× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แถลงการณ์ม.มหิดล เรื่องการใช้กัญชา ห้ามจำหน่ายในพื้นที่

แถลงการณ์ม.มหิดล เรื่องการใช้กัญชา ห้ามจำหน่ายในพื้นที่ - HealthServ

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 แถลงการณ์มหาวิทยาลัยมหิดล คำแนะนำและข้อเสนอแนะของ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การใช้กัญชา ระบุว่าเนื่องด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุประเภทยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ไม่ระบุว่าพืชกัญชา รวมถึงส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ใบ ช่อดอก เป็นสารเสพติดให้โทษนั้น "กัญชา" เป็นพืชที่มีสารแคนาบินอยด์หลายชนิด

 แถลงการณ์มหาวิทยาลัยมหิดล คำแนะนำและข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การใช้กัญชา


เนื่องด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุประเภทยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ไม่ระบุว่าพืชกัญชา รวมถึงส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ใบ ช่อดอก เป็นสารเสพติดให้โทษนั้น "กัญชา" เป็นพืชที่มีสารแคนาบินอยด์หลายชนิด โดยเฉพาะสาร THC ซึ่งอาจส่งผลอันตรายต่อสุขภาพ และไม่ควรใช้เพื่อการสันทนาการ เพราะอาจทำให้เกิดโทษรุนแรงได้ แต่ในขณะนี้ยังไม่มีมาตรการกำกับดูแลการใช้กัญชาอย่างรัดกุม

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของประชาชน และสังคม จึงมีข้อแถลงการณ์ และข้อเสนอแนะ ดังนี้
 
1. ไม่ใช้กัญชาในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็ก และเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี โดยเด็ดขาด เพราะมีผลต่อการพัฒนาการของสมองทั้งในแม่และเด็ก
 
2. ไม่ใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เช่น อาการทางจิต และระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกาย
 
3. ไม่ใช้ "ช่อดอกกัญชา" เพื่อผสมในอาหาร และเครื่องดื่ม หากมีการผสมส่วนใดๆ ของ "กัญชา" ในอาหารและเครื่องดื่ม ต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน
 
4. ผู้ที่ใช้กัญชา ไม่ควรขับรถ หรือทำงานกับเครื่องจักร ในระยะ 6 ชั่วโมงหลังใช้กัญชา เพราะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้สูง
 
5. ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคจิตประสาท โรคระบบหัวใจ และหลอดเลือด ขอให้ปรึกษากับแพทย์ ที่ให้การรักษาก่อนใช้กัญชาเสมอ เพราะอาจมีผลต่อยา และการรักษาที่ได้รับอยู่
 
6. ผู้ปกครองและสถานศึกษา ควรดูแลให้เด็ก และเยาวชนห่างไกลจากกัญชา รวมถึงประชาชน ควรร่วมสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากอันตรายของกัญชา
 
7. ขอให้ภาครัฐ และภาคสังคม มุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชา และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
 
8. ขอให้ภาครัฐ เร่งออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีมาตรการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการติดตามดูแลการใช้กัญชาอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดสวัสดิภาพที่ดีแก่ประชาชนและสังคม
 
ผู้ที่ต้องการใช้ "กัญชา" ต้องศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นก่อนเสมอ หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์ และแจ้งข้อมูลการได้รับกัญชาอย่างครบถ้วน เพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องทันท่วงที
 
มหาวิทยาลัยมหิดล ยินดีให้ข้อมูล และคำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับการใช้กัญชา ด้วยความมุ่งหวังที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย และความเสียหายต่อสุขภาพ และสังคมจากการใช้กัญชาอย่างไม่ถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 ประกาศ ห้ามจำหน่าย โฆษณา และบริโภค ในพื้นที่มหาวิทยาลัย


16 มิถุนายน 2565 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การห้ามจำหน่าย โฆษณา และบริโภค อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การห้ามจำหน่าย โฆษณา และบริโภค อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการก าหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดจากการบริโภคอาหารและ เครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของเยาวชนและประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดลจึงประกาศมาตรการเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง ดังนี้

1. ห้ามจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด รวมถึงส่วนประกอบของอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล

2. ห้ามโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ห้ามบริโภคอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่ มหาวิทยาลัยมหิดล

4. ห้ามส่วนงานอนุญาตหรือสนับสนุน ให้มีการจำหน่าย โฆษณา และบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือ กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง

5. ให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าระวังการจำหน่าย โฆษณา และบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่มหาวิทยาลัย รวมถึงให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคกัญชาแก่นักศึกษาและประชาชน เพื่อตระหนักถึงปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นจากการบริโภค


มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา อนุญาตให้มีการศึกษา วิจัย ค้นคว้าองค์ความรู้ เกี่ยวกับกัญชาและกัญชง รวมถึงการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
article image4 - HealthServ
article image5 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)