สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

24/56 ถ. พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

*ข้อมูลจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

บริการ/ข่าว/ประกาศ

ข้อมูลบริการ

 
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 “ประชาชนเขตเมืองได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากลภายในปี 2580”

บริการ
  • คลินิกโรคผิวหนังและโรคเรื้อน
  • คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
 พันธกิจ (Mission)
ผลิตและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ มาตรการ หลักสูตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ที่ได้มาตรฐาน เพื่อกำหนดเป็นนโยบายการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองของประเทศ โดยครอบคลุมประชากรพื้นที่เขตเมือง ประชากรเคลื่อนย้าย แรงงานต่างด้าว และนักเดินทางท่องเที่ยว
ขับเคลื่อนให้เกิดกลไกการบัญญัติกฎหมายใหม่ๆ และกำกับ ติดตาม สนับสนุนการบังคับใช้ กฎหมายที่จำ เป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ
สร้างและพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและศูนย์เฝ้าระวังกักกันผู้สัมผัสโรคติดต่ออันตราย (Quarantine Center) ที่ได้มาตรฐานสู่สากล
แสวงหาและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เขตเมืองให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
ประสานความร่วมมือกับนานาชาติในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com