× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์รักษาโรค โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

ศูนย์รักษาโรค รพ.กรุงเทพสุราษฎร์ ได้แก่ คลินิกอายุรกรรม คลินิกศัลยกรรมประสาทและสมอง คลินิกศัลยกรรมทั่วไป คลินิกกระดูกและข้อ สุขภาพสตรี คลินิกเด็ก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อุบัติเหตุและการส่งต่อผู้ป่วย คลินิกหู คอ จมูก คลินิกคุณภาพการนอนหลับ คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกรังสีวิทยา คลินิกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ - สอบถามโทร. (+66)77 956 789 สายด่วนสุขภาพ 1719

บริการต่างๆ
 
คลินิกอายุรกรรม
คลินิกอายุรกรรม เป็นคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่รับการรักษาด้านอายุรกรรม ทั่วไป โดยอายุรแพทย์ จะทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำตัว และที่ปรึกษาทางสุขภาพให้กับผู้ป่วย ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของอายุรแพทย์ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคไขมันในเลือดสูง, โรคไต, โรคปอด ฯลฯ ซึ่งอายุรแพทย์จะเป็นผู้สามารถตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มาด้วยอาการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาหลายอย่างในคนเดียวกันหรือผู้สูงอายุที่ต้องการ การดูแลเป็นพิเศษ ทั้งการรักษาโรค การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหนักอยู่ในภาวะวิกฤต หรือมีความเสี่ยง จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โรงพยาบาลมีบริการหอผู้ป่วยวิกฤตที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ทันสมัยครบครัน
 
 
คลินิกศัลยกรรมประสาทและสมอง
ให้บริการตรวจรักษาอาการและความผิดปกติทางระบบประสาท โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและหลอดเลือดสมอง และศัลยแพทย์ระบบประสาทเฉพาะทาง ให้การบำบัดรักษาร่วมกับทีมสหสาขา เช่น นักกายภาพบำบัดเฉพาะด้าน พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อรักษาความผิดปกติของระบบประสาทและสมองอย่างครบวงจร
 
 
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
ให้บริการตรวจรักษาบาดเจ็บตามระบบการทำงานหรืออวัยวะต่างๆของร่างกาย บาดแผลจากการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน อุบัติเหตุทางการจราจร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบริการรักษาโรคที่เกิดจากภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เกิดขึ้น เช่นโรคไส้ติ่งอักเสบ โรคนิ่วในถุงน้ำดี เป็นต้นโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยแพทย์ การผ่าตัดรักษาได้ทั้งแบบแผลเปิด หรือการผ่าตัดแบบผ่านกล้อง แผลเล็ก ซึ่งใช้เวลาในการพักฟื้นระยะสั้น
 
 
คลินิกกระดูกและข้อ
คลินิกการแพทย์เฉพาะทางในการรักษาโรคกระดูก ข้อ เอ็น กล้ามเนื้อ และเส้นประสาท ให้บริการรักษาแบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัด และการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด โดยมีทั้งการผ่าตัดแบบเปิดแผลกว้าง และการผ่าตัดผ่านกล้อง ซึ่งเป็นเทคนิคการผ่าตัดสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้ป่วยเสียเลือดน้อยลง บาดแผลขนาดเล็ก อาการเจ็บปวดแผลหลังการผ่าตัดน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิด ส่งผลให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว สามารถกลับไปทำงานและใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วขึ้น
 
นอกจากนี้ศัลยแพทย์กระดูกและข้อของเราทุกท่านล้วนผ่านการฝึกอบรมพิเศษ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในแต่ละสาขาวิชา และด้วยความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์การแพทย์ที่มีความทันสมัย
 
 
สุขภาพสตรี
เพราะทุกเรื่องของผู้หญิงเต็มไปด้วยรายละเอียดที่ต้องใส่ใจ โดยเฉพาะการดูแลร่างกายอย่างถูกวิธี รวมถึงรู้จักป้องกันก่อนเกิดโรคในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในวัยที่ต้องเตรียมความพร้อมก่อน ระหว่าง และหลังตั้งครรภ์คือช่วงเวลาสำคัญของผู้หญิงในการเป็นคุณแม่คนเก่งที่พร้อมดูแลเจ้าตัวน้อยให้เติบโต
 
     ศูนย์สุขภาพสตรี พร้อมให้การตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา ป้องกัน และเป็นที่ปรึกษาเคียงข้างคุณผู้หญิงในทุกช่วงเวลาของชีวิต แม้จะอยู่ในวัยทองก็รับมือได้อย่างเข้าใจ เพราะมีทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญที่ให้การดูแลรักษาทุกปัญหาของคุณผู้หญิงและเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้หญิงยุคใหม่
 
 
คลินิกเด็ก
คลินิกเด็ก ให้การดูแล แนะนำ ฉีดวัคซีน ตรวจวินิจฉัย รักษา เด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 15 ปี โดยทีมสหวิชาชีพที่ทำงานร่วมกับ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ กุมารแพทย์สาขาระบบประสาทและสมอง สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม สาขาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัด ร่วมกันให้การดูแลรักษาทั้งในกลุ่มผู้รับบริการเด็กและครอบครัวเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี สมวัย มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เรียนรู้ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ทั้งเด็กและครอบครัว รวมถึงผู้รับบริการในกลุ่มอื่นที่ต้องการการดูแลทางด้านจิตใจ และสังคม ควบคู่ไปกับการดูแลทางด้านสุขภาพทางกาย เพื่อเป็นการดูแลที่เป็นองค์รวม และทำให้ผู้รับบริการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพ
 
 
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง มีโปรแกรมที่เหมาะสมกับบุคคล ให้เลือก หรือให้คำแนะนำในเรื่องของโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม โดยการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของคุณเองหรือ สุขภาพของคนที่คุณรัก เราพร้อมให้คำแนะนำเสมอ เพราะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต
 
เทคโนโลยีการตรวจสุขภาพ
 
เราใช้เครื่องมือตรวจสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเฉพาะทางกับการตรวจในแต่ละประเภท
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (160-Slices CT. Scan) – เป็นเครื่องเอกซเรย์ที่สามารถสร้างภาพได้ถึง160 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ (360 องศา) โดยใช้เวลาไม่ถึง 0.35 วินาที สามารถวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ ปลอดภัยต่อโรคแทรกซ้อน และไม่จำเป็นต้องนอนพักที่โรงพยาบาล
เครื่องตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของระบบหลอดเลือดแดง (ABI) - เพื่อวินิจฉัยการอุดตันและการแข็งตัว ของหลอดเลือดแดง
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ – เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติการเต้นของหัวใจและการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ
เครื่องตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อ – เพื่อทดสอบความแข็งแรง และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ
เครื่องตรวจความดันลูกตาอัตโนมัติ – เพื่อคัดกรองโรคต้อหิน ด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ
เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด – เพื่อคัดกรองประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของปอด
เครื่องตรวจการได้ยิน – เพื่อคัดกรองประสิทธิภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย
 
ศูนย์อุบัติเหตุและการส่งต่อผู้ป่วย
อุบัติเหตุ และ ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ เป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นบนท้องถนน บ้านเรือน หรือตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บที่มักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่ทันตั้งตัว ดังนั้นหากไม่ได้รับการช่วยชีวิตหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องและรวดเร็วย่อมส่งผลร้ายตามมา ซึ่งหมายถึงความพิการหรืออาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียชีวิต การเกิดอุบัติเหตุจึงเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ แต่ป้องกันและลดความสูญเสียได้ โดยเฉพาะทีมแพทย์และพยาบาลฉุกเฉินที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาลจะต้องมีความรู้และความชำนาญ รวมทั้งใช้เทคโนโลยี ในการเข้าถึงผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว
 
ศูนย์อุบัติเหตุ รพ. กรุงเทพสุราษฎร์ ให้บริการดูแลรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ครบครัน ทันสมัย พร้อมด้วยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่การปฐมพยาบาล การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อมารับการรักษาต่อเนื่อง ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ จนผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
 
 
คลินิกหู คอ จมูก
คลินิกหู คอ จมูก ให้บริการดูแลรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการที่มีปัญหาทาง หู คอ และจมูก ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตรวจ วินิจฉัย รักษา ให้คุณอุ่นใจและสะดวกสบาย
 
 
คลินิกคุณภาพการนอนหลับ
เมื่อไหร่จึงควรรับการตรวจการนอนหลับหรือSleepTest
 
          ข้อบ่งชี้ที่สำคัญของการตรวจการนอนหลับหรือsleep test ได้แก่ ผู้ที่มีปัญหานอน กรนดังผิดปกติ หรือมีอาการง่วงนอนกลางวันมากผิดปกติทั้งๆที่ได้นอนอย่างเพียงพอแล้ว,ผู้ที่มีอาการหายใจลำบากและสงสัยว่าจะมีการหยุดหายใจขณะหลับ หรือ ผู้ที่มีพฤติกรรมการนอนผิดปกติอื่น ๆ เช่น นอนแขนขากระตุก นอนกัดฟัน หรือ นอนละเมอ นอนฝันร้าย สะดุ้งตื่นเป็นประจำเป็นต้นโดยผู้รับการตรวจควรพบแพทย์เพื่อสอบถามประวัติและตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนและหลังการตรวจ เพื่อพิจารณาทางเลือกในการตรวจและรักษาแบบต่างๆ   อาการนอนกรนเป็นปัญหาที่เราพบได้บ่อยแต่คนส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นเรื่องปกติไม่มีผลเสียอะไรในทางตรงกันข้ามอาการนอนกรนเป็นอาการเตือนว่าทางเดินหายใจเริ่มมีการตีบแคบลง จนเมื่อมีการตีบแคบมากขึ้นจนปิดสนิทและอาการกรนจะหายไปเนื่องจากไม่มีอากาศผ่านไปได้กลายเป็นภาวะหยุดหายใจขณะหลับออกซิเจนที่มีอยู่ในเลือดซึ่งมีการใช้ตลอดเวลาแม้ในขณะหลับจะลดต่ำลงจนถึงจุดที่ทำให้มีการกระตุ้นให้สมองตื่นตัวเพื่อกลับมาหายใจเอาออกซิเจนกลับเข้าในร่างกายให้เพียงพอการที่สมองถูกกระตุ้นให้มีการตื่นตัวซ้ำๆตลอดทั้งคืนจะทำให้คุณภาพการนอนลดลงเมื่อตื่นนอนมาจึงไม่สดชื่นกลางวันง่วงอ่อนเพลียประสิทธิภาพการทำงานลดลงหงุดหงิดฉุดเฉียวง่ายหากขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
       ปัญหาสุขภาพการนอนจึงไม่ใช่สิ่งที่ควรละเลยยังส่งผล ทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆมากมายได้เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน กรดไหลย้อน ความจำลดลง หลอดเลือดสมองตีบ และหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกั้น  เป็นต้น
 
**เริ่มดูแลสุขภาพกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้**  โดยการเลือกตรวจการนอนหลับ หรือ sleep test
 
 
 
 
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้บริการรักษา บรรเทาอาการเจ็บปวด การฟื้นฟูสุขภาพ ช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด โดยนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
 
คลินิกรังสีวิทยา
แผนกรังสีวิทยา พร้อมด้วยรังสีแพทย์ พร้อมทีมแพทย์และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งเทคโนโลยีการตรวจเอกซเรย์ระบบดิจิตอล, เทคโนโลยีการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง 160 สไลด์ (CT Scan 160 Slices), เครื่องอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ และ เอกซเรย์ ระบบดิจิตอล ทำให้การดูแล วินิจฉัย และรักษา ผู้ป่วยเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ ปลอดภัยสูงสุด
 
 
คลินิกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ สำหรับตั้งเป็นจุดบริการคลินิกคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการ ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ (อาการโรคทางระบบทางเดินหายใจ) แยกออกมาจากภายในตัวอาคารของโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ และบุคลากรทางการแพทย์เป็นหลักโดยจะเป็น One Stop Service ในการให้บริการ ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจซักประวัติ และให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมจุดชำระเงิน และรับยา ภายในคลินิก
 
 
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

179, 179/1 หมู่ที่ 1 วัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
บริการของโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง