× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมตรวจแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลราชวิถี

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

โปรแกรมตรวจแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลราชวิถี

article image1 - HealthServ
โปรแกรมตรวจแรงงานต่างด้าว
เอกสารประกอบการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

 หน่วยแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลราชวิถี
 
เปิดบริการรับนัดตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ทุกวันราชการ (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00-12.00 น. และเวลา13.00-16.00 น. ณ ฝ่ายประกันสุขภาพอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น. ณ ห้องตรวจแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 1 ตึกอำนวยการเก่า 
 
1.เอกสารที่ต้องเตรียมในวันรับนัด
1.1 สำเนาพาสปอร์ต (Passport) หรือสำเนาบัตรประจำตัวคน ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) 1.2 สำเนาบัตรอนุญาตทำงาน (Workpermit) 1 ฉบับ
1.3 สำเนาใบโควตาหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นายจ้าง 1 ฉบับ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
ที่สามารถติดต่อได้
1.4 สำเนาบัตรประกันสังคมกรณีผู้มีสิทธิประกันสังคม
 
2. เอกสารที่ต้องนำมาในวันตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
2.1 ใบนัดตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว พร้อมเอกสารในข้อ 1.1-1.4
2.2 เงินค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 500 บาท
ค่าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 3,200 บาท
(ค่าประกันสุขภาพ 2 ปี) รวมเป็นเงิน 3,700 บาท
3. เอกสารที่ท่านจะได้รับจากโรงพยาบาลราชวิถีในวันตรวจสุขภาพ
3.1 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง 1 ฉบับ
3.2 ใบนัดรับผลการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
 
4. เอกสารที่ต้องนำมาในวันรับผลการตรวจสุขภาพ ตามข้อ 3.1–3.2 แรงงานไม่จำเป็นต้องมารับผลการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ให้ผู้แทนมารับแทนได้ เอกสารที่ท่านจะได้รับคือ
4.1 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง 1 ฉบับ
4.2 บัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 1 ใบ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี

2 ถนน พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร.02 206 2900, 02 354 8108, 02 644 7000

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง