU)
งานการพยาบาลวิกฤตเด็กโต(PICU)
ด้านผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน
งานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER)
งานผู้ป่วยนอกชั้น 1
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกกุมารเวชศาสตร์
งานการพยาบาลคัดกรอง
 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกศัลยกรรม
งานผู้ป่วยนอกชั้น 2 
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกอายุรกรรม
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกนารีเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกสูติศาสตร์
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกจักษุ
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกจิตเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกโสต ศอ นาสิก ราลิงซ์
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกอายุกรรมโรคหัวใจ
 
ฝ่ายการพยาบาล
ด้านคลินิกพิเศษ
งานล้างไตทางช่องท้อง
งานคลินิกฟ้าใส
งานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ 
งานเวชภัณฑ์กลาง
งานซักฟอก
งานส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์รับผู้ป่วยใน
งานไตเทียม(ฟอกเลือด)
 
 
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ ครบ 35 พรรษา และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2542 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์คือเป็นสถาบันในการจัดการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์และนิสิตคณะอื่นๆ ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งวิจัยที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการวิจัยในทางคลินิค ซึ่งมีพื้นที่การดำเนินงานครอบคลุมทั้งสิ้น 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ ฯ เป็นโรงพยาบาลขนาด 360 เตียง พื้นที่ทั้งสิ้น 58,595 ตารางเมตร โดยได้เปิดบริการรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ปัจจุบันเปิดบริการทั้งสิ้น 11 สาขา คือ สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, สาขากุมารเวชศาสตร์, สาขาอายุรศาสตร์, สาขาศัลยศาสตร์, สาขาศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์, สาขาทันตกรรม, สาขารังสีวิทยา, สาขาโสต ศอ นาสิก, สาขาจักษุ, สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และสาขาจิตเวชศาสตร์ ในตอนแรก ทางโรงพยาบาลได้เปิดรับรักษาผู้ป่วยในจำนวน 30 เตียง จนได้ขยายศักยภาพการดำเนินงานเพิ่มขึ้นตามลำดับ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันสามารถรับรักษาผู้ป่วยในได้ทั้งสิ้น 500 เตียง
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com