Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

หัวหิน รีชาร์จ โครงการนำร่องเปิดรับท่องเที่ยวไม่กักตัว เตรียมเปิด 1 ตุลาคม

จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 รวม 64,343 โดส (71%) จากประชากรเป้าหมายทั้งหมด 90,564 ราย

Update: 14/09/2564 View: 198

หัวหิน รีชาร์จ หนึ่งในสี่ แผนนำร่องการท่องเที่ยว เตรียมรับการเปิดประเทศในระยะที่ 3 เดือน ตุลาคม นี้

โครงการหัวหิน รีชาร์จ (Hua Hin Recharge) เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยภาครัฐประกอบด้วย โรงพยาบาล การสาธารณสุขและองค์กรปกครองท้องถิ่นเทศบาลหัวหิน กับภาคเอกชน สมาคม ในธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ  โดยกำหนดเป้าหมาย เพื่อให้พื้นที่เทศบาลหัวหินเป็นพื้นที่นำร่องในการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน โดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการจ้างงานทั้งในพื้นที่ และขยายไปสู่ระดับประเทศต่อไป
 

วัคซีนคือหัวใจปฏิบัติการ

เพื่อให้ถึงสัมฤทธิ์ผลตามแผน การบริหารจัดการวัคซีนจึงเป็นหัวใจสำคัญ  ตั้งเป้าหลักให้ประชาชน เป้าหมายการได้รับการจัดสรรวัคซีนและกระจายให้ทั่วถึง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ กระจายไปยังบุคคลากรในทุกภาคส่วน ทั้ง ในด้านการแพทย์ สาธารณสุข ด้านธุรกิจการท่องเที่ยว การบริการ ประชาชนทั่วไป ให้บริการฉีดผ่านสถานพยาบาลชั้นนำในหัวหิน 3 แห่ง ได้แก่  โรงพยาบาลหัวหิน  โรงพยาบาลซานเปาโล  โรงพยาบาลกรุงเทพฯ-หัวหิน  รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขอีกกว่า 400 คน ตั้งเป้า ได้รับการฉีดวัคซีน 100% และประชากรภายในพื้นที่ 70% ภายใน 30 กันยายน 2564 

 
ในทางปฏิบัติ ได้มีการ "ขอความเห็นชอบจากภาครัฐให้จัดสรรวัคซีนอย่างเร่งด่วน"  และได้ "เริ่มดำเนินการฉีดมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564" 

วัคซีนทางเลือก

นอกจากวัคซีนฟรีที่ได้รับจัดสรรจาก เทศบาลเมืองหัวหิน ยังได้รับการจัดสรรวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นการจัดซื้อตาม "โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19" จำนวน 50,000 โดส และได้รับคืนจากยอดบริจาคอีก 5,000 โดส  รวม 55,000 โดส นำมาฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยและมีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน รวมถึง พนักงาน ลูกจ้าง หน่วยงานรัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน รวม 27,500 คน  โดยได้เริ่มทำการฉีดวันที่ 25 สิงหาคม เป็นต้นมา 


จำนวนการฉีดวัคซีน
ข้อมูลจากสสจ.ประจวบฯ ณ วันที่  4 กันยายน 2564 
จำนวนประชากรเป้าหมายในการรับวัคซีนของหัวหิน ทั้งหมด 90,564 ราย
จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 รวม 64,343 โดส (71%)
จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 รวม 21,794 โดส (24%)
จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 3 รวม 2,037 โดส (เป็นบูสเตอร์)
 

แนวปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว

ในส่วนของนักท่องเที่ยว ที่จะมาท่องเที่ยวได้ จะต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว และมีใบรับรองการฉีดวัคซีน  และต้องปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด ดังนี้
1. นักท่องเที่ยว จะต้องตรวจหาเชื้อครั้งแรก ด้วยวิธี  RT-PCR ทันที่ที่ เดินทางถึงสนามบินในประเทศไทย 
- การตรวจหาเชื้อจะทำ 3 ครั้ง ครั้งที่สองวันที่ 7  ครั้งที่สาม วันที่ 13 
2. เมื่อตรวจแล้ว จะต้องเดินทางตรงเข้าโรงแรมที่พักโดยทันที ไม่แวะที่ใด และเข้าพักจนกว่าผลตรวจจะออก  โรงแรมที่พักจะต้องได้มาตรฐาน SHA Plus+ 
3. หากผลการตรวจเป็นลบ จะได้รับอนุญาตให้เดินทางท่องเที่ยวได้ แบบอิสระ ไม่ต้องกักตัว  รูปแบบจะเป็นการซื้อแพ็คเกจทัวร์ เพื่อเดินทางภายในพื้นที่ 86.36 ตารางกิโลเมตร ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
4. การตรวจเชื้อครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 หากผลไม่พบเชื้อ วันที่ 8 สามารถเปลี่ยนไปพักโรงแรมอื่นได้
5. การตรวจเชื้อครั้งที่ 3 ในวันที่ 13 หากผลตรวจไม่พบเชื้อ  และนักท่องเที่ยวพักครบ 14 วันแล้ว สามารถเดินทางท่องเที่ยวยังพื้นที่อื่นในประเทศไทยได้ 
 
 

มาตการต่างๆ

1. ในส่วนของผู้ประกอบการ  จังหวัดจะมีการใช้มาตรการ SHA Plus สีเขียว หรือ ชาเขียวพลัส จะแตกต่างจากปกติคือ ผู้ประกอบที่อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้
 
2. มาตรการประจวบ เซฟ ทราเวล ที่แสดงถึงการฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน ครบสองเข็มแล้ว 
 
3. มาตรการรองรับหากเกิดการระบาด 

เพื่อชะลอและรับมือกับสถานการณ์ ตามเกณฑ์กำหนด เช่น  หากมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน เกิน 30 คนต่อ 7 วัน จะปรับใช้มาตรการ 4 ระดับ ได้แก่  
1. ปรับลดกิจกรรม
2. ซีลรูท (Sealed Route) 
3. Hotel Quarantine 
4. ยุติโครงการ


คาดการณ์ว่า หากเทศบาลเมืองหัวหินสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัวได้ ภายใน 1 ตุลาคมนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 จะมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเดินทางเข้ามาถึง 100,000 คน สร้างรายได้แก่พื้นที่กว่า 1,200 ล้านบาท และมีการจ้างงานในภาคธุรกิจบริการอีกกว่า 89,000 คน

 
SHA (Safety and Health Administration) เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว ดังนั้นการตรวจสอบสถานประกอบการหรือกิจการที่ได้รับการอนุญาตให้เปิดบริการแล้ว การตรวจสอบ (Post Audit) จึงให้นักท่องเที่ยวหรือผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปผ่านระบบออนไลน์ที่ ททท. จัดทำขึ้น และสุ่มตรวจสถานประกอบการโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน  แบ่งเป็น 10 ประเภทกิจกรรม ได้แก่ ประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร ประเภทโรงแรม/ที่พัก และสถานที่จัดประชุม ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว ประเภทยานพาหนะ ประเภทบริษัทนำเที่ยว ประเภทสุขภาพและความงาม ประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ประเภทกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทโรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม และประเภทร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ - SHA Website

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)