สถาบันบำราศนราดูร

สถาบันบำราศนราดูร
38 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Website | Google map

*ข้อมูลจากสถาบันบำราศนราดูร

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ


นัดหมายแพทย์ คลิกที่นี่


บริการ
 1. รายละเอียดห้องพิเศษ
 2. ตารางการตรวจรักษา
 3. งานสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย
 4. งานตรวจสุขภาพ
 5. กลุ่มงานอายุรกรรม
 6. กลุ่มงานศัลยกรรม
 7. กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
 8. กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 9. กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
 10. กลุ่มงานจักษุกรรม
 11. กลุ่มงานกายภาพบำบัด
 12. หน่วยบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน
 13. วิสัญญีวิทยา
 14. กลุ่มงานทันตกรรม
 15. กลุ่มงานรังสีวิทยา
 16. กลุ่มงานเภสัชกรรม
 17. งานประกันสุขภาพ/ประกันสังคม
 18. งานแนะแนวทางการแพทย์และจิตสังคม
 19. กลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ
 20. กลุ่มการพยาบาล
 21. หน่วยงานคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
 22. หน้าบริการเฉพาะสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ HIV/AIDS
 23. หน้าเฉพาะสำหรับโรคติดต่อร้ายแรง อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ
 24. วัคซีนเพื่อการเดินทางต่างประเทศ
 25. บริการด้านข้อมูล
บำราศในอดีต
ใน สมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ปี พ.ศ. 2501 ถึง พ.ศ. 2502 ได้เกิดโรคระบาดขึ้น ในพระนคร โรคระบาดครั้งนั้นร้ายแรงมาก ได้คร่าชีวิต ของผู้เจ็บป่วยไปมากมาย ในระหว่างนั้น พระบำราศนราดูร (สกุล "เวชชาชีวะ") ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการควบคุมโรค จนสงบลง ในระหว่างที่มีโรคระบาดร้ายแรงครั้งนั้น ทำ ให้จอมพลสฤษดิ์ต้องออกตรวจดู การทำงาน ควบคุมโรคติดต่อ เป็นพิเศษ ทำให้จอมพลสฤษดิ์ได้เห็นว่าโรงพยาบาลโรคติดต่อ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนดินแดง ตำบลพญาไท ไม่เหมาะสมเนื่องจากโรงพยาบาล ตั้งอยู่ใกล้เขตชุมชน ควรจะย้ายจากแหล่งเดิม เนื่องจากเกรงว่าโรคระบาด อาจจะลุกลามไปยังประชาชน ที่อยู่ใกล้เคียงโรงพยาบาล อีกทั้งโรงพยาบาลก็ทรุดโทรม และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรับมือกับโรคติดต่อฉุกเฉินหากเกิดขึ้นอีกจอมพลสฤษดิ์จึงสั่งการไปยังกระทรวงสาธารณสุข ให้จัดสถานที่ตั้งโรงพยาบาล โรคติดต่อแห่งใหม่ ที่เหมาะสมกว่า นอกเขตพระนครและให้มีประสิทธิภาพที่ดี พอจะรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ทางโรคติดต่อได้
 
บำราศในปัจจุบัน
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทำให้โรงพยาบาลบำราศนราดูรถูกปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้ มาเป็น "สถาบันบำราศนราดูร" สังกัดกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ตรวจ วินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคเอดส์และโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ
 2. กำหนดและพัฒนามาตรฐานการตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคเอดส์และโรคที่เป็น ปัญหาสำคัญ 
 3. ให้ บริการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคเอดส์และโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในระดับตติยภูมิ 
 4. ถ่าย ทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่เป็นปัญหาสำคัญ โดยเฉพาะทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 5. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข ในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 6. กักกันผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
รายนามผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูรจากอดีตถึงปัจจุบัน
 1. พันตรี นายแพทย์โนรี มีสุวรรณ พ.ศ.2503-2507
 2. นายแพทย์ประกอบ บุญไทย พ.ศ.2507-2525
 3. นายแพทย์โสภณ ถิรจิตร พ.ศ.2525-2531
 4. นายแพทย์ชัชวาลย์ หุ่นทองคำ พ.ศ.2531-2536
 5. นายแพทย์ชนะ ตันจันทร์พงษ์ พ.ศ.2536-2540
 6. แพทย์หญิง.อัจฉรา เชาวะวณิช พ.ศ.2540-2550
 7. นายแพทย์ปรีชา ตันธนาธิป พ.ศ. 2550 -2554
 8. แพทย์หญิงจริยา แสงสัจจา พ.ศ.2554 - 2560
 9. นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์  พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com