× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แนวทางปฏิบัติงานการขอสำเนาเวชระเบียน โรงพยาบาลราชวิถี

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

การจัดทำสำเนาเอกสารเวชระเบียนและเอกสารอื่นๆ เช่น ผลเจาะเลือด พยาธิวิทยา EKG X-ray ผลส่องกล้องและ เอกสารอื่นๆ ตามแบบเอกสารคำขอ เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยในการรักษาอย่างต่อเนื่อง


คู่มือการปฏิบัติงานการขอสำเนาเวชระเบียน
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานการขอสำเนาเวชระเบียน
2. เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการขอสำเนา
3. เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
4. เพื่อป้องกันประวัติผู้ป่วยถูกเปิดเผยโดยผู้อื่น
 
ขอบเขตความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบเอกสารแบบคำขอสำเนาเอกสารเวชระเบียน
2. ให้บริการจัดทำสำเนาเวชระเบียน ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
3. จัดเก็บหลักฐานการขอสำเนาเวชระเบียน
4. ติดต่อประสานงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
คำจำกัดความ
จัดทำสำเนาเอกสารเวชระเบียนและเอกสารอื่นๆ เช่น ผลเจาะเลือด พยาธิวิทยา EKG X-ray ผลส่องกล้อง และ เอกสารอื่นๆ ตามแบบเอกสารคำขอ เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยในการรักษาอย่างต่อเนื่อง

 
ผู้มีสิทธิขอถ่ายสำเนา
1. เจ้าของเวชระเบียน
2. ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ
3. ผู้แทนโดยชอบธรรม กรณีเจ้าของเวชระเบียนเสียชีวิต หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 
หลักฐานประกอบการยื่นขอสำเนาเวชระเบียนเพื่อการรักษา
1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วย
2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทน (กรณีผู้ป่วยไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง)
3. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ป่วยไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง)
4. เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือจดหมายจากผู้เกี่ยวข้อง

 
ขั้นตอนการขอประวัติเพื่อการรักษา (แพทย์สรุป)
1. ผู้ป่วยหรือผู้แทน ติดต่อจุดคัดกรอง แจ้งความประสงค์
2. ห้องบัตร สร้าง visit ส่งห้องตรวจแต่ละแผนก
3. ห้องตรวจแต่ละแผนกเตรียมเอกสาร ใบสรุปประวัติ
4. แพทย์เจ้าของไข้หรือแพทย์ผู้แทน สรุปประวัติเพื่อการรักษาให้ผู้ป่วยหรือญาติ

 
ขั้นตอนการขอประวัติเพื่อการรักษา (สำนาประวัติ )
1. ผู้ป่วยติดต่อจุดคัดกรองแจ้งความประสงค์และกรอกแบบฟอร์มการขอประวัติการรักษาพร้อมแนบหลักฐาน
2. จุดคัดกรองตรวจสอบเอกสารและแนะนำผู้ป่วยติดต่อธุรการเพื่อยื่นแบบฟอร์มการขอสำเนาประวัติการรักษา
พร้อมหลักฐาน
3. งานธุรการแนบแบบฟอร์มคำขอสำเนาประวัติการรักษาเสนอผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อพิจารณา
4. เวชระเบียนลงทะเบียนและสำเนาเวชระเบียนตามเอกสารอนุญาตจากผู้อำนวยการ รพ.ราชวิถี
5. หัวหน้ากลุ่มงานหรือแพทย์ผู้แทนพิจารณาเอกสารสำเนาเวชระเบียน
6. งานธุรการประสานผู้ป่วยมารักเอกสารหรือจัดส่งไปรษณีย์

article image2 - HealthServ
article image3 - HealthServ
article image4 - HealthServ
article image5 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี

2 ถนน พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร.02 206 2900, 02 354 8108, 02 644 7000
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง