ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว

ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว
ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 - ลาดพร้าว
ที่ตั้ง 179/1 ซอย ลาดพร้าว 41( ภาวนา ) แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว
บริการ
 • คลินิกรักษาโรคทั่วไป
 • คลินิกทันตกรรม
 • คลินิกฝังเข็ม
 • คลินิกกายภาพบำบัด
 • คลินิกวัณโรค
 • คลินิกอายุรกรรม
 • คลินิกเด็ก
 • คลินิกสูตินารีเวชกรรม
 • คลินิกตา
 • คลินิกฝากครรภ์
 • คลินิกสุขภาพเด็กดี
 • บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 • คลินิกวางแผนครอบครัวและหลังคลอด
 • คลินิกวัยทอง
 • อนามัยชุมชน
 
 ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
พื้นที่ 18,9050 ตร.กิโลเมตร
จำนวน 55,645 หลังคาเรือน
ประชากรเขตวังทองหลาง
หญิง 61,844 คน
ชาย 52,613 คน
รวม 114,457 คน
 
จำนวนประชากรแฝง 373 คน

ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
พื้นที่ 18,9050 ตร.กิโลเมตร
จำนวน 55,645 หลังคาเรือน
ประชากรเขตวังทองหลาง
หญิง 61,844 คน
ชาย 52,613 คน
รวม 114,457 คน
 
จำนวนประชากรแฝง 373 คน
 
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดร้าว สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
 
ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ทั้งภายในและภายนอกศูนย์บริการสาธารณสุข ครอบคลุม 4 มิติคือการรักษาพยาบาล การควบคุม ป้องกันโรค การสร้างเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการสนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งชีวิตศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานตามมาตรฐาน ISO 9002 และมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข ( pHCA ) ภายใต้การบริหารงานสหวิชาชีพทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และนักกายภาพบำบัด นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ เช่น
 
 1. สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน
  รับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปี 6 เดือน ถึง 6 ปี
  ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่
  รับดูแลเด็กที่มารดาให้นมบุตรได้ ตั้งแต่อายุ 3 เดือน ถึง 9 เดือน
 2. บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ
  - คลินิกฝากครรภ์
 3. บริการตรวจหญิงมีครรภ์ทารกในครรภ์
  - คลินิกสุขภาพเด็กดี
 4. บริการตรวจสุขภาพ พัฒนาการเด็กและฉีดวัคซีน ตามตารางการฉีดวัคซีนเด็กแห่งชาติ
  - คลินิกสุขภาพสตรี  ให้คำปรึกษาโรคต่างๆ ทางนรีเวชกรรม เช่น การคุมกำเนิด ตรวจมะเร็งเต้านมและ มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น
  - คลินิกวัยทอง ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆในบุรุษและสตรีตั้งแต่อายุ 35 ปีขึ้นไป
  - การเยี่ยมติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ให้บริการดูแลสุขภาพอนามัยแก่ ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพที่บ้าน
  - คลินิกสมานฉันท์ และคลินิกอดบุหรี่ ให้บริการคำปรึกษาปัญหาครอบครัวความรุนแรง และการเลิกบุหรี่
  - คลินิกฉีดวัคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์เลี้ยง
 5. บริการด้านการรักษาพยาบาล
  - คลินิกโรคทั่วไป ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
  - คลินิกเด็ก  ให้บริการตรวจรักษาโรคเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 14 ปี
  - คลินิกวัณโรคและโรคปอด ให้บริการตรวจรักษาวัณโรคโรคปอดเรื้อรังโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  - คลินิกตา ให้บริการตรวจ รักษาโรคตาโดยจักษุแพทย์
  - คลินิก หู คอ จมูก ให้บริการตรวจรักษาโรค หู คอ จมูก และภูมิแพ้ โดย โสต ศอ นาสิกแพทย์
  - ศูนย์ตรวจการได้ยิน ให้บริการในการตรวจการได้ยินและใส่เครื่องช่วยฟังโดย โสต ศอ นาสิกแพทย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านการสื่อสาร
  - คลินิกฝังเข็ม   ฝัเข็ม เพื่อยับยั้งความเจ็บปวดและผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  - คลินิกทันตกรรม บริการตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟันขูดหินปูน ทันตกรรมเฉพาะทางโรคเหงือก ผ่าฟันคุด โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  - คลินิกสูตินรีเวชกรรม  ให้บริการตรวจ ultra sound ภาวะครรภ์เสี่ยงสูง และโรคทางนรีเวชต่างๆ โดยสูตินรีแพทย์
 
การเดินทางด้วยรถประจำทาง
 • รถประจำทางปกติ           8 - 27 - 44 - 73ก - 92 - 96 - 122 - 126 - 137 - 145 - 178 - 191
 • รถประจำทางปรับอากาศ  8 - 44 - 73ก - 92 - 126 - 137 - 145 - 172 - 502 - 514 - 529 - 545
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com