โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี ENG

โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
98 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน กม.46 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ ห้องพัก
 
   โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 200 เตียง ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (B.0.I.) 18 ธันวาคม 2556 บางกอกเชน ฮอลปิตอล เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีการปรับเปลี่ยนคือ เปลี่ยนชื่อ โรงพยาบาลจากโรงพยาบาลนวนคร เป็นโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
กลุ่มโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี-อยุธยา ภายใต้ บริษัทนวนครการแพทย์จำกัด โดยทางบริษัทบางกอกเชน ฮอสปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทนวนครการแพทย์ จำกัด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556  ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเชิงโครงสร้างบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล โดยใช้โครงสร้างการบริหารจัดการเป็นแนวทางเดียวกับกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์
 
โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี ให้บริการ 24 ชั่วโมง มีอาคารและอปุกรณ์ทางการแพทย์และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยคณะแพทย์ที่เชียวชาญทั่วไปและเฉพาะทางหลายสาขาได้แก่ อายุกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม และสาขาเชี่ยวชาญอื่นๆ เช่น ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมระบบประสาท ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบกระดูกและข้อ อายุรกรรมโรคหัวใจ อายุรกรรมโรคไต และ Orthopedics ในกรณีที่เกินศักยภาพ สามารถส่งต่อโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือ โรงพยาบาล Supra-contractor
 
โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี เป็นโรงพยาบาลในกลุ่ม บางกอกเชน ฮอสปิตอล จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ต้นปี 2557 ให้บริการด้านรักษาพยาบาลทั้งในด้านการส่งเสริมคุณภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยให้บริการในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com