โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช
59 ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 
โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช  ตั้งอยู่เลขที่ 59/3 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
บนเนื้อที่ 12 ไร่เศษ เป็นอาคารเดี่ยว 9 ชั้น  ขนาด 100 เตียง  ซึ่งเกิดจากความริเริ่มของ
นายแพทย์กมิล ปั้นประสงค์  ทันตแพทย์วรศักดิ์  ธินรุ่งโรจน์  นายแพทย์สุปรีชา  เล็กสุวรรณ
พ.อ.อ.มานพ  กราบเคหะ และความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของบุคคลทุกอาชีพ   เช่น  แพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ พ่อค้า นักธุรกิจ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน ประมาณ 1,800 คน
ผลักดันจนประสบความสำเร็จในการก่อตั้งโรงพยาบาลเมืองราช โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นทางเลือก
ด้านสุขภาพ และการรักษาพยาบาล ของประชาชนในจังหวัดราชบุรี และ จังหวัดใกล้เคียง รวมถึง
เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แพทย์  พยาบาล  และบุคคลทั่วไป โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการ
และสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีสุขภาพที่ดี ตามปรัชญา
 
อบอุ่นเหมือนบ้าน  บริการทุกเวลา ดูแลรักษาดุจญาติมิตร 
 
โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม  2537  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
โรงพยาบาลได้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาในด้านการตรวจรักษา  แพทย์สาขาต่าง ๆ  เครื่องมือ
แพทย์   การบริการ  รวมถึง อาคารสถานที่  เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com