โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานยศเส

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานยศเส
693 ถนน บำรุงเมือง แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานยศเส

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

เป็นโรงพยาบาลฯ ภายใต้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเเละการแพทย์ผสมผสาน สังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 เพื่อพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลการแพทย์ไทยในอนาคต เป็นหน่วยบริการสาธารณสุขต้นแบบนำร่อง เปิดให้บริการทุกวัน เวรวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดบริการตั้งแต่ 8.00 ถึง 16.00 น.

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเเละการแพทย์ผสมผสาน สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 เพื่อพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลการแพทย์ไทยในอนาคต เป็นหน่วยบริการสาธารณสุขต้นแบบนำร่อง เปิดให้บริการทุกวัน เวรวันหยุดนักขัตฤกษ์ พื้นที่ให้บริการ คือ
 1. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน(ยศเส)
  เปิดให้บริการตั้งเเต่ 08.30-15.30 น.
  Tel 02-224 3261
 2. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพการแพทย์แผนไทย (เรือนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี)
  เปิดให้บริการตั้งเเต่ 07.30-15.30 น.
  Tel 02-590 2606, 02-5911964
 3. เรืองเจ้าพระยาพิศนุประสาทเวช(เรือนหมอคง​ กรมการ​แพทย์​แผน​ไทย​และ​การเเพทย์​ทางเลือก ​​กระทรวง​สาธารณสุข​)
  เปิดให้บริการตั้งเเต่ 07.00-20.00 น.
  Tel​ ​082-5515400​
 4. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
  ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งเเต่เวลา 08.30-16.30 น.
  Tel 02-143 7759
 อัตราค่าบริการและสิทธิการเบิกจ่าย
 
ค่ารักษาพยาบาลเพื่อการบำบัดรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน หมายถึง ค่าบริการในการบำบัดรักษาโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพและประกอบโรคศิลปะ
 
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีการบำบัดรักษาโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน จะต้องเป็นกรณีเพื่อการรักษาพยาบาลหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ มิใช่กรณีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรค โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าจำเป็นต้องรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยศาสตร์นั้นๆ
 
 ประวัติ
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิด รพ.เสาให้เฉลิมพระเกียรติ ฯ จ.สระบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีรับสั่งให้ขยายโอกาสผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้เข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมากขึ้น
 
         รัฐบาลโดยนายวิทยา บุรณะศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  สนองรับสั่ง ให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีฯ)  จัดตั้ง โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ และมอบหมายให้สถาบันการแพทย์แผนไทย (นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผอก.)ดำเนินการ โดยได้รับการสนับสนุนอาคารหมายเลข๑กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เดิม ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข อธิบดีฯ)เพื่อเป็นสถานที่ดำเนินการ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๕ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นพ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีฯ)จำนวน ๘.๔๖ ล้านบาท (โครงการจัดตั้ง อาโรคยศาลา:ศูนย์อภิบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังครบวงจร) สำหรับปรับปรุงอาคารและครุภัณฑ์ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สำหรับการออกแบบอาคารและเตรียมการจัดบริการให้มีความเชื่อมโยงครบวงจรทุกศาสตร์การแพทย์ ทั้งการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆกับการแพทย์แผนปัจจุบัน  และร่วมเทิดนาม เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เจ้าของสถานที่เดิมแห่งนี้ โดยจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

วิสัยทัศน์
 
“เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพและสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”
 
พันธกิจ
 
“เป็นรพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานต้นแบบ”
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย นวดไทยให้มีมาตรฐาน บูรณาการเข้าสู่ระบบสุขภาพ    
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและจัดการองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยให้ประชาชนมีสุขภาพดี
 
เป้าประสงค์
 
๑.  เป็นโรงพยาบาลชั้นนำด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยการแพทย์ผสมผสาน
๒.  การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง
๓.  เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบริบาลผู้ป่วยมะเร็ง
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com