ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ
3 - 5 ถ.เจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ
 • คลินิกฝากครรภ์
 • คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี
 • คลินิกส่งเสริมสุขภาพสตรี
 • คลินิกส่งเสริมสุขภาพวัยทอง
 • คลินิกวางแผนครอบครัว
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง
 • คลินิกจิตสังคมบำบัด
 • คลินิกครอบครัวอบอุ่น
 • คลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูง
 
การรักษาพยาบาล
 • คลินิกตรวจโรคทั่วไป
 • คลินิกทันตกรรม
 • คลินิกวัณโรค และโรคปอด
 • คลินิกฟื้นฟูกายภาพบำบัด

สถานที่ตั้ง 
เลขที่ 3-5 ถ. เจริญกรุง วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 022227874
โทรสาร   : 022227874 ต่อ 31
เบอร์ติดต่อภายใน
 • ห้องบัตร 21
 • ประชาสัมพันธ์ 22
 • ห้องผู้อำนวยการ 26
 • ห้องทันตกรรม 28
 • ห้องสังคม 29
 • ห้องอนามัยชุมชน,อนามัยโรงเรียน 30
 • ห้องหัวหน้าพยาบาล 32
 • ห้องธุรการ 33
 
                                                                              
 
สถานที่ใกล้เคียง :
กรมการรักษาดินแดง, ส.สะพานมอญ, สวนสราญรมย์, สนามหลวง, วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 
รถโดยสารประจำทาง : 1, 2, 6, 12, 25, 43, 47, 48, 60, ปอ.6, ปอ.507, ปอ.508
 
 ประวัติความเป็นมา
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2489 สมัยเริ่มก่อตั้งมีชื่อว่า
“สถานสงเคราะห์แม่และเด็ก” เป็นตึกแถวไม้ 3 คูหา เปิดบริการเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2489 และได้รื้อตึกหลังเก่าสร้างอาคารใหม่ในที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งให้บริการอยู่เฉพาะงานอนามัยแม่และเด็ก คือตรวจครรภ์มารดา
 
ส่งเสริมสุขภาพมารดาและเด็ก ให้ภูมิคุ้มกันโรคในเด็กแรกคลอดและก่อนวัยเรียน ส่งเสริมงานโภชนาการ ต่อมาได้ขยายขอบเขตการให้บริการต่าง ๆ กว้างขวางขึ้น โดยให้บริการในด้านตรวจรักษาโรค บำบัดรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเฉพาะงานอนามัยแม่และเด็กเท่านั้น ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบ งานวางแผนครอบครัว งานทันตสาธารณสุข งานพยาบาลสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานสังคมสงเคราะห์ งานหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ งานสาธารณสุขมูลฐาน ฯลฯ 
 
 
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ 
3 – 5 ถนนเจริญกรุง อยู่หัวมุมถนนระหว่างถนนเจริญกรุงและถนนอัษฎางค์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
มีพื้นที่ตั้งของศูนย์ฯ ประมาณ 98 ตารางวา
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com