โรงพยาบาลกลาง

โรงพยาบาลกลาง
รับประกันสังคม รับบัตรทอง
ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลกลาง

บริการ/ข่าว/ประกาศ

ข้อมูลบริการ

เปิดให้บริการ ทุกวันพฤหัสบดี 13.00-15.30 น.
ห้องตรวจประกันสุขภาพ ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี

หากมีอาการเหล่านี้
ให้รีบมาพบแพทย์ เพื่อตรวจร่างกายและรักษาอย่างทันท่วงที
แน่นหน้าอก
มีผื่นผิวหนัง
ไอเรื้อรัง ระคายเคืองตา
มีเสมหะตลอดเวลา
ตาแดง
หอบหายใจเสียงดังหวีด
เจ็บหน้าอก
รู้สึกเหนื่อยมาก ต้องนั่งพัก หรือจนทำงานไม่ได้
More info view site
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

นิติเวชวิทยา จันทร์ – ศุกร์ 08.00-16.00 น.
ศัลยกรรมกระดูก จันทร์ – ศุกร์ 08.00-12.00น.
More info view site
การรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล

1. ญาติหรือผู้ป่วยติดต่อหน่วยตรวจโรค เพื่อจัดทำเอกสารและลงนามในใบยินยอมและใบยืนยันการใช้สิทธิรักษาพยาบาล

2. ในวันนัดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล กรุณาติดต่อหน่วยตรวจโรคให้ตรงตามเวลานัด

3. หน่วยตรวจโรคจัดส่งผู้ป่วยหรือญาติ ไปยังศูนย์รับผู้ป่วยใน ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี

4. ศูนย์รับผู้ป่วยในจัดทำเอกสารและจัดส่งผู้ป่วยไปยังหอผู้ป่วยในวันนัด

5. กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อที่ เวชระเบียนชั้น 1 (แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)เพื่อตรวจสอบสิทธิการรักษา (ยกเว้นสิทธิเงินสดติดต่อคลินิกนอกเวลาราชการ ชั้น 2)

การชำระเงิน ผู้ที่มีสิทธิได้รับลดหย่อน

ค่ารักษาพยาบาล โปรดแจ้งสิทธิการรักษาพยาบาลของท่านทันที

ที่รับเข้าอยู่โรงพยาบาล

1.ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิกรมบัญชีกลาง/ต้นสังกัดกรุงเทพมหานคร/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วยและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิไปยื่นที่แผนกการเงินและบัญชี ชั้น 19

2. กรณีมีส่วนเกินค่าห้องพิเศษ ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ ค่าผ่าตัด ทำคลอด การทำหัตถการและวิสัญญี ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าห้อง ค่าอาหาร ให้ชำระทุก 3 วัน

3. การชำระค่ารักษาโดยเงินสดหรือบัตรเครดิต

- ในเวลาราชการติดต่อ แผนกการเงินและบัญชี ชั้น 19

- วันหยุดและนอกเวลาราชการติดต่อแผนกการเงินและบัญชี ชั้น 1ระเบียบการเฝ้าดูแลผู้ป่วย

1. ผู้ป่วยห้องสามัญไม่อนุญาตให้ญาติเฝ้า

2. ผู้ป่วยแผนกกุมารเวชกรรมให้มารดาเฝ้าได้ 1 คน

3. ผู้ป่วยห้องพิเศษให้ญาติเฝ้าตลอด 24 ชั่วโมง 1 คน (ญาติอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี)

4. ผู้ป่วยที่ประสงค์ออกไปนอกหอผู้ป่วย ไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องขออนุญาตจากพยาบาลประจำหอผู้ป่วยก่อน และเมื่อกลับมาให้แจ้งพยาบาลประจำหอผู้ป่วยรับทราบทันที

5. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงหรือของมึนเมาทุกชนิดเข้าหอผู้ป่วยการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล


1. ควรเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัว ดังนี้ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แป้ง สบู่ ผ้าเช็ดตัว กรณีผ่าตัดตา ให้เตรียมแว่นกันแดดมาด้วย หรือผ่าตัดเกี่ยวกับมดลูกให้เตรียมผ้าอนามัย สำหรับเสื้อผ้าให้ใช้ที่ทางโรงพยาบาลจัดให้เท่านั้น

2. กรณีผู้ป่วยมียารักษาโรคที่ต้องรับประทานเป็นประจำให้นำมาด้วย พร้อมแจ้งแพทย์และพยาบาลเพื่อรับทราบ

3. ผลการรักษาต่างๆ เช่น เอกซเรย์ อัลตร้าซาวด์ ประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลอื่น กรุณานำมาโรงพยาบาลด้วย โดยเมื่อสิ้นสุดการรักษาจะคืนให้

4. อย่านำของมีค่าติดตัวมาที่โรงพยาบาล ในกรณี

สูญหาย โรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบ

5. กรณีผู้ป่วยต้องรับประทานอาหารเฉพาะโรค ทางโรงพยาบาลจะจัดเตรียมให้ ถ้าญาติต้องการนำอาหารมาให้ผู้ป่วยให้สอบถามแพทย์หรือพยาบาลที่ประจำตึกก่อน

6. กรณีผู้ป่วยศาสนาอิสลามหรือศาสนาอื่นที่ต้องทานอาหารเฉพาะ ให้แจ้งกับพยาบาลประจำหอผู้ป่วยก่อน เพื่อจะได้เตรียมเบิกอาหารกับฝ่ายโภชนาการ
More info view site
โทร 02-2208000

ผู้ป่วยตรวจโรคทั่วไปทุกแผนกติดต่อที่อาคารอนุสรณ์ 100 ปี

ผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยที่ทำบัตรหาย
1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่โต๊ะหน้าห้องบัตรชั้น 2
2. ติดต่อพยาบาลคัดกรองและรับใบคัดกรองเพื่อแยกประเภทผู้ป่วย
3. นำเอกสารตามข้อ 1และ 2 พร้อมบัตรประชาชน ยื่นที่ห้องบัตร
4. นำใบคัดกรองติดต่อพยาบาลที่หน้าห้องตรวจและ รับบัตรคิว
5. รอรับการตรวจตามลำดับบัตรคิว หน้าห้องตรวจ


ผู้ป่วยเก่า
1. ติดต่อพยาบาลคัดกรองและรับใบคัดกรองเพื่อแยกประเภทผู้ป่วย
2. นำบัตรประจำตัวคนไข้และใบคัดกรองยื่นที่ห้องบัตร
3. นำใบคัดกรองติดต่อพยาบาลที่หน้าห้องตรวจและ รับบัตรคิว
4. รอรับการตรวจตามลำดับบัตรคิว หน้าห้องตรวจ


ผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพ
(บัตรทอง หรือบัตร30บาท)
1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่โต๊ะหน้าห้องบัตรชั้น 2
2. นำเอกสารตามข้อ 1 พร้อมบัตรประชาชน ยื่นที่ห้องบัตรช่องที่ 5
3. ติดต่อพยาบาลหน้าห้องตรวจบัตรทอง (ข้างบันไดเลื่อน ชั้น 2)
4. รับบัตรคิว รอเรียกตามลำดับบัตรคิว
5. รอรับการตรวจหน้าห้องตรวจ

ผู้ป่วยประกันสังคม
กรณีต้องการพบแพทย์เฉพาะทาง
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่ห้องประกันสังคมชั้น 3
2. แจ้งความประสงค์แพทย์เฉพาะทางที่ต้องการตรวจ
3. เจ้าหน้าที่บริการส่งตรวจ และพาไปที่หน้าห้องตรวจ
4. ติดต่อพยาบาลที่หน้าห้องตรวจและ รับบัตรคิว
5. รอรับการตรวจตามลำดับบัตรคิว หน้าห้องตรวจ

กรณีตรวจโรคทั่วไป
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่ห้องประกันสังคมชั้น 3
2. รอรับการตรวจหน้าห้องตรวจ
3. รอรับยาหน้าห้องตรวจ (มีเจ้าหน้าที่บริการรับ

ห้องประกันสังคมบริการแบบ ONE STOP SERVICE

ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
1. ติดต่อพยาบาลคัดกรองเพื่อแยกประเภทผู้ป่วย
2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
3. รับบัตรคิว
4. รอเรียกตามลำดับบัตรคิว
5. รอรับการตรวจหน้าห้องตรวจ


กรณีฉุกเฉินจะได้รับการตรวจรักษาก่อน
คำแนะนำ
1.เพื่อประโยชน์ในการติดตามประวัติการรักษาของท่าน กรุณานำบัตรประจำตัวคนไข้ และบัตรประชาชนมาทุกครั้งที่ติดต่อกับโรงพยาบาล
2.ถ้าท่านมีบัตรเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล เช่น บัตรประกันสุขภาพ, บัตรประกันสังคม,
บัตรผู้พิการ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
More info view site
ผู้มีสิทธิใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
สำหรับผู้ป่วยที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเมื่อมาใช้บริการโรงพยาบาลกลาง

หลักฐานที่ต้องนำมาทุกครั้ง

1. บัตรประจำตัวประชาชน (ต้องนำมาทุกครั้ง)

2. สูติบัตร / ทะเบียนบ้าน (กรณีผู้ป่วยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)

3. บัตรผู้พิการ (กรณีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลผู้พิการ)

4. ใบอนุญาติการทำงาน (กรณีผู้ป่วยเป็นแรงงานต่างด้าว)

5. บัตรรับรองสิทธิ

6. แบบสำหรับส่งตัวผู้ป่วยไปรับการตรวจหรือรักษาต่อ (กรณีผู้ป่วยได้ถูกส่งตัวมารักษาต่อจากสถานพยาบาลอื่น)


หน่วยงานที่ผู้ป่วยสามารถติดต่อเรื่องสิทธิการรักษา

1. ห้องเวชระเบียนผู้ป่วยนอก / ห้องบัตร ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

2. ห้องตรวจสอบสิทธิ ศูนย์ประกันสุขภาพ ชั้น 8 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-2208000 ต่อ 10820 , 10825
More info view site

ห้องเดี่ยว 3,000บาท/วัน
เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น โทรทัศน์ โทรศัพท์ เครื่องทำน้ำอุ่น
ค่าบริการหัตถการทั่วไป 300บาท/วัน
กรมบัญชีกลาง เสียส่วนเกิน 650บาท/วัน
ประกันสังคม เสียส่วนเกิน 2,600 บาท/วัน
ประกันสุขภาพฯ 3,000 บาท/วัน
รัฐวิสาหกิจ จ่ายส่วนเกินจากที่หน่วยงานจ่ายให้VIP 4,000บาท/วัน
เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น โทรทัศน์ โทรศัพท์ เครื่องทำน้ำอุ่นห้องรับแขก
ค่าบริการหัตถการทั่วไป 300บาท/วัน
กทม. เสียส่วนเกิน 225บาท/วัน
กรมบัญชีกลาง เสียส่วนเกิน 1,150บาท/วัน
ประกันสังคม เสียส่วนเกิน 3,600 บาท/วัน
ประกันสุขภาพฯ 4,000 บาท/วัน
รัฐวิสาหกิจ จ่ายส่วนเกินจากที่หน่วยงานจ่ายให้


ห้องสามัญ 400บาท/วัน
ค่าบริการหัตถการทั่วไป 300บาท/วัน
More info view site
การจองห้องพิเศษติดต่อที่
ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast and Clear center : BFC) ชั้น 1
โทร. 02-220-8000 ต่อ 10170,10171

เตียงสามัญ ติดต่อที่ศูนย์รับผู้ป่วยใน
โทร.02-220-8000 ต่อ 10271 เวลา 08.30-12.00 น. , 13.00-15.45 น.

วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 02-220-8000 ต่อ 10150 เวลา 08.00-11.45 น. , 13.00-16.00 น.

*ห้องพิเศษต้องมีญาติเฝ้าตลอด 24 ชั่วโมง โดยคนเฝ้าต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีกรณีไม่มรญาติเฝ้า เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย จำเป็นต้องย้ายผู้ป่วยไปตึกสามัญ

โทรศัพท์เช็คห้องพิเศษ ก่อนล่วงหน้า 1 วันโทรฯเช็คในวันที่..........................................เวลา 14.00-16.00 น.
More info view site
คลิกดูแต่ละแผนกบนเว็บไซต์ รพ.กลาง
More info view site
- อายุรกรรมทั่วไป จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น.
- คลินิกเพื่อนวันจันทร์ จันทร์ 13.00-15.00 น.
- คลินิกวัณโรคปอด จันทร์ 13.00-15.00 น.
- คลินิกมะเร็ง อังคาร 13.00-15.00 น.
- คลินิกผิวหนัง อังคาร/พฤหัส 13.00-15.00 น.
- คลินิกประสาทวิทยา (นัด) พฤหัส 08.00.-12.00 น.
- คลินิกโรคหัวใจ พฤหัส 13.00 -15.00 น.
- คลินิกโรคไต พฤหัส 13.00 -15.00 น.
- คลินิกสุขภาพจิต จันทร์/พุธ 08.00 -12.00 น.
ศุกร์ 13.00 - 16.00 น.
- คลินิกส่งเสริมสุขภาพทั่วไป จันทร์ – ศุกร์ 08.00–12.00 น.
- คลินิกจิตเวช

(ทุกพฤหัสที่ 1 และ 3

ของเดือน)

10.00–12.00 น.
More info view site
- ศัลยกรรมทั่วไป จันทร์ – ศุกร์ 08.00–12.00 น.
- ศัลยกรรมปัสสาวะ จันทร์ / พุธ 08.00-12.00 น.
พฤหัส – ศุกร์ 08.00-12.00 น.
- ศัลยกรรมตกแต่ง อังคาร 08.00-12.00 น.
- ศัลยกรรมทรวงอก จันทร์ / ศุกร์ 08.00-12.00 น.
- ศัลยกรรมประสาท ศุกร์ 08.00-12.00 น.
More info view site
- คลินิกจักษุวิทยา จันทร์ – ศุกร์
08.00-12.00 น.

- คลินิกจอประสาทตา (นัด) พุธ 13.00-15.00 น.
- คลินิกวัดแว่นตา ศุกร์ 13.00-15.00 น.
- คลินิก หู คอ จมูก จันทร์ – ศุกร์ 08.00-12.00 น.
More info view site
- คลินิกสูติกรรม จันทร์ – ศุกร์ 08.00-12.00 น.
- คลินิกนรีเวชกรรม จันทร์ – ศุกร์ 08.00-12.00 น.
- คลินิกส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จันทร์ 13.00-15.00 น.
ศุกร์ 08.00-12.00 น.
- คลินิกปรึกษามีบุตรยาก จันทร์ 13.00-15.00 น.
- คลินิกส่งเสริมสมรรถภาพสตรีวัยทอง อังคาร 13.00-15.00 น.
- คลินิกหลังคลอด พุธ 13.00-15.00 น.
- คลินิกวางแผนครอบครัว พฤหัสฯ 13.00-15.00 น.
- คลินิกธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ ศุกร์ 13.00-15.00 น.
More info view site
- คลินิกทันตกรรมทั่วไป จันทร์ – ศุกร์ 08.00-12.00 น.
- คลินิกรักษารากฟัน จันทร์ 08.00-12.00 น.
- ทันตกรรมสำหรับเด็ก อังคาร 08.00-12.00 น.
- ทันตกรรมประดิษฐ์ พุธ 08.00-12.00 น.
- ศัลยกรรมช่องปาก พฤหัส 08.00-12.00 น.
- ปริทันตวิทยา (โรคเหงือก) ศุกร์ 08.00-12.00 น.
More info view site
- กุมารเวชกรรมทั่วไป จันทร์ – ศุกร์ 08.00-12.00 น.
- คลินิกสุขภาพเด็กดี พุธ 13.00-15.00 น.
- คลินิกทารกแรกเกิด อังคาร 13.00-15.00 น.
- คลินิกโรคภูมิแพ้
(ทุกอังคารที่ 2 และ 4

ของเดือน)

13.00-15.00 น.
More info view site
- กายภาพบำบัด จันทร์ – ศุกร์ 08.00-11.30 น.
- คลินิกฝังเข็ม จันทร์ – พฤหัส 09.00-11.30 น.
- กิจกรรมบำบัด จันทร์ – ศุกร์ 08.00-11.30 น.
- กายอุปกรณ์ จันทร์ – ศุกร์ 08.00-11.30 น.
More info view site
ศูนย์เลสิค โรงพยาบาลกลางภูมิใจเสนอเทคโนโลยี ใหม่ล่าสุดในการทำ LASIK เพื่อการมองเห็นที่ดีที่สุด "Femtosecond Laser(FS200)และSCHWIND AMARIS 750S EXCIMER LASER" เครื่องแรกในประเทศไทย ติดต่อศูนย์เลสิค โรงพยาบาลกลาง
โทร 0-2220-8000 ต่อ 11641 – 11642
More info view site
การตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
Coronary CTA (Coronary Computed Tomographic Angiography)
ตรวจว่ามีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันหรือไม่ (Coronary Artery Disease)
ติดตามผลการรักษาหลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ (Post Coronary Bypass Graft)
ตรวจความผิดปกติแต่กำเนิดของหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Anomalies)
การตรวจนี้ต้องฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดดำขณะทำการตรวจ

Coronary Artery Calcification หรือ Calcium Score
เป็นการวัดปริมาณแคลเซี่ยมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจซึ่งแสดงถึงภาวะ Atherosclerosis ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ Calcium score นี้สามารถใช้คาดคะเนการเกิดโรคหลอดเลือดตีบ จึงเป็นการตรวจที่มีประโยชน์ในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจแต่ไม่เคยมีอาการเจ็บหน้าอก โดย Calcium score ยิ่งสูงโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบก็สูงด้วย

การตรวจนี้ไม่ต้องฉีดสารทึบรังสีเข้าสู่ร่างกาย

การตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ผู้ป่วยจะได้รับรังสีเอกซ์ แต่ปริมาณน้อย เทียบเท่ากับปริมาณรังสีที่ได้รับตามธรรมชาติเป็นเวลา 3 ปีการตรวจโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบัน คือ การสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization) ซึ่งต้องใส่สายสวนเข้าไปในหลอดเลือดหัวใจโดยตรงเพื่อฉีดสารทึบรังสี การตรวจด้วยวิธีนี้มีความแม่นยำสูงและสามารถทำการรักษาได้ทันที แต่มีค่าใช้จ่ายสูง มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและผู้ป่วยต้องนอนพักในโรงพยาบาล การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการตรวจหลอดเลือดหัวใจ

More info view site
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก 0-220-8000 ต่อ 10150

การตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อให้ทราบความสมบูรณ์หรือความผิดปกติของร่างกายและสามารถป้องกันหรือรักษาความผิดปกตินั้นได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกรวมทั้งการรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การรับประทานอาหารหวาน ไขมันสูง การขาดการออกกำลังกาย การสูบบุรี่ เป็นต้น

การตรวจสุขภาพประจำปี ได้จัดแบ่งเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานตามความจำเป็นของแต่ละช่วงและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค รวมทั้งโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคู่สมรส

รายการตรวจสุขภาพพื้นฐานโปรแกรม 1,2,3 แบ่งตามช่วงอายุ
โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานสำหรับคู่สมรสโปรแกรม 4
ถ้าผลการตรวจผิดปกติจะแนะนำให้ปรึกษาแพทย์คลินิกต่างๆในเวลาราชการ(เวลา 08.00น.-11.00น.) ดังนี้

ผลตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ - ปรึกษาแพทย์สูตินรีเวชกรรม
ผลตรวจมะเร็งเต้านมผิดปกติ - ปรึกษาศัลยแพทย์ทั่วไป
ผลตรวจอุจจาระผิดปกติ - ปรึกษาศัลยแพทย์ทั่วไป/อายุรแพทย์
ผลตรวจปัสสาวะผิดปกติ - ปรึกษาแพทย์ทางเดินปัสสาวะ/อายุรแพทย์
ผลตรวจเม็ดเลือดผิดปกติ - ปรึกษาอายุรแพทย์โรคเลือด
ผลเอกซเรย์ปอดผิดปกติ - ปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอด
ผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ - ปรึกษาอายุรแพทย์โรคหัวใจ
ผลตรวจเลือดเบาหวาน,ไขมัน,การทำงานของตับ ไต ผิดปกติ,ความดันโลหิต - ปรึกษาอายุรแพทย์ทั่วไป
More info view site
1.การขอใบรับรองแพทย์ ขอได้ที่หอผู้ป่วยที่พักรักษาอยู่ โดยแจ้งให้พยาบาลหรือแพทย์ผู้รักษาทราบก่อนออกจากโรงพยาบาล

2.กรณีผู้ป่วยมีประกันชีวิต ให้นำแบบฟอร์ม

ประกันชีวิตติดต่อที่ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast and Clear center:BFC) ชั้น 1

และชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท ที่แผนกการเงินและบัญชีชั้น 19
More info view site
อัตราบริการพยาบาลพิเศษ

1. พยาบาลวิชาชีพ

1.1 การพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป ชั่วโมงละ 150 บาท

12 ชั่วโมง อัตรา 1,800.00 บาท

8 ชั่วโมง อัตรา 1,200.00 บาท

1.2 การพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤตและผู้ป่วยที่ผู้เฝ้าเสี่ยงอันตราย

ชั่วโมงละ 200 บาท

12 ชั่วโมง อัตรา 2,400.00 บาท

8 ชั่วโมง อัตรา 1,600.00 บาท

1.3 การพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน ชั่วโมงละ 200 บาท

12 ชั่วโมง อัตรา 2,400.00 บาท

8 ชั่วโมง อัตรา 1,600.00 บาท

2. พยาบาลเทคนิค

1.1 การพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป ชั่วโมงละ 100 บาท

12 ชั่วโมง อัตรา 1,800.00 บาท

8 ชั่วโมง อัตรา 1,200.00 บาท

1.2 การพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน ชั่วโมงละ 150 บาท

12 ชั่วโมง อัตรา 1,800.00 บาท

8 ชั่วโมง อัตรา 1,200.00 บาท
More info view site
 
โรงพยาบาลกลาง
 ประวัติโรงพยาบาลกลาง
 
ในปี พ.ศ. 2432 ได้มีโรงพยาบาลเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งรักษาโรคทางกายทั่วไป และโรงพยาบาลเสียจริต หรือโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบัน รักษาผู้ป่วยโรคทางจิต เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นประชาชนอยู่กันอย่างแออัด ไม่มีการจัดระเบียบที่อยู่อาศัย ทำให้เกิดโรคระบาดได้ง่ายHighet.gif
 
ดังนั้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2440 สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี ผู้สำเร็จราชการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ประกาศพระราชกำหนดสุขาภิบาลขึ้นเพื่อป้องกันโรคภัยและความสะอาดของบ้านเมือง โดยได้แต่งตั้ง นายแพทย์ พี.เอ. ไนติงเกล เป็นพนักงานแพทย์ใหญ่สุขาภิบาล ดูแลความสะอาดและป้องกันโรคภัยให้กับประชาชน และแต่งตั้งกัปตัน เยคาตอง เป็นนายช่างใหญ่สุขาภิบาล ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2440
 
หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้อนุญาตให้สร้างโรงพยาบาลสำหรับรักษาหญิงโสเภณีในวันที่ 24 พฤษภาคม 2441 เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่เกิด
 
 
โรงพยาบาลพลตระเวน
 
กับประชาชนขึ้นที่หลังวัดพลับพลาไชย โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2441
 
เมื่อสร้างเรือนโรงพยาบาลเสร็จ กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาลไม่มีงบประมาณ ในการดำเนินการต่อ โรงพยาบาลกรมพลตระเวนหรือโรงพยาบาลตำรวจในขณะนั้น ซึ่งมีเตียงรับผู้ป่วยเพียง12 เตียงเท่านั้น ได้มาขอเช่าเรือนโรงพยาบาลที่จะใช้รักษาหญิงโสเภณีของกรมสุขาภิบาล ซึ่งยังตอนนั้นยังไม่ได้เปิดให้บริการ   ดังนั้นเรือนโรงพยาบาลแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า โรงพยาบาลกรมพลตระเวน เปิดให้บริการแก่พลตระเวนและผู้ป่วยจากคดีต่างๆ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2443 โดยมีการเพิ่มเตียงรับผู้ป่วยเป็น 36 เตียง หลังจากเปิดให้บริการ ปรากฏว่าไม่เพียงแค่พลตระเวนและผู้ป่วยจากคดีต่างๆที่มารับการรักษาเท่านั้น แต่ยังมีพลเรือนมารับการรักษาอีกด้วยจึงทำให้งบประมาณที่ได้จากกระทรวงนครบาล ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
 
 
โรงพยาบาลกลางวันนี้
 
ปัจจุบัน โรงพยาบาลกลางมีอายุครบ 121 ปี เป็นสถานที่ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วย สร้างเสริมสุขภาพอนามัย และป้องกันโรค ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน ค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ และปฏิบติงานร่วมกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย โดยได้มีการปรับปรุงพัฒนาการบริการให้ทันสมัย โดยเน้นบริการที่ดีเลิศ (Bast Service) ตลอดจนปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทั้งภายในอาคารและรอบโรงพยาบาลให้ดีขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้รับบริการ ตลอดจนตอบสนองนโยบายของรัฐ ในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพ โดยการสร้างอาคารอเนกประสงค์ 20 ชั้น เพื่อทดแทนอาคารเก่า ด้วยเงินงบประมาณ 780  ล้านบาท โดยได้รับพระราชชื่ออาคารแห่งนี้ว่า...
 
"อาคารอนุสรณ์ 100 ปี"
 
 
นโยบาย
 
ด้านบริหาร
พัฒนาให้เป็นระบบบริหารเชิงคุณภาพรวมทั้งองค์กร
 
ด้านบริการ
ใช้นโยบายการสนองตอบความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ
 
ด้านวิชาการ
พัฒนาบุคคลให้มีศักยภาพสูงขึ้น เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม จนเป็นองค์กรเรียนรู้
 
 
ขอบเขตบริการ (Scope of service)
 
 
โรงพยาบาลกลางเป็นสถานพยาบาล ตติยภูมิ ให้บริการทางการแพทย์โดยมีขอบเขตดังนี้
 
1. ให้บริการรักษาพยาบาล
2. ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ
3. ให้บริการฟื้นฟูสมรถภาพ
4. ให้บริการป้องกันโรค
5. ให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว นิสิตแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล
 
 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
 
 • ประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
 • ประชาชนในเขต Catchments area ตามระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค
 • ผู้ประกันสังคมที่ลงทะเบียนไว้กับโรงพยาบาล
 • ผู้ป่วยส่งต่อ ทั้งในระบบและนอกระบบการส่งต่อ ที่มีเครือข่ายบริการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
 
 
การบริการในโรงพยาบาล
 
 • การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก คลินิกต่าง ๆ
 • การบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • การบริการผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • บริการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
 • การบริการของศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี การให้คำปรึกษาครอบครัว
 • การบริการของหน่วยสนับสนุนการรักษา ( เช่น เอกซเรย์ lab หน่วยไตเทียม หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฯลฯ )
 • การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการบริการต่าง ๆ
 • การจัดสวัสดิการและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ( เช่น ที่จอดรถ การจัด รปภ. ดูแลความปลอดภัย การบริการน้ำดื่ม ห้องสุขา ป้ายบอกทาง ฯลฯ )
 
 
 
โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514 ถนนหลวง ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 0-2220-8000


 การให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกลาง
 
ห้องตรวจอายุรกรรม
 
-  อายุรกรรมทั่วไป จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00  น.
-  คลินิกเพื่อนวันจันทร์ จันทร์ 13.00-15.00  น.
- คลินิกวัณโรคปอด จันทร์ 13.00-15.00  น.
-  คลินิกมะเร็ง อังคาร 13.00-15.00  น.
-  คลินิกผิวหนัง อังคาร/พฤหัส 13.00-15.00  น.
-  คลินิกประสาทวิทยา (นัด) พฤหัส 08.00.-12.00 น.
-  คลินิกโรคหัวใจ พฤหัส 13.00 -15.00 น.
-  คลินิกโรคไต พฤหัส 13.00 -15.00 น.
-  คลินิกสุขภาพจิต จันทร์/พุธ 08.00 -12.00 น. ศุกร์ 13.00 - 16.00 น.
- คลินิกส่งเสริมสุขภาพทั่วไป จันทร์ – ศุกร์ 08.00–12.00 น.
-  คลินิกจิตเวช (ทุกพฤหัสที่ 1 และ 3 ของเดือน)  10.00–12.00 น.

 
ห้องตรวจศัลยกรรม
 
- ศัลยกรรมทั่วไป จันทร์ – ศุกร์ 08.00–12.00 น.
-  ศัลยกรรมปัสสาวะ จันทร์ / พุธ 08.00-12.00 น. พฤหัส – ศุกร์ 08.00-12.00 น.
-  ศัลยกรรมตกแต่ง อังคาร 08.00-12.00 น.
-  ศัลยกรรมทรวงอก จันทร์ / ศุกร์ 08.00-12.00 น.
-  ศัลยกรรมประสาท ศุกร์ 08.00-12.00 น.


 
ห้องตรวจตา หู คอ จมูก
 
- คลินิกจักษุวิทยา จันทร์ – ศุกร์ 08.00-12.00 น.
- คลินิกจอประสาทตา (นัด) พุธ 13.00-15.00 น.
- คลินิกวัดแว่นตา ศุกร์ 13.00-15.00 น.
-  คลินิก หู คอ จมูก จันทร์ – ศุกร์ 08.00-12.00 น.

 
ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
- คลินิกสูติกรรม จันทร์ – ศุกร์ 08.00-12.00 น.
- คลินิกนรีเวชกรรม จันทร์ – ศุกร์ 08.00-12.00 น.
- คลินิกส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จันทร์ 13.00-15.00 น. ศุกร์ 08.00-12.00 น.
- คลินิกปรึกษามีบุตรยาก จันทร์ 13.00-15.00 น.
- คลินิกส่งเสริมสมรรถภาพสตรีวัยทอง อังคาร 13.00-15.00 น.
- คลินิกหลังคลอด พุธ 13.00-15.00 น.
- คลินิกวางแผนครอบครัว พฤหัสฯ 13.00-15.00 น.
- คลินิกธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ ศุกร์ 13.00-15.00 น.

 
ห้องตรวจทันตกรรม
 
- คลินิกทันตกรรมทั่วไป จันทร์ – ศุกร์ 08.00-12.00 น.
- คลินิกรักษารากฟัน จันทร์ 08.00-12.00 น.
- ทันตกรรมสำหรับเด็ก อังคาร 08.00-12.00 น.
- ทันตกรรมประดิษฐ์ พุธ 08.00-12.00 น.
- ศัลยกรรมช่องปาก พฤหัส 08.00-12.00 น.
- ปริทันตวิทยา (โรคเหงือก) ศุกร์ 08.00-12.00 น.

 
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
- กุมารเวชกรรมทั่วไป จันทร์ – ศุกร์ 08.00-12.00 น.
- คลินิกสุขภาพเด็กดี พุธ 13.00-15.00 น.
- คลินิกทารกแรกเกิด อังคาร 13.00-15.00 น.
- คลินิกโรคภูมิแพ้ (ทุกอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน) 13.00-15.00 น. หน่วยเวชกรรมฟื้นฟู
 
- กายภาพบำบัด จันทร์ – ศุกร์ 08.00-11.30 น.
- คลินิกฝังเข็ม จันทร์ – พฤหัส 09.00-11.30 น.
- กิจกรรมบำบัด จันทร์ – ศุกร์ 08.00-11.30 น.
- กายอุปกรณ์ จันทร์ – ศุกร์ 08.00-11.30 น.

 
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
นิติเวชวิทยา จันทร์ – ศุกร์ 08.00-16.00 น.
ศัลยกรรมกระดูก จันทร์ – ศุกร์ 08.00-12.00น.

 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com