× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สถาบันพระบรมราชชนก ลงนามความร่วมมือ 17 หน่วยงาน สร้างเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ

สถาบันพระบรมราชชนก ลงนามความร่วมมือ 17 หน่วยงาน สร้างเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ - HealthServ

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือ 17 หน่วยงาน สร้างเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งของระบบบริการสุขภาพของประเทศ

article image1 - HealthServ

 
         2 กุมภาพันธ์ 2565)ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร 17 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

 
        โดยนายอนุทิน กล่าวว่า พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2562 ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายและมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 6 เมษายน 2562 ส่งผลให้สถาบันพระบรมราชชนก มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความเท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีพันธกิจหลักที่สำคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ การสอน การวิจัย การพัฒนานวัตกรรมให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
 
    “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนี้ ถือเป็นความร่วมมือระดับชาติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทำให้เกิดการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี” นายอนุทินกล่าว

 
 
         สำหรับหน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)