ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ENG

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Line https://line.me/R/ti/p/%40cso8871a | Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริการ/ข่าว/ประกาศ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานบริการของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รวบรวมงานบริการต่าง ๆ ไว้ในศูนย์บริการฯ เพียงแห่งเดียว เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ แก่ผู้มาใช้บริการ ตลอดจนความคล่องตัว ในการบริหาร นอกจากนี้ทางศูนย์บริการฯ จะเน้นการบริการด้าน  การตรวจสุขภาพประจำปี และ การตรวจพิเศษ (Special test)  ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้เปิดให้บริการทั้งสิ้น 4 คลินิก ได้แก่ 
 1. คลินิกเทคนิคการแพทย์ (Medical  Technology  Clinic)
 2. คลินิกรังสีเทคนิค (Radiological Technology  Clinic)
 3. คลินิกกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy  Clinic)
 4. คลินิกกายภาพบำบัด-ธาราบำบัด  (Physical - Hydro Therapy  Clinic)
พันธกิจ
ให้บริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ , รังสีวินิจฉัย, กายภาพบำบัด, กิจกรรมบำบัด และเป็นศูนย์การฝึกอบรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพและการบริการ โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(We provide the best quality and service of Laboratory, Imaging Diagnostics, Occupational Therapy, Physical Therapy and Training Center with customer-centric and continuous development )

งานบริการของเรา
 • คลินิกเทคนิคการแพทย์
 • คลินิกกิจกรรมบำบัด
 • คลินิกกายภาพบำบัด
 • คลินิกธาราบำบัด
 • คลินิกรังสีเทคนิค
 • คลินิก MRI
 • หน่วยบริการ
 • HIV Viral Load
 • แพคเกจตรวจสุขภาพ
 • Mobile Check-Up
เวลาทำการศูนย์เทคนิคการแพทย์
 1. คลินิกเทคนิคการแพทย์
  เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์เวลา 07.30 - 20.00 น.
  วันเสาร์ - อาทิตย์เวลา 07.30 - 15.30 น.
  โทร 0-5393-6027
 2. คลินิกรังสีเทคนิค
  เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์เวลา 07.30 - 16.30 น.
  วันเสาร์ - อาทิตย์เวลา 07.30 - 15.30 น.
  โทร 0-5394-9296
 3. คลินิกกายภาพบำบัด
  เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์เวลา 08.00 - 20.00 น.
  วันเสาร์ - อาทิตย์เวลา 09.00 - 16.00 น.
  โทร 0-5394-9268 เพื่อความสะดวกกรุณาโทรนัดล่วงหน้า
 4. คลินิกธาราบำบัด
  เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์เวลา 09.00 - 20.00 น.
  วันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
  โทร 0-5393-5095
 5. ศูนย์นวดไทย ม.ช.
  เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์เวลา 09.00 - 20.00 น.
  วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
  โทร 0-5393-5095 เพื่อความสะดวกกรุณาโทรนัดล่วงหน้า
 6. คลินิกกิจกรรมบำบัด
  เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 19.00 น.
  วันเสาร์ เวลา 08.00-15.00 น.
  เพื่อความสะดวกกรุณาโทรนัดล่วงหน้า โทร 0-5393-5094
 
เวลาทำการศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ มีโชค
 1. เจาะเลือด ตรวจสุขภาพ
  เปิดทำการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.30 - 12.00 น.
 2. กายภาพบำบัดตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  เปิดทำการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 - 20.00 น.
  เพื่อความสะดวกกรุณาโทรนัดล่วงหน้า
 3. ศูนย์นวดไทย
  เปิดทำการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 20.00 น.
  เพื่อความสะดวกกรุณาโทรนัดล่วงหน้า
 4. เอกซเรย์
  เปิดทำการเฉพาะ วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 07.30 - 12.00 น.
  โทร 053-230-121

 
 
 
ประวัติความเป็นมาของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15(11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2534 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2534 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้ 
 
 1. เพื่อให้ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาและเป็นสถานที่ฝึกอบรมแก่บุคคลภายนอก 
 2. เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์แก่คณาจารย์ในคณะ ในการบริการแก่ประชาชน ซึ่งทักษะและประสบการณ์นี้สามารถนำไปสอนนักศึกษาได้โดยตรง
 3. การให้บริการทางเทคนิคการแพทย์คลินิก เป็นพื้นฐานไปสู่การวิจัย,การพัฒนาเทคนิคและวิธีการ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพทางการปฏิบัติทดลอง อันจะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงระบบการเรียนการสอน ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไป 
 4.  เพื่อรวบรวมงานบริการและงานจัดการทางเทคนิคการแพทย์คลินิกของคณะในหน่วยงานต่าง ๆ รวมไว้ในศูนย์เดียวกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการตลอดจนเกิดความคล่องตัวในด้านการบริหาร 
 5. เพื่อให้บริการทางเทคนิคการแพทย์คลินิก ของสาขาวิชาที่คณะรับผิดชอบผลิตบัณฑิต ได้แก่ ทางเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดแก่ประชาชนทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ประชาชนในภาคเหนือ ตลอดจนให้บริการแก่โรงพยาบาล สถาบัน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล 
 6. การให้บริการนี้จะนำไปสู่มาตรฐานของวิชาชีพและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถาบัน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล 
 7.  รายได้ส่วนหนึ่งจากการให้บริการ จะทำให้คณะพึ่งตนเองได้มากขึ้นก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ ทำให้เกิดการปรับปรุงระบบงานในองค์การให้เหมาะสมและคล่องตัวมากขึ้น 
 
ทั้งนี้ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ตามนัยมาตรา 4 แห่ง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อ้างถึงหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/35254 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2535)
 
ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 26 ปี ( ตุลาคม 2560)
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com