โรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น

56/96 ตำบล ปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น

VAR_SPECIAL_CLINIC_TH

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

  การให้บริการ
"โรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น ให้บริการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของผู้ป่วย"
 
 
• ผู้ป่วยทั่วไป ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
• ผู้ป่วยประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
• ผู้ป่วยสมาชิกของบริษัทประกันต่างๆ
(ทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วย)
• ผู้ป่วยฉุกเฉิน ( UCEP )
และอุบัติเหตุตาม พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ
• การตรวจสุขภาพประจำปีของบุคคลทั่วไป
และประกันสังคม ทั้งในและนอกโรงพยาบาล
• การตรวจสุขภาพในกลุ่มพิเศษ
เช่น ก่อนเข้างาน ก่อนแต่งงาน หรือสมัครงาน เป็นต้น


นโยบายและเป้าหมายสำคัญ (Policy - Goal)
• เป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปขนาดใหญ่ 120 เตียง รักษาโรคทั่วไป และโรคที่มีความเรื้อรัง สลับซับซ้อน และโรคระบาดทั่วไป
• ให้บริการตรวจวินิจฉัย ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ โดยองค์รวมของ สหวิชาชีพและเฉพาะทางด้วยแพทย์เฉพาะทางตามสาขา
• จัดให้มีบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ตามเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
• จัดให้มีการพัฒนาระบบบริหารและบริการ ตามมาตรฐานสากล โดยใช้ระบบทางคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ด้านการรายงานทางการแพทย์
• จัดทำอัตราค่าบริการและรักษาพยาบาลที่เหมาะสม โดยให้สิทธิ์แก่ผู้ป่วยในการเลือกใช้สิทธิ์และตามสิทธิ์ที่ควรได้ประโยชน์สูงสุด
• เข้าร่วมโครงการและตามแผนงาน เพื่อรองรับผู้ป่วยในระบบประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันชีวิตและสุขภาพ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ป่วยฉุกเฉิน
• ให้เป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่มีลักษณะทันสมัย ให้บริการคลอบคลุม เน้นความรวดเร็ว ประทับใจ “ โรงพยาบาลสำหรับคุณ = Hospital For You”
• มุ่งสู่องค์กร / บริษัท มหาชน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดหลักทรัพย์

 
 ศักยภาพ
ศัลยกรรมสมอง
(Neuro Surgery)
 
ตรวจวินิจฉัยและรักษามะเร็งเบื้องต้น
(Cancer)
 
ศัลยกรรมกระดูก
(Orthopedics Surgery)
 
ศัลยกรรมโดยการส่องกล้อง
(Laparoscope Surgery)
 
การส่องกล้องช่องท้องและทางเดินอาหาร
(Gastroscopy, Colonoscopy)
 
คลินิกสูติ-นรีเวช
(Obstetric- Gynecology)
 
ศูนย์ตรวจวินิจฉัย
(Diagnostic Center)
 
ศูนย์ตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Center)
 
ศูนย์ไตเทียม
(Hemodialysis Center)
 
ศูนย์พักฟื้นและกายภาพบำบัด
(Rehab and Physiotherapy)
 
ศูนย์ทันตกรรม
(Dental Center)
 
ศัลยกรรมตกแต่งและความงาม
(Diagnostic Center)
 
ศัลยกรรมสมอง
(Neuro Surgery)
 
ตรวจวินิจฉัยและรักษามะเร็งเบื้องต้น
(Cancer)
 
ศัลยกรรมกระดูก
(Orthopedics Surgery)
 
ศัลยกรรมโดยการส่องกล้อง
(Laparoscope Surgery)
 
การส่องกล้องช่องท้องและทางเดินอาหาร
(Gastroscopy, Colonoscopy)
 
คลินิกสูติ-นรีเวช
(Obstetric- Gynecology)
 
ศูนย์ตรวจวินิจฉัย
(Diagnostic Center)
 
ศูนย์ตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Center)
 
ศูนย์ไตเทียม
(Hemodialysis Center)
 
ศูนย์พักฟื้นและกายภาพบำบัด
(Rehab and Physiotherapy)
 
ศูนย์ทันตกรรม
(Dental Center)
 
ศัลยกรรมตกแต่งและความงาม
(Diagnostic Center)
 
 
 
บริการพิเศษ/ด้านอื่นๆ
 
คลินิกผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง
(Old Age and Chronic Case)
 
คลินิกชะลอวัย
(Anti - Aging Clinic)
 
รถพยาบาลฉุกเฉิน
(Ambulance Service)
 
ห้องอาหารและกาแฟ
(Canteen and Coffee Corner)
 
ห้องประชุมสัมมนา
(Seminar/Conference Room)
 
คลินิกผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง
(Old Age and Chronic Case)
 
คลินิกชะลอวัย
(Anti - Aging Clinic)
 
รถพยาบาลฉุกเฉิน
(Ambulance Service)
 
ห้องอาหารและกาแฟ
(Canteen and Coffee Corner)
 
ห้องประชุมสัมมนา
(Seminar/Conference Room)
 
คลินิกผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง
(Old Age and Chronic Case)
 
คลินิกชะลอวัย
(Anti - Aging Clinic)
 
รถพยาบาลฉุกเฉิน
(Ambulance Service)
 
ห้องอาหารและกาแฟ
(Canteen and Coffee Corner)
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]