× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ข้อกฏหมาย พ.ร.บ. ฯลฯ ที่เกี่ยวกับ ยาเสพติด @สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ข้อกฏหมาย พ.ร.บ. ฯลฯ ที่เกี่ยวกับ ยาเสพติด @สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม - HealthServ

ข้อมูล ข้อกฏหมาย พ.ร.บ. ฯลฯ ที่เกี่ยวกับ ยาเสพติด จากฐานข้อมูลสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับศาลยุติธรรม
(ข) พัฒนากฎหมายทางการศาล วิธีพิจารณาความและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายต่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ และข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศาล
(ง) ประสานความร่วมมือในการดำเนินการตามคำสั่งศาล การบังคับใช้กฎหมายและการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมาย
ของประชาชนในอำนาจหน้าที่ของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม
(จ) จัดทำเอกสาร วารสาร บทความทางวิซาการทางด้านกฎหมาย
(ฉ) ค้นคว้าและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับในอำนาจหน้าที่ของ
ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

รู้จักสำนักกฏหมายและวิชาการศาลยุติธรรม เพิ่มเติมได้ที่ https://jla.coj.go.th

*ภาพจากเพจ สื่อศาล
article image2 - HealthServ

ข้อมูล ข้อกฏหมาย พ.ร.บ. ฯลฯ ที่เกี่ยวกับ ยาเสพติด จากเว็บไซต์ สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม (Office of Judicial and Legal Affairs)


สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักกฏหมายและวิชาการศาลยุติธรรม  https://jla.coj.go.th


ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)