× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Check Up Center: MCU)

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Check Up Center: MCU)

article image1 - HealthServ
ให้บริการการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ โรงพยาบาลเอกชัย 

การบริการ
โรงพยาบาลเอกชัย มีศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Check Up Center: MCU) ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลพร้อมด้วยทีมงานด้านอาชีวอนามัยที่มีประสบการณ์ ที่ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ทั้งในโรงงาน สำนักงานหรือสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด โดยมีลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน และยังสามารถให้บริการได้ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการด้านอื่นอีก เช่น การเดินสำรวจโรงงาน (Walkthrough survey) การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการให้ความรู้ด้านการฟื้นคืนชีพ เป็นต้น


 
article image2 - HealthServ
บริการตรวจสุขภาพภายในโรงพยาบาล
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (HEALTH PROMOTION CENTER) เป็นบริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรด้วยระบบ ONE STOP SERVICE สถานที่โอ่โถง สะอาด เป็นส่วนตัว บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง
 
บริการตรวจสุขภาพภายนอกโรงพยาบาล
 
ขั้นตอนที่ 1
การลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค๊ด เพื่อความแม่นยำ และถูกต้อง โดยให้พนักงานแสดงบัตรพนักงานต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่เข้ารับการตรวจ
 
ขั้นตอนที่ 2
พนักงานจะได้รับเอกสารการตรวจ พร้อมอุปกรณ์ และพนักงานลงชื่อเข้ารับการตรวจ
 
ขั้นตอนที่ 3
ชั่งน้ำหนัก – วัดส่วนสูง เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
 
ขั้นตอนที่ 4
วัดความดันโลหิต วัดความดันโดยผู้ช่วยพยาบาล
ทำการซักประวัติสุขภาพเบื้องต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค
 
ขั้นตอนที่ 5
เจาะเลือด ผู้เข้ารับการตรวจนำ TUBE เจาะเลือด ให้กับพยาบาลเจ้าหน้าที่จะทวนสอบชื่อให้ตรงกับสติ๊กเกอร์ติด TUBE เพื่อความถูกต้อง
 
ขั้นตอนที่ 6
การเก็บปัสสาวะ เพื่อตรวจการทำงานของไต หรือสารเคมีต่างๆ
 
ขั้นตอนที่ 7
การเก็บอุจจาระ เพื่อตรวจหากรดนิวคลิอิก ของเชื้อแบคทีเรีย มัยโคแบคทีเรีย และรา และตรวจหาสารพิษของแบคทีเรีย
 
ขั้นตอนที่ 8
การเข้ารับการตรวจโดยแพทย์ (PHYSICAL EXAMINATION) แพทย์จะตรวจดูสภาพร่างกาย อาการแสดงต่างๆของโรคที่ปรากฏกับพนักงาน และสอบถามอาการเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค รวมถึงการปรึกษาปัญหาสุขภาพ
 
ขั้นตอนที่ 9
เอกซเรย์ปอด เป็นรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ด้วยระบบดิจิตอล มีศักยภาพสูงกว่าฟิล์มธรรมดา ซึ่งมีความคมชัดสูงมากถึง 9 ล้านพิกเซล การันตีไม่มีฟิล์มเสียได้ถึง 99.99 % มีความสะดวก รวดเร็ว
 
ขั้นตอนที่ 10
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน เป็นการวัดความสามารถในการได้ยินของพนักงาน
 
ขั้นตอนที่ 11
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น เป็นการตรวจความชัดเจนในการมองเห็นระยะใกล้ ระยะไกล ภาวะตาบอดสี ความสมดุลของกล้ามเนื้อตา ความชัดลึก รวมถึงขอบเขตการมองเห็น เหมาะสำหรับพนักงานที่มีลักษณะงานใช้สายตาเพ่ง เช่น พนักงาน QC หรือพนักงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน งานเจียระไนเพชร พลอย เป็นต้น
 
ขั้นตอนที่ 12
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (SPIROMETRY) โดยวัดปริมาตรของอากาศที่หายใจเข้าแล้วออกจากปอด ซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงการเสื่อมของการทำงานของปอดก่อนที่จะมีอาการเกิดขึ้น
 
ขั้นตอนที่ 13
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นการตรวจหาความผิดปกติของหัวใจเบื้องต้น เหมาะสำหรับพนักงานที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป
 
ขั้นตอนที่ 14
ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อ เป็นการตรวจเพื่อวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานที่ต้องออกแรงยกหรืองานที่ต้องใช้แรงบีบ


 
 
article image3 - HealthServ
การบริการด้านอื่นๆ
 
1. การฝึกอบรมปฐมพยาบาล
การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ระยะเวลาฝึกอบรม 3 ชั่วโมง)
ประกอบด้วย :
 
การปฐมพยาบาลแผล / การห้ามเลือด
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยไฟไหม้ / น้ำร้อนลวก
การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก
การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธี
การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง)
ประกอบด้วย :
 
การปฐมพยาบาลแผล / การห้ามเลือด
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยไฟไหม้ / น้ำร้อนลวก
การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก
การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธี
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
มีอุปกรณ์ (หุ่น) สาธิตให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรืออุปกรณ์อื่นๆที่มีความจำเป็น
     
 
2. การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน 
การตรวจสุขภาพก่อนเข้างานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริษัททุกแห่ง ทั้งนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานที่รับเข้ามามีความพร้อมในด้านร่างกาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ และเป็นการป้องกันโรคที่สามารถกระจายสู่ผู้อื่นได้ นอกจากนี้ยังเป็นการลดการสูญเสียทั้งในเรื่องของเวลาการทำงาน ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายในแต่ละปีโดยไม่จำเป็นอีกด้วย
 
3. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโดยพยาบาลวิชาชีพ 
เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ โดยให้บริการถึงบริษัทของท่าน มีบริการแพทย์ ดูแลขณะฉีดวัคซีน มีบริการรถพยาบาล Standby ถ้าหากทางบริษัทต้องการ
 
4. คู่สัญญารักษาพยาบาลเป็นการทำสัญญาการเข้ารับการรักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาลกับบริษัท
โดยพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลจะได้รับสิทธิ พิเศษ เช่น ส่วนลดค่าห้อง ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งสามารถชำระเป็นเงินสด หรือเรียกเก็บวางบิลกับบริษัท ในการส่งตัวเข้ารับการรักษาบริษัทจะต้องใช้แบบฟอร์มใบส่งตัวของโรงพยาบาล หรือที่ทางบริษัทกำหนดเท่านั้น
 
5. การตรวจสุขภาพเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ในการทำงานประกอบธุรกิจ หรือเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ไปทำงานต่างประเทศหรือการประกอบการทำวีซ่าประเทศต่างๆ
ทางโรงพยาบาลมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการตรวจคนงานไปทำงานต่างประเทศ
 
6. ประเมินสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงานหลังหยุดพักงาน
ให้บริการตรวจความพร้อมในการเข้าทำงานอีกครั้งของพนักงานที่หยุดงานเนื่อง จากเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน หรือหยุดงานเนื่องจากป่วยเป็นโรคที่เกิดจากการทำงาน
 
7. รักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บจากการทำงานให้บริการตรวจรักษาผู้ที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานโดยใช้สิทธิ์กองทุนทดแทน
บริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงินค่ารักษาตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดเปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ – เสาร์ เวลา 07.00-17.00 น.
 
เบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (บริหารงานลูกค้าบริษัท)
โทร. 1715 หรือ 034-417-999 ต่อ 215, 428
คุณเจ 086-3487696
คุณนาง 090-9930781
หรือ email : mkc@ekachaihospital.com
 
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลเอกชัย

โรงพยาบาลเอกชัย

99/9 หมู่4, ถนนเอกชัย
ตำบลโคกขาม, อำเภอเมือง,
จังหวัดสมุทรสาคร, 74000

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง