โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-242-5045
Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
เป็นโรงพยาบาลขนาด 80 เตียง ตั้งอยู่ เลขที่ 809/1 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. เปิดบริการตรวจสุขภาพ  ป้องกันและรักษาโรค ให้แก่พนักงาน  ครอบครัว พนักงานเกษียณอายุของการไฟฟ้านครหลวงรวมทั้งบุคคลภายนอก ผู้รับบริการสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการต้นสังกัดได้ เราให้บริการรักษา ในส่วนของผู้ป่วยนอก ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิคเฉพาะโรค ทันตกรรม กายภาพบำบัด แพทย์ทางเลือกคลินิคฝังเข็ม หน่วยไตเทียม ตรวจสุุขภาพประจำปี และมีหอผู้ป่วย (IPD) รับดูแลผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล


ความเป็นมา
โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง เป็นหน่วยงานหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2493 เป็นเพียงแผนกพยาบาลสังกัดกองเลขานุการ การไฟฟ้ากรุงเทพ
 
ตรวจรักษาผู้ป่วยไป-กลับที่ทำการอยู่เขตวัดเลียบ และเขตคลองเตย สำหรับสถานพยาบาลเขตคลองเตย ตรวจรักษาผู้ป่วยและเป็นสถานพักฟื้น ที่เป็นพนักงานและครอบครัว มีประมาณ 20 เตียง พ.ศ.2501 การไฟฟ้ากรุงเทพ เปลี่ยนชื่อเป็น “การไฟฟ้านครหลวง” ต่อมาปี พ.ศ.2502 ได้เปิดสถานพยาบาลเขตสามเสน มีผู้ปฏิบัติงาน 30 คนเมื่อมีการขยายงานได้เปลี่ยนจาก “แผนกพยาบาล”เป็น.”กองการแพทย์”และก่อสร้างโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่ พนักงาน ครอบครัว และพนักงานเกษียณอายุ โดยเปิดเป็นทางการเมื่อวันที 1 ก.ค.2514 ต่อมาได้ยกฐานะเป็น “โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง” สังกัดรองผู้ว่าการส่วนบริหาร ได้เปิดบริการเริ่มต้นจำนวน 120 เตียง  ปัจจุบันให้บริการ 80 เตียง มีอาคาร 5 อาคาร ประกอบด้วย
 
อาคาร 7 ตึกศาลาพิธีศพ
 
อาคาร 8 มี 4 ขั้น สำหรับผู้ป่วยนอก แบ่งเป็น
ชั้น 1
ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องเวชระเบียน ห้องตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง ห้องฉีดยา-ทำแผล ห้องสังเกตอาการ ห้องเอ็กซ์เรย์ อัลตราซาวด์ ชันสูตรโรค ห้องจ่ายยา ห้องเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล
ชั้น 2
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน ห้องคลังยา ห้องปรุงยา งานธุรการงานเภสัชกรรม ห้องผู้อำนวยการกองบริการการแพทย์ ห้องห้วหน้างานเภสัชกรรม ส่วนงานทันตกรรม
ชั้น 3
ห้องผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาล ห้องผู้ช่วยฝ่ายการแพทย์ ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องแผนกบริหารทั่วไปห้องงานเวชศาสตร์ป้องกัน และสังคมสงเคราะห์
ชั้น 4
ห้องผู้ป่วยอายุรกรรม ชาย-หญิง ห้องพิเศษ และ ไอ ซี ยู อายุรกรรม อาคาร 9 กายภาพบำบัด และห้องผ่าตัด
อาคาร 9 กายภาพบำบัด และห้องผ่าตัด
อาคาร 10 มี 6ชั้น สำหรับผู่ป่วยใน แบ่งเป็น
ชั้น 1 และ 2
ชั้นสามัญสำหรับผู้ป่วยชาย-หญิง รักษาโรคอายุกรรมและศัลยกรรม มี 44 เตียง
ชั้น 3 และ 4
สำหรับการคลอดบุตรและเด็กเกิดใหม่ มี 38 เตียง
ชั้น 5 และ 6 ห้องพิเศษ มี 12 เตียง
 
ในปัจจุบัน ได้ทำการปรับปรุง การใช้พื้นที่ ชั้น 1 เป็นหน่วยไตเทียม ชั้น 2 ผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ชั้น 4-5 ศัลยกรรมหญิงและห้องพักพิเศษ ชั้น 6 ห้องพักพิเศษ ยังไม่ได้เปิดทำการ
 
อาคาร 11 อาคารโภชนาการและซักรีด

 
1. คลินิคเฉพาะโรค(ตารางตรวจ)
โรงพยาบาลให้บริการคลินิคเฉพาะโรคสาขาต่างๆ รวม 12 สาขาและคลินิกอายุรกรรมทั่วไป และศัลยกรรมทั่วไป ให้บริการการตรวจตามวัน เวลา ตามตารางการตรวจ โดยสามารถนัดล่วงหน้าได้ที่
โทรศัพท์.02-242 5042 ,02-2425119
โทรสาร 02-242-5120 (ปรับปรุง 03 มีนาคม 2563)
 
หมายเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุนอกเวลาทำการ ติดต่อที่ อาคาร 8 ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน โทร. 02 - 2425044 กรณีต้องติดต่อเวชระเบียนก่อนพบแพทย์ กรุณายื่นบัตรประจำตัวผู้ป่วยก่อนหมดเวลาตรวจอย่างน้อย 15 นาที
 
 
 
2. ทันตกรรม
ให้บริการด้วยเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย สะอาดและปลอดเชื้อ มีทันตแพทย์ทั่วไปและทันตแพทย์เฉพาะทาง ทันตกรรมทั่วไปได้แก่การอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน รักษาคลองรากฟัน เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 7.45 - 11.30 น. ส่วนทันตกรรมเฉพาะทางได้แก่จัดฟัน ใส่ฟัน ครอบฟัน และรักษาคลองรากฟันที่ยาก ผู้รับบริการควรติดต่อเพื่อการนัดหมาย
 
 
ทันตกรรม
แผนกทันตกรรมเปิดรับบริการ 4 เขต ดังต่อไปนี้ :
เขตสามเสน โทร. 022425047
เขตวัดเลียบ โทร. 022255922
เขตคลองเตย โทร. 022495595
เขตเพลินจิต โทร. 022532404
 
 
ประเภทของการให้บริการ
ทุกเขตให้บริการเหมือนกันคือ ทันตกรรมป้องกัน , ทันตกรรมทั่วไป และ ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมป้องกัน ได้แก่ เคลือบฟลูออไรด์, เคลือบหลุมร่องฟัน และทันตสุขศึกษา
ทันตกรรมทั่วไป ได้แก่ อุดฟัน,ถอนฟัน,ขูดหินปูน,รักษาคลองรากฟัน และผ่าตัดในช่องปาก
ทันตกรรมประดิษฐ์ ได้แก่ ครอบฟัน,ใส่ฟัน
 
นอกจากนี้เฉพาะ ทันตกรรมสามเสนเขตเดียว เปิดให้บริการ จัดฟัน
 
 
เวลาเปิดให้บริการ : 7.30-11.30น.
(จ้างทันตแพทย์ภายนอก 7.45-11.45น.)
สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการ ทันตกรรมประดิษฐ์ที่เขตสามเสน จะต้องผ่านการตรวจวางแผนการรักษาและประเมินค่าใช้จ่ายก่อนทุกราย ราายละเอียดและขั้นตอนของการปฏิบัติ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทันตกรรมแต่ละเขตที่ท่านต้องการใช้บริการ
 
“สุขภาพปากเป็นประตูแห่งสุขภาพ เรายินดีให้บริการอย่างเต็มความสามารถ"
 
 
3. กายภาพบำบัด
เปิดให้บริการโดยนักกายภาพบำบัด ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย รักษาอาการเจ็บปวดเรื้อรัง โรคของกล้ามเนื้อ ข้อ และกระดูก รวมทั้งโรคทางสมอง เช่นอัมพฤกษ์ อัมพาต เพื่อฟื้นฟูสภาพให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 7.30 - 15.30 น.การรักษาต้องใช้เวลาครั้งละประมาณ 30 - 60 นาที และใช้เวลารักษาหลายครั้ง ผู้รับบริการควรติดต่อเพื่อการนัดหมาย
 
 
4. คลินิกฝังเข็ม
โดยแพทย์ฝังเข็มที่มีความชำนาญด้านการรักษาอาการปวด อัมพฤกษ์ อัมพาต ทำให้สามารถลดการใช้ยาและลดความเสี่ยง อันเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยา เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา8.00 -12.00 น. แต่เนื่องจากการรักษาต้องใช้เวลา ครั้งละประมาณ 30 นาที และใช้เวลารักษาหลายครั้ง ผู้สนใจควรนัดหมายล่วงหน้า โทร. 02-242 5119, 02-242 5042
 
5. หน่วยไตเทียม
ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัยจำนวนมาก มีประสิทธิภาพ รับรองมาตรฐานจากสมาคมโรคไต แห่งประเทศไทย ผู้รับบริการจะได้รับความสะดวก สบายและรวดเร็ว เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ วันละ 3 รอบ รอบเช้า รอบสาย และรอบบ่าย มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตให้คำปรึกษาและวางแผนการรักษา โดยผู้รับบริการสามารถเลือกเวลารับการฟอกเลือดล่วงหน้าได้
 
 
6. ชันสูตรโรค(LAB)
ให้บริการการตรวจเลือด ปัสสาวะ และสารคัดหลั่งต่างๆ โดยเครื่องมือที่ทันสมัย ได้แก่เครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดอัตโนมัติ เครื่องตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเบื้องต้น เครื่องตรวจเซลลเม็ดเลือดอัตโนมัติ ให้ผลการตรวจที่รวดเร็วไม่เกิน 1 ชั่วโมงสำหรัีบ การตรวจทั่วไปมีบริการตรวจสุขภาพทั่วไป และตรวจเป็นแพ็คเกจ โดยใช้ช่องทางด่วน ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์.02-242 5045 โทรสาร 02-242-5120
 
 7. เอกซ์เรย์
 
ให้บริการตรวจทางรังสีวิทยาโดยเครื่องเอ็กซเรย์ และตรวจทางอัลตราซาวนด์ ด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่น เสียงความถี่สูงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตรวจเอ็กซเรย์ทั่วไป ได้แก่ การตรวจเอ็กซเรย์ส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น ทรวงอก ช่องท้อง กระดูกส่วนต่าง ๆ กระโหลกศรีษะ กระดูกสันหลัง เป็นต้น การตรวจนี้สามารถตรวจได้ในเวลาทำการ
ตรวจเอ็กซเรย์พิเศษ ได้แก่ การส่องตรวจเอ็กซเรย์ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ตรวจกระเพาะอาหาร ตรวจลำใส้เล็ก ตรวจลำใส้ใหญ่ ตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ตรวจกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น การตรวจนี้ต้องมีการเตรียมตัวก่อน เพื่อให้ได้ ผลการตรวจที่สมบูรณ์
ตรวจอัลตราซาวนด์ ได้แก่การตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดยสามารถดูการทำงานของอวัยวะส่วนนั้นๆ ได้ในขณะรังสีแพทย์ตรวจ เช่น การตรวจถุงน้ำดี ตับ ม้าม ไต ต่อมลูกหมาก มดลูก รังไข่ เต้านม ต่อมไทรอยด์ น้ำในช่องท้อง หรือในปอด เป็นต้น
 
การตรวจนี้ต้องมีการเตรียมตัวก่อน เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่สมบูรณ์ ติดต่อห้องเอ็กซเรย์ โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง โทร. 02-2425058
 
 
8. หอผู้ป่วยอายุรกรรม
 
งานที่รับผิดชอบ
รับผู้ป่วย (พนักงาน ครอบครัว พนักงานเกษียณอายุ) ที่มีโรคทางอายุรกรรมอายุเกิน 15 ปี รักษาด้วยการใช้ยา ผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยอาการหนัก ให้คำแนะนำปรึกษาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ
 
สถานที่
อาคาร 8 ชั้น 4 ฝกพ. โทรศัพท์ 02-242-5029 5030 5128
FAX 02-242-5075
 
บุคลากร
นักบริหาร 8 จำนวน 1 ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาการ 2 ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพจากภายนอก
พนักงานธุรการ 2 ตำแหน่ง
 
ข้อแนะนำการย้ายผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในงานอายุรกรรม
แจ้งให้เจ้าหน้าที่รพ.ที่ผู้ป่วยพักรักษาเดิม(เอกชน/รัฐบาล)ทราบ เพื่อขอประวัติการรักษา
ติดต่องานผู้ป่วยนอก 5119 แจ้งว่าจะนำผู้ป่วยมาพักรักษาที่รพ.กฟน
นำจดหมายหรือประวัติการรักษาของผู้ป่วยมาที่งานผู้ป่วยนอก เพื่อพบแพทย์
พยาบาลประสานงานเรื่องเตียงที่จะรับผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่รพ.ที่ผู้ป่วยพักรักษาเดิม
เมื่อแพทย์รพ.กฟน.รับไว้ประสานงานอีกครั้งเรื่องการย้ายผู้ป่วยมาพักรักษาที่รพ.กฟน
หมายเหตุ คนที่ติดต่อการย้ายผู้ป่วยควรจะเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
 
สิ่งแวดล้อม
อายุรกรรม 1(ชาย)
ห้องเดี่ยว 5 ห้อง
ห้องคู่ (แอร์) 2เตียง 5 ห้อง
ห้องรวม (แอร์) 4เตียง 2 ห้อง
 
อายุรกรรม 2 (หญิง)
ห้องรวม (แอร์) 4เตียง 2 ห้อง
ห้องคู่ (แอร์) 2เตียง 3 ห้อง
ไอ ซี ยู มี 4 เตียง

 ความเป็นมาโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง เป็นหน่วยงานหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2493 ในขณะนั้นเป็นเพียงแผนกพยาบาล สังกัดกองเลขานุการ การไฟฟ้ากรุงเทพ ตรวจรักษาผู้ป่วยแบบไป - กลับ ที่ทำการอยู่เขตวัดเลียบ และเขตคลองเตย สำหรับสถานพยาบาลเขตคลองเตย ตรวจรักษาผู้ป่วยและเป็นสถานพักฟื้น สำหรับพนักงานและครอบครัว มีประมาณ 20 เตียง

พ.ศ.2501 การไฟฟ้ากรุงเทพ เปลี่ยนชื่อเป็น “การไฟฟ้านครหลวง”

พ.ศ.2502 ได้เปิดสถานพยาบาลเขตสามเสน มีผู้ปฏิบัติงาน 30 คน เมื่อมีการขยายงานได้เปลี่ยนจาก “แผนกพยาบาล” เป็น ”กองการแพทย์” และก่อสร้างโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่ พนักงาน ครอบครัว และพนักงานเกษียณอายุ โดยเปิดเป็นทางการเมื่อวันที 1 ก.ค.2514 ต่อมาได้ยกฐานะเป็น “โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง” สังกัดรองผู้ว่าการส่วนบริหาร ได้เปิดบริการเริ่มต้นจำนวน 120 เตียง  ปัจจุบันให้บริการ 80 เตียง 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com