สถาบันโรคผิวหนัง ENG

สถาบันโรคผิวหนัง
รับประกันสังคม รับบัตรทอง
420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

*ข้อมูลจากสถาบันโรคผิวหนัง

ข้อมูลบริการ

การให้บริการทางการแพทย์
เปิดให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่สะดวกมารับการตรวจรักษาในเวลาราชการได้

เวลาทำการ
นอกเวลาราชการวันธรรมดา : วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันศุกร์ เวลา 16.30 – 20.00 น.
นอกเวลาราชการวันเสาร์
เสาร์เช้า : เวลา 08.30 – 12.00 น.
เสาร์บ่าย : เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่ตั้ง
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก สำนักงานชั่วคราว สถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 10อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี

นัดหมายและติดต่อ
ติดต่อด้วยตนเอง
– ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก สำนักงานชั่วคราว สถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 10อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
นัดตรวจทางโทรศัพท์
– นัดล่วงหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 3 วัน ทำการ แต่ไม่เกิน 14 วันตั้งแต่ 09.00 – 16.00 น.
(เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนขัตฤกษ์) โทรศัพท์ 0-2354-5222, 095-207-2800
นัดตรวจทางอินเตอร์เน็ต
– www.inderm.go.th ลงทะเบียนนัดล่วงหน้า 3 วันทำการ
เบอร์โทรศัพท์ 095-207-2811 ,095-207-2811
More info view site
คลินิกผื่นแพ้สัมผัส และอาชีวเวชศาสตร์ (Occupational&Contact Dermatitis Clinic) ให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยการทดสอบทางผิวหนังเพื่อสืบค้นถึงสาเหตุของการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ คือ ผื่นแพ้สัมผัส (allergic contactDermatitis) ผื่นระคายเคืองสัมผัส(irritant contact dermatitis) และผื่นลมพิษจากการสัมผัส (contact urticaria) การทำทดสอบทางผิวหนังจะเป็นการช่วยสืบ ค้นหาสาเหตุของการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบในผู้ป่วย ที่เกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส รวมทั้งในกลุ่มผู้ป่วยที่เกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากงานอาชีพผู้ป่วยที่มีผื่นจากการแพ้ยา ผู้ป่วยที่แพ้เครื่องสำอาง

การให้บริการทางการแพทย์
– ให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยการทำ ทดสอบทางผิวหนัง (skin test) เพื่อสืบค้นถึงสาเหตุของการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากการ สัมผัส (contact dermatitis) รวมทั้งในกลุ่มผู้ป่วยที่เกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากงานอาชีพ ผู้ป่วยที่มีผื่นจากการแพ้ยา ผู้ป่วยที่แพ้เครื่องสำอาง และให้บริการด้านการทดสอบ เพื่อตรวจสอบชนิดของสารที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้หรือระคายเคือง ซึ่งอาจ มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวหนังและเส้นผม

เวลาทำการ
วันจันทร์, วันศุกร์ 09.00-12.00 น. วันพุธ 12.30 -15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สถานที่ตั้ง
สถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

นัดหมายและติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ 095-2072852
More info view site
คลินิกรังสีชีววิทยาให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาผู้ป่วยโรคผิวหนัง โดยมีเครื่องมือที่ทันสมัยและหลากหลายสำหรับให้บริการ รวมไปถึงการสนับสนุนงานด้านวิชาการ เช่น การทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านโรคผิวหนัง การศึกษาฝึกอบรมและบริการข้อมูลข่าวสารความรู้ แก่ แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป

การให้บริการทางการแพทย์
– ให้บริการรักษาผู้ป่วยด้วยการฉายแสงอัลตราไวโอเลต และทำการทดสอบผู้ป่วยแพ้แสงแดด หรือแพ้สารเคมี ร่วมกบัแสงแดด คร้ังแรกผรู้ับบริการตอ้งผ่านการตรวจ จากแผนกผู้ป่วยนอก ช้้น 10 ก่อน จากน้ันแพทยจ์ะส่ง มาปรึกษาที่งานรังสีฯ และจะนัดให้มาพบแพทย์ในคร้ัง ถัดไป (กรณีคิวนัดพบแพทย์เต็ม) เพื่อประเมินและส่ง ทำหตัถการด้านรังสีต่อไป

– เมื่อมีใบนัดของงานรังสีฯ แล้วในวันนัดสามารถยื่นใบ นัดที่เคาว์เตอร์ห้องเวชระเบียน ชั้น 10, 16 และกดเบอร์ คิวผู้ป่วยรังสี(PHOTO) สัญลักษณ์ภาษาอังกฤษตัว K

– ผู้ป่วยควรมาให้ตรงตามวันนัด และมาก่อนเวลานัด อย่างน้อยประมาณ 10 นาที

เวลาทำการ
ในเวลาราชการ
วันจันทร์ -วันศุกร์เวลา 08.00 -16.30 น.

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
จันทร์, อังคาร, พฤหัส, ศุกร์เวลา 16.30 -20.00 น.
เสาร์เช้า : เวลา 08.30-12.00 น. เสาร์บ่าย: เวลา 13.00 -16.00 น.

สถานที่ตั้ง
สถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

นัดหมายและติดต่อ
เลื่อนนัดพบแพทย์โทรศัพท์ : 095-207-2850
เลื่อนนัดฉายแสงโทรศัพท์ : 095-207-2854, 095-207-2833, 095-207-28653
More info view site
คลินิกโรคอิมมูนวิทยา/โรคตุ่มน้ำพองใส เป็น คลินิกเฉพาะโรคให้บริการการตรวจรักษาผู้ป่วยที่แพทย์พิจารณานัดเข้าคลินิกเฉพาะโรคอิมมูนวิทยา หรือโรคตุ่มน้ำพองใสเท่านั้น

การให้บริการทางการแพทย์
บริการตรวจผิวหนังที่เป็นโรคตุ่มน้ำพองใส และที่เกิดจากภูมิแพ้ตนเอง มีการตรวจวินิจฉัยพยาธิ วิทยาสภาพทางอิมมูนวิทยาจากชิ้นเนื้อโดยวิธี direct immunofluorescence และตรวจหาแอนติบอดีในน้ำ เหลือง โดยวิธีทางอิมมูนวิทยา เพื่อการตรวจวินิจฉัย โรคผิวหนังหลายชนิด เช่น การตรวจหา antinuclearantibody,dsDNA antibody, intercellular/basement membrane antibody, HIV antibody, hepatitis antibody/antigen, syphilis antibody

เวลาทำการ
คลินิกเฉพาะโรควันพุธ เวลา 13.00 -16.00 น.

สถานที่ตั้ง
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก สำนักงานชั่วคราว สถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี

นัดหมายและติดต่อ
คลินิกเฉพาะโรค เฉพาะผู้ป่วยแพทย์นัด
เบอร์โทรศัพท์ : 095-207-2811 ,095-207-2811
More info view site
คลินิกโรคพัธุกรรมเป็นคลินิกเฉพาะโรคให้บริการการตรวจรักษาผู้ป่วยที่แพทย์พิจารณานัดเข้าคลินิกเฉพาะโรคด้านพันธุกรรมเท่านั้น

การให้บริการทางการแพทย์
เน้นหนักด้านการวิจัยที่เกี่ยวกับโรคผิวหนัง โดยเฉพาะโรคผิวหนังที่เกิดจากพันธุกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นการวินิจฉัยทารกในครรภ์และการให้คำ ปรึกษาคู่สมรสที่บุตรมีโรคดังกล่าวเพื่อการวางแผนครอบครัว และสามารถทำนายความเสี่ยงต่อการแพ้ยาบางชนิด เช่น Azathioprine หรือเพื่อการวินิจฉัยการติดเชื้อราหรือ เชื้อ Mycobacteria spp.โดยไม่ต้องรอเวลาเพาะเชื้อ ตลอดจนใช้ในการทำนายความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนัง

เวลาทำการ
คลินิกเฉพาะโรควันพุธ เวลา 13.00 -16.00 น.

สถานที่ตั้ง
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก สำนักงานชั่วคราว สถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 10อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี

นัดหมายและติดต่อ
นัดตรวจทางโทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์: 0-2354-5222, 095-207-2800 อย่างน้อย 3 วัน ทำการ แต่ไม่เกิน 14 วัน ตั้งแต่ 09.00 – 16.00 น.
(เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนขัตฤกษ์)
More info view site
คลินิกเส้นผมและเล็บ เป็นคลินิกเฉพาะโรคที่รักษา โรคผมร่วงเป็นหย่อม ผมร่วงบาง หรือผมร่วงทั่ว ศีรษะและผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องเล็บ

การให้บริการทางการแพทย์
ในกรณีที่ผู้ป่วยยังไม่เคยเข้ารับการตรวจที่คลินิก เส้นผมและเล็บ จะต้องผ่านการตรวจจากแผนก ผู้ป่วยนอกก่อนทุกราย ในกรณีที่ผู้ป่วยยังไม่เคยเข้ารับการตรวจที่คลินิก เส้นผมและเล็บ จะต้องผ่านการตรวจจากแผนก ผู้ป่วยนอกก่อนทุกราย

แพทย์ทา การส่งปรึกษาที่งานเส้นผมและเล็บ ใน กรณีที่ส่งปรึกษาตรงกับวัน ที่มีคลินิกคือทุกวัน พุธ บ่ายผู้ป่วยจะได้รับการปรึกษาและรับเข้าเป็นผู้ป่วย ในคลินิก ส่วนในกรณีที่มีการส่งปรึกษาในวัน ที่ไม่ มีคลินิก จะมีการนัดมาเข้าคลินิกในสัปดาห์ถัดไป

ในกรณีที่มีบัตรนัดของคลินิกเส้นผมและเล็บ ใน วันที่นัดมาพบแพทย์ ผู้ป่วยต้องทำการกดเบอร์คิว สัญลักษณ์อักษรตัว M และทำ การลงทะเบียนที่ชั้น 16 แล้วนำ ใบนัดพร้อมใบนำทางมาติดต่อที่คลินิก เส้นผมและเล็บ (โดยที่ไม่ต้องผ่านแผนกผู้ป่วย นอก) – ผู้รับบริการควรมาให้ตรงกับวัน นัด และควรมาถึง ก่อนเวลานัดอย่างน้อย 30 นาที

เวลาทำการ
วันพุธ: เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
วันพฤหัสบดี: (กรณีผ่าตัดปลูกถ่ายรากผม) ตามเวลานัดของแพทย์
วันศุกร์: เวลา 08.00 น. –12.00 น.

สถานที่ตั้ง
สถาบันโรคผิวหนังชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

นัดหมายและติดต่อ
วันเวลารับเลื่อนนัด : วันจันทร์ –ศุกร์ (ยกเว้นวันพฤหัสบดี) เวลา08.00 น.– 16.00 น.
โทรศัพท์ : 095-2072868
More info view site
คลินิกโรคเรื้อนและโรคติดเชื้อเป็น คลินิกเฉพาะโรคให้บริการการตรวจรักษาผู้ป่วยที่แพทย์พิจารณานัดเข้าคลินิกเฉพาะโรคด้านโรคเรื้อนและโรคติดเชื้อเท่านั้น

การให้บริการทางการแพทย์
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อที่ผิวหนังที่เรื้อรัง รับปรึกษาผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคติดเชื้อจากภายในและภายนอกสถาบันโรคผิวหนังที่มีปัญหาในการวินิจฉัยและรักษา เช่น โรคเรื้อน, atypical mycobacteriosis, deep mycoses และเป็นสถานที่ฝึกอบรมและดูงานด้านโรคผิวหนังติดเชื้อ

เวลาทำการ
คลินิกเฉพาะโรควันพุธ เวลา 13.00 -16.00 น.

สถานที่ตั้ง
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก สำนักงานชั่วคราว สถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี

นัดหมายและติดต่อ
คลินิกเฉพาะโรค เฉพาะผู้ป่วยแพทย์นัด
เบอร์โทรศัพท์ : 095-207-2811 ,095-207-2811
More info view site
คลินิกสะเก็ดเงินเป็นคลินิกเฉพาะโรคให้บริการการตรวจรักษาผู้ป่วยที่แพทย์พิจารณานัดเข้าคลินิกเฉพาะโรคสะเก็ดเงินเท่านั้น

การให้บริการทางการแพทย์
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ที่เป็นปานกลางและรุนแรง แบบครบวงจร

เวลาทำการ
คลินิกเฉพาะโรควันพุธ เวลา 13.00 -16.00 น.

สถานที่ตั้ง
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก สำนักงานชั่วคราว สถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 10อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี

นัดหมายและติดต่อ
คลินิกเฉพาะโรค เฉพาะผู้ป่วยแพทย์นัด
เบอร์โทรศัพท์ : 095-207-2811 ,095-207-2811
More info view site
ให้การรักษาภาวะหลอดเลือดดำชั้นตื้นผิดปรกติ หลอดเลือดดำที่บริเวณขานั้น ประกอบด้วยลิ้นของหลอดเลือด (valve) ซึ่งทำหน้าที่ทำให้การไหลเวียนในหลอดเลือดเป็นปรกติ เมื่อเกิดภาวะที่ลิ้นเหล่านี้ทำงานผิดปรกติจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุที่มากขึ้น กรรมพันธุ์ การยืนนาน การตั้งครรภ์ หรือสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้มีการยืดของผนังของลิ้นหลอดเลือด จะทำให้การไหลเวียนผิดปรกติ มีวิธีการรักษา คือ
1.การรักษาโดยใช้สายสวนหลอดเลือดร่วมกับ คลื่นความถี่วิทยุ หรือเลเซอร์ (Endovenous Radiofrequency/ Laser Ablation) โดยจะมีแผลขนาดเล็ก ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล และมีภาวะแทรกซ้อนน้อย
2.การฉีดสารทำลายหลอดเลือดในรูปโฟมภายใต้การอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound guided sclerotherapy) ในรายที่หลอดเลือดมีลักษณะขดไปมา ไม่สามารถทำการรักษาด้วยวิธีสายสวนได้
3.การรักษาด้วยเลเซอร์ และสารทำลายหลอดเลือดเพื่อความงาม (Laser therapy, cosmetic sclerotherapy) ใช้ในการรักษาหลอดเลือดดำฝอย และเส้นเลือดขอดขนาดเล็ก

การให้บริการทางการแพทย์
รับตรวจรักษาผู้มารับบริการปรึกษาทางด้านหลอดเลือดดำชั้นตื้นผิดปกติ จากแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น

เวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. -11.30 น.

สถานที่ตั้ง
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

นัดหมายและติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3543743 และ 095-2072844
More info view site
คลินิกโรคผิวหนังเด็กเป็นคลินิกเฉพาะโรคให้บริการการตรวจรักษาผู้ป่วยที่แพทย์พิจารณานัดเข้าคลินิกเฉพาะโรคด้านผิวหนังเด็กเท่านั้น

การให้บริการทางการแพทย์
-ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษา และให้คำปรึกษา ผู้ป่วยโรคผิวหนังเด็ก โดยแพทย์เฉพาะผิวหนังเด็ก

เวลาทำการ
คลินิกเฉพาะโรคผิวหนังเด็กวันพุธ เวลา 13.00 -16.00 น.

สถานที่ตั้ง
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก สำนักงานชั่วคราว สถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 10อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี

นัดหหมายและติดต่อ
คลินิกฯวันจันทร์ – พุธ
– ติดต่อด้วยตนเอง : งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
– นัดตรวจทางโทรศัพท์ : นัดล่วงหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
– นัดตรวจทางอินเตอร์เน็ต : www.inderm.go.th

คลินิกเฉพาะโรค เฉพาะผู้ป่วยแพทย์นัด
เบอร์โทรศัพท์ : 095-207-2811 ,095-207-2811
More info view site
ให้บริการตรวจ วินิจฉัย ป้องกัน และรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคผิวหนัง และปัญหาผิวพรรณ โดยใช้เครื่องมือพิเศษที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูง

การให้บริการทางการแพทย์
– การรักษาโรคผิวหนัง และปัญหาผิวพรรณ ด้วยเครื่องเลเซอร์
– การรักษาโรคผิวหนัง และปัญหาผิวพรรณ ที่ไม่ใช่เครื่องเลเซอร์ เช่น Botox,filler,น้ำยา Tea,KA,LN2,ฯลฯ

เวลาทำการ
ในเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์
– ผู้รับบริการยื่นใบนัดได้ ต้้งแต่เวลา 08.00 -11.30 น.
– แพทย์ตรวจเวลา 09.00 – 12.00 น.

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
จันทร์,อังคาร, พฤหัส,ศุกร์ เวลา 16.30 -20.00 น.
เสาร์เช้า เวลา 08.30-12.00 น. เสาร์บ่าย เวลา 13.00 -16.00 น.

สถานที่ตั้ง
สถาบันโรคผิวหนัง ช้้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

นัดหมายและติดต่อ
การโทรเลื่อนนัดที่ศูนย์เลเซอร์: โทรล่วงหน้าก่อนวนนัด 3 วัน
วันเวลารับเลื่อนนัด : วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 14.00 – 15.30 น.
โทรศัพท์: 095-207-2833, 095-207-2865
More info view site
ให้บริการทางวิชาการในด้านการทำงานของผิวหนังในด้านต่าง ๆ เช่น การสูญเสียน้ำ, ความชุ่มชื้น, ความมัน, ความยืดหยุ่นของผิวเป็นต้น

การให้บริการทางการแพทย์
ให้บริการตรวจวัดสภาพผิวปกติและโรคผิวหนัง อีกทั้งทำการศึกษา
ประสิทธิภาพของยา เวชสำอาง และเครื่องสำอาง ที่ออกฤทธิ์ต่อผิวหนัง ด้วยเครื่องมือวัดการทำงานของผิว เช่น หัววัดความชุ่มชื้น, หัววัดการสูญเสียน้ำที่ผิวหนัง, หัววัดความยืดหยุ่นของผิว, หัววัดความมันของผิว, หัววัดอัตราการไหลเวียนของเม็ดเลือดแดงใต้ผิวหนัง เป็นต้น

เวลาทำการ
ในวันและเวลาราชการ

สถานที่ตั้ง
อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น4

นัดหมายและติดต่อ
โทร 095-207-2840
More info view site
ศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ สถาบันโรคผิวหนัง สาขา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือน ส.ค.60 จนถึงปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็ว และครบทุกการบริกการด้านตรวจรักษารับยากลับบ้าน รักษาด้วยวิธีทางศัลยกรรม หรือ รักษา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัรยให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มารับบริการ

การให้บริการทางการแพทย์
ให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนังและดูแลผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ ผื่นคัน สะเก็ดเงิน ผมร่วง เลเซอร์ โบท๊อกซ์ ฟิลเลอร์ สิทธิสวัสดิการข้าราชการ สามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะการรักษา โรคผิวหนังเท่านั้นไม่สามารถใช้กับบริการเสริมความงามได้เฉพาะการรักษาโรคผิวหนังเท่านั้นไม่สามารถใช้กับบริการเสริมความงามได้

เวลาทำการ
เปิดรับบัตรคิว 8.00 น. จันทร์-ศุกร์
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ แพทย์ ออกตรวจ 10.00-14.00 น. (เวลาราชการ)
แพทย์ ออกตรวจ 16.00-18.00 น. (นอกเวลาราชการ)

สถานที่ตั้ง
120 ชั้น 1อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

นัดหมายและติดต่อ
วันเวลารับเลื่อนนัด : วันจันทร์ –ศุกร์เวลา 14.00 – 15.30 น โทรล่วงหน้าก่อนวันนัด 3 วัน
โทรศัพท์ : 02-1437749
More info view site
การให้บริการทางการแพทย์
– การส่งเสริมป้องกัน ชะลอวัยในผู้สูงอายุ

– ตรวจคัดกรองทางความเสี่ยงโรคที่ถ่ายทอดทาง พันธุกรรม

– ตรวจรักษาภาวะโรคและปัญหาผิวพรรณที่มีผลต่อ คุณภาพชีวิต

– ดูแลผิวพรรณและปัญหาภาพลักษณ์

– สร้างคุณภาพชีวิตและภาพลักษณ์ที่ดีด้วยเทคโนโลยี และสารเติมเต็ม

เวลาทำการ
ในเวลาราชการ วันจันทร์ -วันศุกร์
– ผู้รับบริการรับเบอร์คิวด้วยตนเองได้ตั้งแต่ 08.00 น. เป็นต้นไป
– ผู้รับบริการที่นัดทางไลน์แอพลิเคชั่น และ โทรศัพท์ มาทำประวัติ/ลงทะเบียน เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
– แพทย์ตรวจเวลา 10.00 –13.30 น.

สถานที่ตั้ง
อาคารศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ (อาคาร DMS6) กรมการแพทย์ซอยสาธารณสุข8 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองจ.นนทบุรี11000

นัดหมายและติดต่อ
โทรนัดหมายล่วงหน้า
โทรศัพท์: 064-180-1555, 063-904-5222

นัดผ่านไลน์แอพลิเคชั่น
Line ID: 0639045222
More info view site
คลินิกผื่นแพ้สัมผัส และอาชีวเวชศาสตร์ (Occupational&Contact Dermatitis Clinic) ให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยการทดสอบทางผิวหนังเพื่อสืบค้นถึงสาเหตุของการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ คือ ผื่นแพ้สัมผัส (allergic contactDermatitis) ผื่นระคายเคืองสัมผัส(irritant contact dermatitis) และผื่นลมพิษจากการสัมผัส (contact urticaria) การทำทดสอบทางผิวหนังจะเป็นการช่วยสืบ ค้นหาสาเหตุของการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบในผู้ป่วย ที่เกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส รวมทั้งในกลุ่มผู้ป่วยที่เกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากงานอาชีพผู้ป่วยที่มีผื่นจากการแพ้ยา ผู้ป่วยที่แพ้เครื่องสำอาง

การให้บริการทางการแพทย์
– ให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยการทำ ทดสอบทางผิวหนัง (skin test) เพื่อสืบค้นถึงสาเหตุของการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากการ สัมผัส (contact dermatitis) รวมทั้งในกลุ่มผู้ป่วยที่เกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากงานอาชีพ ผู้ป่วยที่มีผื่นจากการแพ้ยา ผู้ป่วยที่แพ้เครื่องสำอาง และให้บริการด้านการทดสอบ เพื่อตรวจสอบชนิดของสารที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้หรือระคายเคือง ซึ่งอาจ มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวหนังและเส้นผม

เวลาทำการ
วันจันทร์, วันศุกร์ 09.00-12.00 น. วันพุธ 12.30 -15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สถานที่ตั้ง
สถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

นัดหมายและติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ 095-2072852
More info view site
 

บริการผู้ป่วยนอก

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
ติดต่อด้วยตนเอง ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ชั้น 10
สำนักงานชั่วคราว สถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ที่อยู่: 420/7 สถาบันโรคผิวหนัง ถ.ราชวิถี เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400
 
นัดตรวจทางโทรศัพท์
นัดล่วงหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 3 วัน ทำการ แต่ไม่เกิน 14 วัน ตั้งแต่09.00 – 16.00 น.
(เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนขัตฤกษ์)
โทรศัพท์: 0-2354-5222, 095-207-2800
 
นัดตรวจทางอินเตอร์เน็ต www.inderm.go.th ลงทะเบียนนัดล่วงหน้า 3 วันทำการ
 
ระยะเวลาเปิดทำการ
ในเวลาราชการ
 • วันจันทร์ -วันศุกร์แพทย์ตรวจเวลา 08.00 – 12.00 น.
 • คลินิกเฉพาะโรค (เฉพาะผู้ป่วยแพทย์นัด) วันพุธเวลา 13.00-16.00 น.
 
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
จันทร์,อังคาร, พฤหัส,ศุกร์เวลา 16.30 -20.00 น.
เสาร์เช้า : เวลา 08.30-12.00 น.
เสาร์บ่าย: เวลา 13.00 -16.00 น
หมายเหตุ: งดตรวจวันหยุดที่ทางราชการกาหนด และวันที่มีประชุมวิชาการของสถาบัน
 
หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขการขอรับบริการ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้แสดง
บัตรประชาชน หรือใบขับขี่รถยนต์, บัตรประจำตัวต่างด้าว, พาสปอร์ต, บัตรประกันสังคม หรือบัตรประกนสุขภาพ
พร้อมใบส่งตัว
หมายเหตุ: กรณีใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ต้องนำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง
 
คลินิกเฉพาะโรค
คลินิกเฉพาะโรค เป็นผู้ป่วยที่แพทย์พิจารณานัดเข้าคลินิกเฉพาะโรคเท่านั้นซึ่งตรวจเฉพาะวันพุธบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. คลินิกเฉพาะโรค มีดังนี้
 • คลินิกโรคอิมมูนวิทยา / โรคตุ่มน้ำพองใส
 • คลินิกโรคสะเก็ดเงิน
 • คลินิกโรคติดเชื้อ/Leprosy
 • คลินิกโรคลมพิษ
 • คลินิกพันธุศาสตร์
 • คลินิกเด็ก
 
การเลื่อนนัดที่แผนกผ้ป่วยนอก
การโทรเลื่อนนัดที่แผนกผ้ป่วยนอก: โทรล่วงหน้าก่อนวันนัด 3 วัน
วันเวลารับเลื่อนนัด: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.00 – 15.30 น.
โทรศัพท์: 095-207-2811, 095-207-2812
 
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าบริการทางการแพทย์ในเวลาราชการ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
 • ค่าบริการทางการแพทย์คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่ายา และค่าหัตถการ
 • ค่าบริการทางการแพทย์ชาวต่างชาติ (ยกเว้น พม่า, ลาว และกมพูชา) ในเวลาราชการและคลินิกพิเศษนอกเวลา ราชการ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่ายา และค่าหัตถการ
 
ขั้นตอนการรับบริการ
 • เริ่ม 06.00 น. คัดกรอง + กดบัตรคิว
 • 5 นาที ลงทะเบียน
 • เริ่ม 07.00 น.พยาบาลประเมิน
 • เริ่ม 08.00 น.พบแพทย์
 • 5 นาที พบพยาบาลหลังตตรวจ
 • ชำระเงิน
 • 10 นาที รับยา
 
การจัดคิวเข้าตรวจ
 • ผู้รับบริการลงทะเบียนตรวจใช้เบอร์คิวเดียวตั้งแต่รับบัตรเข้าตรวจแผนกต่างๆ จนกระทังจ่ ่ายเงิน และรับยากลับบ้าน
 • การเรียกเข้าตรวจให้ความสำคัญกลุ่มผู้ใช้บริการ ตามลำดับดังนี้
เบอร์คิวที่ขึ้นต้นด้วย
 1. อักษร W… หมายถึง ผู้รับบริการระดับรุนแรงเร่งด่วน จะได้รับการตรวจภายใน 30 นาที
 2. อักษร B… หมายถึง ผู้รับบริการกลุ่มอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป
 3. อักษร C… หมายถึง ผู้รับบริการกลุ่มอายุตั้งแต่0 -5 ปี
 4. อักษร F… หมายถึง ผู้รับบริการกลุ่มแพทย์นัดแผนกผู้ป่วยนอก
 5. อักษร E… หมายถึง ผู้รับบริการกลุ่มนัดทางอินเตอร์เน็ต / โทรศัพท์
 6. อักษร A… หมายถึง ผู้รับบริการกลุ่มทัวไป

สรุปขั้นตอนการให้บริการ

ที่จุดคัดกรอง / ห้องบัตร
 1. พยาบาลคัดกรองพร้อมรับเบอร์คิว
 2. ลงทะเบียน
 3. วัดความาดันโลหิต
ที่แผนกผู้ป่วยนอก
 1. พยาบาลซักประวัติและประเมินอาการ 
 2. รอพบแพทย์ ที่แผนกผู้ป่วยนอก
 3. พบพยาบาลหลังตรวจและรับใบนัด
 4. ชำระเงิน ที่การเงิน
 5. รับยา ที่ห้องยา
   

บริการผู้ป่วยใน

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
ติดต่อ ณ แผนกผู้ป่วยใน ชั้น 22 สำนักงานชั่วคราว สถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 22 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ที่อยู่: 420/7 สถาบันโรคผิวหนัง ถ.ราชวิถี เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400
 
ช่องทางการให้บริการ
โทรศัพท์: 095-2072822-3 , 02-3543744
โทรสาร: 02-3543744
อีเมล์: ipd.inderm@gmail.com
 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการตลอด 24 ชัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
ข้อกำหนดการให้บริการ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ : บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสูติบัตร (กรณีเด็ก)
เวลาเยี่ยมผู้ป่วย : เวลา 12.00น. –20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
ขั้นตอน ระยะเวลาและอัตราค่าบริการแผนกผู้ป่วยใน
 • ค่าเตียงสามัญ = 400 บาท/วัน
 • ค่าห้องพิเศษเดี่ยว = 1,200 บาท/วัน
 • ค่าห้องพิเศษรวม = 800 บาท/วัน
 • ค่าอาหารสามัญ = 100 บาท/วัน
 • ค่าอาหารพิเศษ = 250 บาท/วัน
 • ค่าบริการทางการพยาบาล = 300 บาท/วัค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ขึ้นอยูกับการรักษาและสิทธิการรักษาพยาบาล

บริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

ให้บริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว ให้ครอบคุมบริการสุขภาพแบบองค์รวม (กาย, จิต, สังคม, จิตวิญญาณ) โดยคำนึงถึงปัญหาที่่รุมเร้าผู้ป่วย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการรักษาพยาบาล กลุ่มเป้าหมายสำคัญคือผู้ที่มีปัญหาการใช้สิทธิ์ ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้พิการและผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต้องดูแลแบบประคับประคอง
 
การให้บริการทางการแพทย์
 1. บริการให้คำแนะนำการใช้สิทธิ์ด้านการบริการรักษาพยาบาล
 2. การจัดหาทรัพยากรทางสังคม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อย โดยการสงเคราะห์ค่ารักษาส่วนที่เกินสิทธิ์ ค่าพาหนะเดินทางมารับบริการและจัดหาที่พักชั่วคราวคราว การส่งต่อรับบริการสังคมจากหน่วยอื่น
 3. การให้คำปรึกษารายบุคคล
 4. การเยี่ยมบ้านร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพ
 5. การดูแลจิตใจผู้ป่วยและญาติในผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบประคับประคอง
เวลาทำการ
 • วันจันทร์ – วันศุกร์
 • ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 (มีเวรเที่ยง) เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
สถานที่ตั้ง
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ (ห้องหมายเลข 32) ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 
นัดหมายและติดต่อ
โทรศัพท์หมายเลข : 095 – 2072837
เพิ่มเพื่อนใน Line : 095 – 2072837
E – Mail : Socinderm@gmail.com
 

รายชื่อแพทย์

 • นายแพทย์จิโรจ สินธวานนท์
 • แพทย์หญิงรัศนี อัครพันธุ์
 • แพทย์หญิงพัชรินทร์ จันทร์จำรัสแสง
 • แพทย์หญิงพู่กลิ่น ตรีสุโกศล
 • นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร
 • ดร.นพ.เวสารัช เวสสโกวิท
 • แพทย์หญิงประภาวรรณ เชาวะวณิช
 • นายแพทย์รัฐภรณ์ อึ้งภากรณ์
 • แพทย์หญิงไพลิน สมุทร์พงษ์
 • แพทย์หญิงเบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก
 • แพทย์หญิงวลัยอร ปรัชญพฤทธิ์
 • แพทย์หญิงอรยา กว้างสุขสถิตย์
 • นายแพทย์โกวิท คัมภีรภาพ
 • แพทย์หญิงสุธาทิพย์ สมบูรณ์วิทย์
 • แพทย์หญิงพิมลพรรณ กฤติยรังสรรค
 • แพทย์หญิงกิตธีรา ชัยสัมฤทธิ์ผล
 • แพทย์หญิงอร ศรีวรรณบูรณ์

นัดตรวจทางโทรศัพท์

0-2354-8036-40 ต่อ 1111,1112
ค่าบริการทางการแพทย์ ครั้งละ 250 บาท
** ข้าราชการเบิกคืนได้ 50 บาท**
ค่ายา ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการราคาปกติ
    สถาบันโรคผิวหนังได้จัดตั้งขึ้นด้วยการริเริ่มของชมรมแพทย์ผิวหนัง แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ.2508 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบด้วยในหลักการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2511ตามโครงการสถาบันโรคผิวหนังแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีเหตุผลในการจัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางแพทย์แขนง โรคผิวหนังซึ่งจะมีประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับวิชาการโรคผิวหนัง เมืองร้อนในประเทศ และประชาชนจะได้รับการบำบัดโรคผิวหนังต่างๆ อย่างถูกต้อง และมีคุณภาพ
 
 
      ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2513 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข พลตำรวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์ เป็นผู้วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคาร และเปิด ดำเนินการบริการตรวจผู้ป่วยในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2516 ในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีแพทย์หญิงเรณู โคตรจรัส แพทย์ผิวหนังผู้ร่วมก่อตั้ง สถาบันโรคผิวหนังเป็นผู้อำนวยการคนแรก
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com